چهارشنبه ٢٩ فروردين ١٤٠٣


غلامرضا رضائی زاده

دانشیار

ریاضی محض

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 038322

rezaeezadeh@sci.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   Product of Groups
   Characterization of Finite Groups
   T-group ,PT-group and PST-groups
   CLT-groups
   حاصلضرب گروههای متناهی ورده بندی آنها و همچنین تشخیص پذیری گروههای ساده متناهی با کمک مرتبه و دنباله درجات آنها
   مطالعه در زمینه PST-گروهها ، PT-گروهها ، T-گروهها و کشف رده بندی های جدید برای آنها و تعیین رابطه آنها با گروههای P-پوچتوان و گروههای ابر حلپذیرسوابق تحصیلی
   دکتری، ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ارشد، ریاضی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧١
   کارشناسی ، ریاضی، دانشگاه یزد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٩

مقالات
Research Journal
1. M.Bibak , M.Sajjadi , G.R.Rezaeezadeh, OD-Characterization of some projective special unitary groups in dimension four , Czechoslovak Mathematical Journal (to appear)
2. G.R.Rezaeezadeh , Z.Aghajari, Cyclic non-S-permutable subgroups and non-normal maximal subgroups , Rend. Sem. Mat. Padova (to appear)
3. G.R.Rezaeezadeh , S.E.Mirdamadi, Some new characterization of solvable PST-groups , Mathematical Reports (to appear)
4. M.Sajjadi , M.Bibak , G.R.Rezaeezadeh, Characterization of some projective special linear groups in dimenshin four by their orders and degree patterns , Bulletin of the iranian mathematical society (to appear)
5. G.R.Rezaeezadeh , M.Bibak , M.Sajjadi, Characterization of projective special linear groups in dimenshion three by their orders and degree patterns , Bulletin of the Iranian Mathematical Society (to appear)
6. .DarafshehM.R ,Rezaeezadeh G.R. , Walls G.L. , Groups which are the product of S6 and a simple group , , Algebra Colloq. (2003)10(2), 195-204
7. G. R. Rezaeezadeha;, M. R. Darafsheh, M. Bibak, M. Sajjadi, OD-characterization of Almost Simple Groups Related to D4(4) , Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics Vol. 10, No. 1 (2015), pp 23-43
8. M. R. DARAFSHEH and G. R. REZAEEZADEH, FACTORIZATION OF GROUPS INVOLVING SYMMETRIC AND ALTERNATING GROUPS , IJMMS 27:3 (2001) 161–167
9. G. R. REZAEEZADEH, M. R. DARAFSHEH AND S. E. MIRDAMADI, FINITE SIMPLE GROUPS WHICH ARE THE PRODUCTS OF SYMMETRIC OR ALTERNATING GROUPS WITH L3(4) , International Journal of Group Theory ISSN (print): 2251-7650, ISSN (on-line): 2251-7669 Vol. x No. x (201x), pp. xx-xx.
10. N. Ahanjideh, G. R. Rezaeezadeh* and Sh. Safari, OD-Characterization of some orthogonal groups , Iranian Journal of Science & Technology IJST (2013) 37A4: 533-540
11. M.R. Darafsheh,G.R. Rezaeezadeh,M. Sajjadi,M. Bibak, OD-Characterization of almost simple groups related to U3(17) , Quasigroups and Related Systems 21(2013) ,49-58
12. M.R. Darafsheh, G.R. Rezaeezadeh M.R. Dehghan Koruki, NON-FACTORIZABLE GROUPS , italian journal of pure and applied mathematics { n. 31􀀀2013 (43􀀀48)
13. G. R. REZAEEZADEH*, M. R. DARAFSHEH, M. SAJJADI AND M. BIBAK, OD-CHARACTERIZATION OF ALMOST SIMPLE GROUPS RELATED TO L3(25) , Bull. Iranian Math. Soc. Vol. 40 (2014), No. 3, pp. 765–790
14. M.R. Darafsheh ,G.R. Rezaeezadeh, M. Bibak and M. Sajjadi, OD-Characterization of almost simple groups related to 2E6(2) , Advances in Algebra. ISSN 0973-6964 Volume 6, Number 1 (2013), pp. 45–54
International Conference
15. Rezaeezadeh G.R. , Asgary S, Weakly S-permutable subgroup of finite groups , 23rd Iranian Algebra Seminar, khansar , Iran, November 2013 , 21-22
16. Rezaeezadeh G.R. ,Mirdamadi S.E, ON FINITE GROUPS IN WHICH SS-PERMUTABILITY IS TRANSITIVE RELATION , The 7th International Group Theory Conference.28-31 January 2015
17. .Rezaeezadeh G.R. ,Aghajari Z, WEAKLY SS-EMBEDDED SUBGROUPS AND P-NILPOTENCY OF FINITE GROUPS , The 7th International Group Theory Conference. 28-31 January 2015
18. .Rezaeezadeh G.R. , Bibak M. , Sajjadi M, OD-characterization of almost simple groups related to L2(p2). , The 6th International Group Theory Conference.12–13 March 2014
19. .Rezaeezadeh G.R. , Sajjadi M. ,Bibak M, OD-Characterization of the simple group G2(p) , The 6th International Group Theory Conference.12–13 March 2014
20. .Rezaeezadeh G.R . Aghajari Z, On minimal non PST-group , The 6th International Group Theory Conference.12–13 March 2014
21. .Rezaeezadeh G.R. , Mirdamadi S.E, THE STRUCTURE OF SS-SEMIPERMUTABLE GROUPS , The 6th International Group Theory Conference.12–13 March 2014
22. .Rezaeezadeh G.R ,DehghanKoruki M.R , . A note on Frattinisubgroup , Fifth International Group Theory Conference of Iran.Mashhad .March 13-15.(2013)
23. -Rezaeezadeh G.R. ,Darafsheh M.R. , Sajadi M. , Bibak M., . Classification of almost simple groups related to L2(25). , Fifth International Group Theory Conference of Iran.Mashhad .March 13-15.(2013)
24. Rezaeezadeh G.R. ,Darafsheh M.R. , Bibak M. , Sajadi M. , OD-Characterization of almost simple groups related to L3(8) , Fifth International Group Theory Conference of Iran. Mashhad .March 13-15.(2013)
25. -Rezaeezadeh G.R. ,Darafsheh M.R. , Sajadi M. , Bibak M. , .About the characterization of some almost simple groups. , Forth International Group Theory Conference Of Iran .Isf.Payame-Noor UniversityMarch 7-10.(2012)
26. -Rezaeezadeh G.R. ,Darafsheh M.R. , Bibak M. ,Sajadi M. , OD-Characterization of almost simple groups. , ForthInternational Group Theory Conference Of Iran .Isfahan, Payame-Noor UniversityMarch 7-9.(2012)کتب و جزواتافتخارات
١. لوح های تقدیر و پایه تشویقی بابت معلم آموزشی برتر و مدیر اجرایی برترپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. شبه تشخیص پذیری به وسیله گراف اول(2) L10
٢. رده بندی گراف های متقارن ضعیف از مرتبه 2p
٣. رتبه بندی موجودیت ها در وب داده
٤. تشخیص پذیری گروه(5) PSL5 بوسیله طیف گروه
٥. p-گروههای غیر آبلی متناهی با خودریختی غیر داخلی از مرتبه p
٦. کلاسی از گروههای حلپذیر متناهی
٧. مروری بر گروههایی که در عکس قضیه لاگرانژ صدق می کنند
٨. تشخیص پذیری گروههای مرتبط با گروههای خطی خاص ازبعد 3 توسط مرتبه و دنباله درجات آنها
٩. گروهها و تجزیه پذیری
١٠. تشخیص پذیری برخی از گروههای تقریبا ساده با استفاده از دنباله درجه رئوس گراف اول و مرتبه عناصر
١١. مطالعه ای در باب گروههای صادق در عکس قضیه لاگرانژ
١٢. در باره p-پوچ توانی گروههای متناهی
١٣. OD-تشخیص پذیری گروههای ساده با مرتبه کمتر از...وبرخی از گروههای متعامد
١٤. تشخیض پذیری برخی از گروههای خطی خاص تصویری به وسیله مرتبه عناصر
١٥. تشخیص پذیری گروه ساده متناهی L16(2) S,بوسیله گراف اول آن
١٦. رده هایی از گروههای متناهی
١٧. خودریختی مرکزی گروههای متناهی
١٨. متمم پذیری زیرگروهها و ساختار گروه متناهی
١٩. گروههایی که در عکس قضیه لاگرانژ صدق می کنند
٢٠. حاصلضرب گروهها


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است