یکشنبه ١٢ تیر ١٤٠١


محمد روشن ضمیر

استادیار

فیزیک

دانشکده علوم پایه

تلفن: (2218) 038-32324401

m.roshanzamir@sci.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   - مدل‌هاي حل‌پذیر در فرمالیزم کوانتومي و کاربرد آن - تقارن‌ها و ابرتقارن‌ها و خواص جبري مربوط به آن - روش‌هاي ریاضي در فیزیک: درهم‌تنیدگي‌ها، چندجمله‌اي‌هاي متعامد و ... - بررسي ناوردایي‌هاي پیمانه‌اي و عیوب توپولوژیکي در شبکه‌هاي اتمي: • Theoretical Condensed Matter • Mathematical Physics  Integrable and superintegrable models  Symmetries and their algebraic description  Orthogonal polynomials • Computational and theoretical Nanosciences • Two dimensional systems such as Graphene • Mesoscopic Physics
   تقریبها و روشهای تحلیلی در حل معادلات نسبیتی و غیر نسبیتی و مطالعه کاربرد آنها در سیستمهای فیزیکی : - تحلیل معادله دیراک (جرم¬دار و بدون جرم) در دو بعد در حضور عیب توپولوژیکی در فضای خمیده به کمک رهیافتهای ریاضی و بررسی طیف انرژی و تابع موج مربوطه - بهره گیری از تقریب هایی نظیر گرین- آلدریچ و مطالعه توابع موج شعاعی، جابجایی فاز، سطح مقطع کلی به ازای اندازه حرکتهای زاویه ای دلخواه و انتقال پاره موج متناظر با انرژی پراکندگی - تحلیل دقیق طیف انرژی معادلات نسبیتی و غیر نسبیتی و محاسبه برخی از مشاهده پذیرها نظیر سطح مقطع پراکندگی، تونل زنی و ... - بررسی سیستمهای کوانتومی و نیز توصیف رفتار ذرات در چنین سامانه‌هایی با مطالعه پاسخهای حالت پراکندگی معادلات غیرنسبیتی و یا نسبیتی در حضور مدل پتانسیلی مکانیک کوانتومیسوابق تحصیلی
   دکتری، فیزیک، دانشگاه ارومیه، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، فیزیک، دانشگاه ارومیه، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ، فیزیک، دانشگاه ارومیه، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨

مقالات
International Journal
1. Muhammad Roshanzamir, The Information-Theoretic Treatment of Spinless Particles with the Assorted Diatomic Molecular Potential , Advances in High Energy Physics, vol. 2022, Article ID 6621156, 12 pages, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/6621156
2. M. Roshanzamir et al, The Laplace transform approach for a Dirac isotonic oscillator with a tensor potential in D-dimensions , Phys. Scr. 89 (2014) 015001
3. M. Roshanzamir et al, • Pauli-isotonic oscillator with anomalous magnetic moment in presence of Aharonov-Bohm effect: Laplace transform approach , Theor. Math. Phys. 186:2 (2016) 286
4. M. Roshanzamir et al, Magnetization of disclinated graphene in nonuniform magnetic field , International Journal of Modern Physics B, Vol. 31, No. 04, 1750013 (2017)
International Conference
5. M. Roshanzamir, Dislocated crystal in the presence of spin-torsion coupling in a rotating frame , Nanoscience and Nanotechnology Conference, NanoTR-11 (2015) P62
National Conference
٦. Muhammad Roshanzamir, The study of energy spectra and the Rényi entropy using probability density in the presence of generalized inversely Yukawa potential ,
٧. M. Roshanzamir, Thermodynamic properties and the energy spectra of exponential-type Schiöberg potential for non zero angular momentum states , Physics Society of Iran, Aug. 2018
٨. M. Roshanzamir, Energy dispersion and persistent current of quantum dot in the disclinated graphene layer using Nikiforov-Uvarov , ICMP: Iranian Conference on Mathematical Physics 1, 62, 2018
٩. M. Roshanzamir, Energy dispersion, scattering phase shift and cross section through the Williams-Poulios molecular potential via the analytical Greene-Aldrich approximation , Physics Society of Iran, Aug. 2018
١٠. M. Roshanzamir, The partition function and the thermodynamic properties of Williams-Poulios potential , Institute for Research in Fundamental Science (IPM), May 2018
١١. M. Roshanzamir et al, Spin and pseudospin symmetry solution of Dirac equation with Scarf potential , Physics Society of Iran, Aug. 2011
١٢. M. Roshanzamir et al, NU approach in Dirac equation with exponential Scarf potential , Physics Society of Iran, Aug. 2012
١٣. M. Roshanzamir et al, Analytical solution of Schrodinger equation with two physical potentials using the Nikiforov-Uvarov method , Physics Society of Iran, Aug. 2013
١٤. M. Roshanzamir et al, Two-dimensional Isotonic oscillator in Aharonov-Bohm field: Laplace transform approach , National Conference on Applied Research in Mathematics and Physics, Jan. 2015
١٥. M. Roshanzamir et al, Effects of geometric theory on the dispersion relation in graphene with topological defects , Physics Society of Iran, Jan. 2015
١٦. M. Roshanzamir et al, The effect of anomalous magnetic moment on isotonic oscillator in the presence of the Aharonov-Bohm field , Institute for Research in Fundamental Science (IPM), May 2015
١٧. M. Roshanzamir et al, Effect of external magnetic field on spinless particle in Gödel-type spacetime , Physics Society of Iran, Aug. 2015
١٨. M. Roshanzamir et al, Quantum ring in the presence of topological defect and magnetic flux , Institute for Research in Fundamental Science (IPM), May 2016کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است