چهارشنبه ٢ فروردين ١٤٠٢


رسول زمانی احمد محمودی

دانشیار

مهندسی محیط زیست

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

zamani@nres.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   الگوی توزیع مکانی آلاینده ها در محیطزیست
   بوم سم شناسی حیات وحش
   ارزیابی اثرات زیست محیطی
   اثرات آلاینده ها بر تنوع زیستی اکوسیستم های آبی و خشکی
   بررسی تنوع زیستی در اکوسیستم های آبیسوابق تحصیلی
   دکتری، تکنولوژی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، تکنولوژی محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ، تکنولوژی محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥

مقالات
International Journal
1. Maryam FallahRasool Zamani-Ahmadmahmoodi, Assessment of water quality in Iran’s Anzali Wetland, using qualitative indices from 1985, 2007, and 2014 , Applied Water Science
2. Ali Ashraf Jafari, Rasool Zamani-Ahmadmahmoodi, Rouhollah Mirzaei, Persian leopard and wild sheep distribution modeling using the Maxent model in the Tang-e-Sayad protected area, Iran , Published 2018 DOI:10.1515/mammalia-2016-0155
3. Ehsan Fathi, Rasool Zamani-Ahmadmahmoodi, Rafat Zare-Bidaki, Water quality evaluation using water quality index and multivariate methods, Beheshtabad River, Iran , Ehsan Fathi, Rasool Zamani-AhmadmahmoodiEmail, Rafat Zare-Bidaki
4. Ramos-Miras , Sanchez-Muros MJ2, Morote , Torrijos M3, Gil C, Zamani-Ahmadmahmoodi , Rodríguez Martin J., Potentially toxic elements in commonly consumed fish species from the western Mediterranean Sea (Almer?a Bay): Bioaccumulation in liver and muscle tissues in relation to biometric parameters , Sci Total Environ. 2019 Jun 25;671:280-287. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.03.359. Epub 2019 Mar 23.
Research Journal
٥. محسن مختاریان، رسول زمانی, اثرات مزمن آلکيل بنزن سولفونات خطي بر ريز‌جلبک سبز دريايي (Nannochloropsis oculata) , نشریه زیست شناسی دریا، 1398
٦. مهرسا نجفی، رسول زمانی، فردین شالویی, کاربرد شاخص ها در ارزيابي کيفيت و برآورد خطر بومشناختي بالقوه فلزات در رسوبات سطحي رودخانه بهشت آباد , نشریه محیطزیست طبیعی، 1398
٧. مرتضی بیگی، رسول زمانی، روح اله رحیمی, اثرات مزمن و حاد کبالت و نيکل بر ميزان کلروفيل آ و کاروتنوئيدها در ريزجلبک سبز درياييNannochloropsis oculata , نشریه زیست شناسی دریا، 1398
٨. محسن مختاریان، رسول زمانی، مهرداد فتح الهی, غلظت مؤثر مياني (EC۵۰) آلکيل بنزن سولفونات خطي بر ريز جلبک سبز دريايي Nannochloropsis oculata , نشریه زیست شناسی دریا، 1398
٩. رسول زمانی احمدمحمودی، احسان فتحی، سمیرا بیاتی، پونه قربانی دشتکی, بررسی کیفیت آب رودخانه بهشت¬آباد با استفاده از شاخص آلودگی Liou و تحلیل مؤلفه اصلی , نشریه آب و خاک، شهریور 1398کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. فاطمه وفاجو ارزیابی اثرات حاد و مزمن منفرد و ترکیبی کادمیوم و روی بر گاماروس چهارشنبه ١١ دی ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است