چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


محمد رضا سائری

دانشیار

مهندسی متالورژی و مواد

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

saeri_mohammad@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   نانو مواد، بیومتریال، بیوسرامیک و بیوگلاس، متالورژی سطح، خوردگی و پوشش دادن، سنتز نانو مواد، نانو کامپوریت، پتانسیل زتاسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی شریف، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢
   کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٢
   کارشناسی ، مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٨

مقالات
International Journal
1. S.TalebNia, I. Sharifi, M.R. Saeri, A. Doostmohammadi, , Study of Cation Distribution and Magnetic Properties of MFe۲O۴ (M=Fe, Co, Zn, Mn, and Cu) Nanoparticles , Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Vol. 35, pp. 899-908, 2022
2. S.TalebNia, I. Sharifi, M.R. Saeri, A. Doostmohammadi, , Study of Cation Distribution and Magnetic Properties of MFe۲O۴ (M=Fe, Co, Zn, Mn, and Cu) Nanoparticles , Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Vol. 35, pp. 899-908, 2022
3. R. Karimi-Chaleshtori, A. Nasajpour, M.R. Saeri, P. Rezai, A. Doostmohammadi,, Silver nanowire-embedded PDMS with high electrical conductivity: nanowires synthesis, composite processing and electrical analysis. , Materials today chemistry, 2021, 21:1-15.
4. R. Karimi-Chaleshtori, M.R. Saeri, A. Doostmohammadi,, Synthesis of high aspect ratio Silver nanowires: Parametric study of the Polyol process", , Journal of Advanced Materials in Engineering, Spring 2021, 40(1), 27-43.
5. M. Shokrolahi, M.R. Saeri, H. Ahmadimoghadam,, Improvement of ionic conductivity of gadolinium doped ceria electrolyte with nano CuO sintering aid. , Iranian Journal of Ceramic Science & Engineering. 2021; 9 (4) :37-48.
6. F. Jafari, H. Sharifi, M.R. Saeri, M. Tayebi, , Effect of reinforcement volume fraction on the wear behavior of Al-SiCp composites prepared by spark plasma sintering. , Silicon, 2018, 10, 2473-81.
7. H. Rahmani, M.R. Saeri, S. Otroj, H. Sharifi , Magnesium Doped Hercynite: Preparation and Formation Mechanism , MATERIALS SCIENCE (MEDZIAGOTYRA) 2018, 24, 296-301.
8. H. Rahmani, M.R. Saeri, S. Otroj, H. Sharifi , Magnesium Doped Hercynite: Preparation and Formation Mechanism , MATERIALS SCIENCE (MEDZIAGOTYRA) 2018, 24, 296-301.
9. B.Mobini Dehkordi, B.Shayegh-Borujeny, M.R. Saeri, M.Moradi-Zadeh, Y.Abdollahi , Sh.Sharifian,, Investigation of Electrical Resistance and Electrophoretic Deposition of Al2O3-TiO2 Nanoparticles in Different Alcoholic Environments. , ", Journal of Advanced Materials and Technologieslay Research, 2017, 5 (2), 9-16.
10. B. Mobini-Dehkordi, B. Shayegh-Borujeny, M.R. Saeri, Evaluation of Nanostructure Al2O3-TiO2 Composite Coatings Synthesized by Electrophoretic Process. , Journal of Surface Science and Engineering 2017, 30(12), 33-43.
11. R. Amooaghaie, M. Norozi, M.R. Saeri,, Impact of zinc and zinc oxide nanoparticles on the physiological and biochem processes in tomato and wheat. , Botany volume 95, pages 441-455 (2017)
12. R. Amooaghaie, M.R. Saeri, M. Azizi, Synthesis, characterization and biocompatibility of silver nanoparticles synthesized from Nigella sativa leaf extract in comparison with chemical silver nanoparticles. , Ecotoxicology and Environmental Safety volume 120, pages 400-408 (2015)
13. H.Rahamni Boldaji, M.R. Saeri, S. Otroj, H.Sharifi, Magnesium Doped Hercynite: Preparation and Formation Mechanism , MATERIALS SCIENCE (MEDZIAGOTYRA) volume 24, pages296–301 (2018)
14. F. Jafari, H. Sharif, M.R. Saeri, M. Tayebi, Effect of Reinforcement Volume Fraction on the Wear Behavior of Al-SiCp Composites Prepared by Spark Plasma Sintering , Silicon volume 10, pages2473–2481(2018)
15. M. Ghorbani, A. Afshar, N. Ehsani, M. R. Saeri and C. C. Sorrell, , “Interface characterization of plasma sprayed hydroxyapatite coat on Ti-6Al-4V” , International Journal of Engineering, Transaction B: Applications, Vol. 15, No. 2, 173-182, July 2002.
16. R. Zareh, H. Sharif, M.R. Saeri, Investigating the effect of SiC particles on the physical and thermal properties of Al۶۰۶۱/SiCp composite , Journal of Alloys and Compounds Volume 801, 15 September 2019, Pages 520-528
17. Afshar, M. Ghorbani, N. Ehsani, M. R. Saeri and C. C. Sorrell , “Some Important Factors in the Wet Precipitation Process of hydroxyapatite” , Materials and Design, Vol.24, 197-202, 2003.
18. M. R. Saeri, A. Afshar, M. Ghorbani, N. Ehsani, and C. C. Sorrell , “The Wet Precipitation Process of Nano- hydroxyapatite”, , Materials Letters, Vol. 57, Issue 24-25, 4064-4069, 2003.
19. Afshar, M. Ghorbani, N. Ehsani, M. R. Saeri and C. C. Sorrell, , “A Study of Zeta potential of plasma sprayed hydroxyapatite coating in the four simulated physiological solutions” , International Journal of Engineering, Transaction B: Applications, Vol. 16, No. 4, 343-354, Dec. 2003.
20. Afshar, M. Ghorbani and M. R. Saeri, , Adsorption/desorption of plasma sprayed hydroxyapatite coating surface during immersion in Ca-free solution” , Journal of the Ceramic Society of Japan, Vol.112, No. 2, 77-81, Feb. 2004.
21. M. R. Saeri, M. R. Nilforoushan, , “Refractory Corrosion” , World Cement, Vol. 36, No.12, 69-75, Dec. 2005.
22. M. R. Nilforoushan, M. R. Saeri, “Correlations of anhydrous phases present in calcium aluminates cement with its workability” , Refractorie Applications and News (RANews), Vol. 11, No.1, 17-21, Jan. 2006.
23. • M. R. Saeri and A.Keyvani,, “Optimization of manganese and magnesium contents in the casted Aluminum–Zinc–Indium alloy as sacrificial anode” , , J. of Mater. Sc. and Tech., Vol.27, No.9, 2011, 785-792.
24. A. Keyvani, M. Saremi, M.R. Saeri, "Anodic behavior of Al-Zn-In Sacrificial anodes at different concentration of zinc and indium" , International Journal of Materials Research, Vol. 103, 2012, 1- 5.
25. M. R. Saeri, A. Barzegar and H. Ahmadi Moghadam, Investigation of nano particle additives on lithium doped KNN lead free piezoelectric ceramics , ‍Ceramic International, Vol.37, 2011. 3078-3083.
26. • M. Bonyani, A. Mirzaee, A. Barzegar and M. R. Saeri, Effect o Nano ZnO addition on microstructure and dielectric properties of KNN relaxerferroelectric , Micro and nano letters, Vol.7, 2012. 762-765
Research Journal
27. S.TalebNia, M.R. Saeri, I. Sharifi, A. Doostmohammadi, , CHARACTERIZATION OF CHITOSAN AND POLYETHYLENE GLYCOL BIOPOLYMERS COATINGS ON MAGNETIC SPINEL FeFe۲O۴ NANOPARTICLES , Journal of Advanced Materials in Engineering (Esteghlal), Vol. 41, pp. 81-95, 2022
٢٨. M. R. Saeri, M. R. Nilforoushan,, “Study of the HA Nano-particles”, , Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, Vol. 14, No. 1, 12-21, 2006.
٢٩. • H. Badiee, M. R. Saeri, S. Otroj , “A suitable method for recycling of Aluminium slag to turn it into refractory material”, , J. of Seperation Sci.and eng., Vol.2, No.1,2010, 65-74.
30. M. R. Saeri, S. Otroj and Z.A. Nemati,, Study of corrosion behavior of Cr2O3-MgO refractories under influence of cement clinker” , J. Metallur. and Mater. Eng. Vol.22, No.1, 2011. 73-81.
National Conference
31. M. R. Saeri, A. Barzegar and H. Ahmadi Moghadam,, “Investigation of nano particle additives on lithium doped KNN lead free piezoelectric ceramics”, , ‍Ceramic International, 2011, 37, 3078-3083.کتب و جزوات
١. ، کاربرد پلیمر در سیمان (ترجمه)، انتشارات دانشگاه شهرکرد، 1395.،افتخارات
١. طراحی و ساخت نوعی راکتور جهت سنتز بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت به روش تر بیوسرامیک هیدروکسی آپاتیت ماده اصلی تشکیل دهنده استخوان و دارای کاربرد فراوان در ارتوپدی ، دندانپزشکی و مهندسی بافت می باشد. در این اختراع، طراحی و ساخت نوعی راکتور جهت سنتز این ماده صورت پذیرفته است.
٢. ساخت سرامیک نشکن با الگو برداری از صدف (ثبت اختراع1391 ).
٣. ساخت نوعی راکتور جهت سنتز پودر نانو بیوسرامیک هیدروکسی‌آپاتیت (ثبت اختراع1382 ).پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مهران قاسمی بررسی ترکیب پوشش الکترود بر روی خواص جوش به روش قوس الکتریکی با الکترود روپوش دار((SMAW سه شنبه ٢٧ دی ١٤٠١
٢. سجاد مالکی فارسانی ساخت کامپوزیت پلی اتیلن گلایکول با داربست سیلیکون کاربیدی سه شنبه ٢٧ مهر ١٤٠٠
٣. ایمان ابراهیمی بررسی اثر سیکل عملیات حرارتی پس گرم بر ریزساختار و خواص مکانیکی جوش فولاد زنگ نزن آستنیتی یکشنبه ١٨ مهر ١٤٠٠
٤. مهرداد موذنی روکش کاری و بررسی افزایش مقاومت به سایش فولاد S235JR با استفاده از پودرهای کربن و کروم طی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی فلز-گاز شنبه ١٧ مهر ١٤٠٠
٥. فرهاد قاسمی بررسی اثر هم‌افزایی عصاره خاکشیر به عنوان بازدارنده سبز و نیترات نقره بر روی خوردگی فولاد ساده کربنی در سدیم کلرید 5/3% یکشنبه ٢١ شهريور ١٤٠٠
٦. امیر دوزنده مبرز اثرات کاربرد عصاره برگ شاتوت به عنوان یک عصاره گیاهی طبیعی در بازدارندگی خوردگی فولاد کربنی 101 شنبه ٩ اسفند ١٣٩٩
٧. رقیه کریمی چالشتری ساخت و مشخصه یابی نانوسیم های نقره ای جهت افزایش هدایت الکتریکی کامپوزیت های زمینه پلیمری دوشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٩
٨. مسعود شکرالهی تأثیر کمک زینترها بر خواص الکترولیت اکسید سریم بـه منظـور استفاده در پیل های سوختی اکسید جامد یکشنبه ٧ مهر ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است