سه شنبه ١ خرداد ١٤٠٣


احمدرضا سجادی دهکردی

استادیار

مهندسی مکانیک-سیالات

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن:

ar.sajadi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی تجربی و عددی روش های افزایش انتقال حرارت، نانوسیال، بهینه سازی
   مواد تغییر فاز دهندهسوابق تحصیلی

مقالات
International Journal
1. Saeed Adibpour, Afrasiab Raisi, Ahmadreza Sajadi, Gary Rosengarten, A numerical examination on the use of phase change materials to improve the sun-tracking photovoltaic panels' performance ,
2. S Adibpour, A Raisi, B Ghasemi, AR Sajadi, G Rosengarten‏, Experimental investigation of the performance of a sun tracking photovoltaic panel with Phase Change Material ,
3. AR Sajadi, SS Sadati, M Nourimotlagh, O Pakbaz, D Ashtiani, F Kowsari, EXPERIMENTAL STUDY ON TURBULENT HEAT TRANSFER, PRESSURE DROP, AND THERMAL PERFORMANCE OF ZnO/WATER NANOFLUID FLOW IN A CIRCULAR TUBE. ,
4. AR Sajadi, F Kowsary, MA Bijarchi, SYD Sorkhabi, Experimental and numerical study on heat transfer, flow resistance, and compactness of alternating flattened tubes ,
5. AR Sajadi, MH Kazemi, Investigation of turbulent convective heat transfer and pressure drop of TiO2/water nanofluid in circular tube ,
6. AR Sajadi, SYD Sorkhabi, D Ashtiani, F Kowsari, Experimental and numerical study on heat transfer and flow resistance of oil flow in alternating elliptical axis tubes ,
Research Journal
7. AR Sajadi, A Kabiri Dehkordi‏, Study on heat transfer, pressure drop and efficiency of ZnO/Oil nanofluid in a novel hexagonal tube ,
8. Ahmadreza Sajadi Sasan Talebi, Investigation of convective heat transfer, pressure drop and efficiency of ZnO/water nanofluid in alternating elliptical axis tubes ,
International Conference
٩. احمدرضا سجادی دهکردی ساسان طالبی علی سلمانیزاده, بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار نانو سیال روغن- اکسید روی در لوله های متناوبا بیضوی ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. امیرحسین خواجه سامانی بررسی تجربی انتقال حرارت لوله رینگ دار در مبدل حرارتی دو لوله ای دوشنبه ٢٧ شهريور ١٤٠٢
٢. سلیمه علی یاری دهکردی بررسی تجربی افت فشار لوله متناوبأ بیضوی در یک مبدل حرارتی دو لوله ای چهارشنبه ٢٠ بهمن ١٤٠٠
٣. علی محمدخانی بررسی تجربی انتقال حرارت لوله متناوبا تخت در یک مبدل دو لوله ای شنبه ١٧ مهر ١٤٠٠
٤. محمد علیرضایی بررسی تجربی اُفت فشار لوله متناوبا تخت در مبدل دو لوله ای شنبه ١٧ مهر ١٤٠٠
٥. محسن حسینی مطالعه تجربی انتقال حرارت لولههای متناوباً بیضوی در یک مبدل حرارتی پوسته و لوله شنبه ٢٠ شهريور ١٤٠٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است