پنج شنبه ٢٠ مرداد ١٤٠١


مجید ساریخانی

استادیار

باستان شناسی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن: 03832324411

sarikhanimajid@yahoo.com; sarikhani.majid@lit.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   باستانشناسی دوران تاریخی
   باستانشناسی ساسانی و اوایل اسلام
   کتاب آرایی، نقاشی و کتیبه نگاری بر آثار هنری ایرانسوابق تحصیلی
   دکتری، باستانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٠
   کارشناسی ارشد، باستانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١
   کارشناسی ، باستانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨

مقالات
International Journal
١. مجید ساریخانی، فرهنگ خادمی ندوشن، جواد نیستانی، سید مهدی موسوی کوهپر,, مسکوکات عمربن العلاء و حکمه فی طبرستان (2011) , مجله العلوم الانسانیه الدولیه الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، شماره ۱۹، ۲، صص۳۹-55
٢. majid sarikhani, Archaeological data analyzed for Lar river catchments in Amol River in Sasanid and early Islamic periods(2013) , International Journal of Management and Humanity Sciences 2:765-777
Research Journal
٣. مجید ساریخانی, پژوهشی تحلیلی بر جلوه های آیات قرآنی بر آثار فلزکاری ایران در دوران صفوی و قاجار با استناد به آثار فلزی موزه ملی ایران(1392) , پژوهشهای باستانشناسی ایران، شماره 5، صص21-44
٤. مجید ساریخانی, رزم افزارهای ایران در دوران اسلامی با استناد به آثار هنری گنجینه اسلامی موزه ملی ایران (1392) , مجله تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره 16، صص21-44
٥. مجید ساریخانی, پژوهشی تحلیلی بر جلوه های آیات الهی بر آثار هنری ایرانی - اسلامی (1392) , مجله مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 16، صص 65-86
٦. مجید ساریخانی، محمود حیدریان، شهرام پارسه, بررسی و تحلیل الگوی استقرار محوطه های ساسانی در دشت میانکوهی سنقر و کلیایی , پژوهشهای باستانشناسی ایران،شماره 10، شماره1395، 101-120
٧. مجید ساریخانی، اکبر شریفی نیا، احمدی(1394)،, بررسی و تحلیل نقش‌مایه‌های ایرانی ـ اسلامی گچ‌بری‌های امامزاده عبدالله اراک , مجله تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، شماره 18، صص155-174
٨. مجید ساریخانی، اکبر شریفی نیا، قنبری(1391)،, نگاهی نو به قلعه میرغلام هاشمی با توجه به عناصر سازنده بنا(قلعه یا کاروانسرا) , پژوهشهای باستانشناسی ایران، شماره 2، صص161-173
٩. اکبر شریفی نیا، مجید ساریخانی، عباس دولتیاری، قائمی(1395)،, شناخت و بررسی مضامین و نقوش تزیینی سنگ قبور شهرستان دره‌شهر در استان ایلام , مجله هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی-دانشکده هنرهای زییای دانشگاه تهران، شماره 21، صص23-35
١٠. محمود حیدریان، علیرضا خسروزاده، مجید ساریخانی، امان ا... فتح نیا(1392), ارزیابی الگوهای مکانی-زمانی محوطه های باستانی شهرستان سنقر و کلیایی در GIS , مجله پژوهشهای جغرافیای طبیعی دانشگاه تهران، شماره 45، صص 47-64
Promotion Journal
١١. اکبر شریفی نیا، مجید ساریخانی(1395), ریشه یابی نقش مایه های تزئینی در گچبری های امامزاده کرار اصفهان , دو فصلنامه مطالعات باستانشناسی دوران اسلامی، سال اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 1395، 59-69
١٢. مجید ساریخانی، پریسا ناصری, تحلیلی بر جایگاه تاریخی هرسین در دوران ساسانی(1394) , مطالعات ایرانی، شماره 28، صص153-172
١٣. مجید ساریخانی و حسن هاشمی زرج آباد، محمود طاووسی, نقش قرآن کریم در آفرینش هنری و شیوه های مختلف هنر کتاب آرایی در تمدن اسلامی ایران (1393) , نگارینه هنر اسلامی، شماره، صص6-18
١٤. اکبر شریفی نیا، مجید ساریخانی, بررسی و تحلیل قلعه پوراشرف شهرستان دره شهر(1394) , مجله اثر، شماره 71، صص67-84
١٥. حمید محمدی، مجید ساریخانی، یاسر مردانی , تنگه بهرام چوبین و مجموعه آثار تاریخی آن (1393) , فرهنگ ایلام، 15، 78-94
١٦. مجید ساریخانی, عناصر معماری پایدار در باغ سیف الدوله شهرستان ملایر(1395)، , پژوهش در هنر و علوم انسانی، شماره 2، اسفند 95، صص 1-8
١٧. علیرضا خسروزاده، مجید ساریخانی، زهره نکویی, محوطه های نویافته ساسانی بخش میانکوه شهرستان اردل چهارمحال و بختیاری (1395) , جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام ، شمار1، صص71-84
١٨. مجید ساریخانی ، اکبر شریفی نیا ، ندا قنبری , چهار طاقی سرخ آباد: عبادتگاهی ساسانی-اسلامی(1391) , دوفصلنامه علمی و ترویجی جلوه هنر، شماره8، صص21-29
١٩. مجید ساریخانی، سید مهدی موسوی کوهپر, شرایط زیست محیطی و معماری بومی شهرستان آمل(1392) , دوفصلنامه مطالعات هنر بومی، شماره1، صص119-134
٢٠. مجید ساریخانی و حسن هاشمی زرج آباد(1393), پژوهشی تحلیلی بر کتیبه نگاری آیه الکرسی بر آثار هنری ایران , نگارینه هنر اسلامی، شماره 3، صص70-79
٢١. مجید ساریخانی، اکبر شریفی نیا، قنبری، احمدی, مطالعه تزیینات کتیبه نگاری مناره های دوره سلجوقی(1395) , تحقیقیات نوین باستانشناسی، شماره1، 1-24
٢٢. مجید ساریخانی, هنر منبت کاری لاهیجان در دوران صفوی(1394) , گیلان ما، شماره 56، صص80-76
٢٣. مجید ساریخانی, نقاشی قهوه خانه ای و هویت ایرانی(1393) , کیمیای نقش، شماره1، 48-52
٢٤. مجید ساریخانی، شریعتی کمال آبادی , «جلوه های آیات سوره یاسین بر آثار هنری ایران در دوران اسلامی»(1393) , نشریه بشارت، شماره 16، صص72-76
International Conference
٢٥. مجید ساریخانی(1392)،, شاهنامه و نقش آن در هنر سلجوقی , دومین همایش بین المللی فرهنگ و تمدن ایران در دوره سلجوقیان ، تهران
٢٦. مجید ساریخانی، اکبر شریفی نیا, شاهنامه و نقش آن در شکل گیری حوزه فرهنگی - هنری خلیج فارس در دوره قاجار (1392)، , دومین هنایش بین المللی خلیج فارس چالش ها و فرصتها، بوشهر
٢٧. مجید ساریخانی، , بحران هویت در فرهنگ و هنر ایران دوره قاجار بر اساس مطالعات باستانشناسی(1391)، , اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی، شیراز
٢٨. مجید ساریخانی, ژوهشی تحلیلی بر جلوه های آیات الهی بر حلیه ای از دوره قاجار (1391)، , همایش بین المللی دین در آینه هنر، همدان
٢٩. مجید ساریخانی, قلمدان و نقش آن در خوشنویسی و کتابت قرآن (1391)، , همایش بین المللی دین در آینه هنر، همدان
٣٠. مجید ساریخانی, گچبری های قلعه شیخ سیراف و بنیادهای تمدنی خلیج فارس (1391)، , سومین همایش بین المللی خلیج فارس تاریخ فرهمگ و تمدن، تهران
National Conference
٣١. ساریخانی م، مرادی س (1392), عشایر بختیاری و امنیت فرهنگی , اولین همایش عشایر، نظم و امنیت ملی، اردبیل
٣٢. ساریخانی م، مرادی س(1392)،, مهاجریت و نقش آن در زندگی هنری عشایر , اولین همایش ملی هشایر، نظم و امنیت ملی ، اردبیل
٣٣. مجید ساریخانی(1392)،, بازنمایی مولفه های هویت ایرانی اسلامی در فضای مجازی , همایش ملی فضای مجازی و هویت، تهران
٣٤. ساریخانی م، حیدریان م، خسرو زاده ع(1392)،, "بررسی باستانشناختی سقانفارهای شهرستان آمل , همایش باستانشناسی، هنر، فرهنگ و تمدن اسلامی ایران، تهران
٣٥. مجید ساریخانی"(1392)،, فلسفه زیبایی شناسی قرآن کریم از نگاه هنر کتاب آرایی در تمدن اسلامی ایران , همایش مباحث باستانشناسی هنر،فرهنگ و تمدن اسلامی ، تهران
٣٦. مجید ساریخانی(1392)،, بررسی اعتبار سنجی و تحلیل هنر کتاب آرایی نسخه خطی 997ه.ق. فرهاد و شیرین وحشی بافقی در موزه ملی ایران , مباحث باستانشناختی هنر فرهنگ و تمدن اسلامی، تهران
٣٧. محمودی ز، جمشیدیان نجف آبادی س، ساریخانی م(1392)،, بررسی اعتقادات ارامنه با توجه به مضمون و محتوای فرش فریدن , همایش ملی باستانشناسی ایران
٣٨. مجید ساریخانی, پژوهشی تحلیلی بر تحولات سیاسی طبرستان در زمان امام رضا ع , همایش ملی علمی و پژوهشی آموزه های سیاسی امام رضا ع
٣٩. مجید ساریخانی(1392)،, معماری اسلامی ایرانی قم در قرن 8 ه.ق. با استناد به آثار هنری موزه ملی ایران , همایش ملی الگوی معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی، قم
٤٠. مجید ساریخانی, تمثیل و نمادهای بهشت در هنر اسلامی ایران (1392)، , همایش قرآن کریم و هنر ، قم
٤١. مجید ساریخانی, مبانی و شاخص های هویت ایرانی اسلامی با استناد به آثار هنری(1392)، , همایش الگوی هویت اسلامی ایرانی در چشم انداز 1415، تهران
٤٢. مجید ساریخانی, هنر اسلامی در زندگی شهری: کتیبه های قرآنی بر نماهای بناهای اسلامی شهر اصفهان (1392)، , اولین همایش سراسری پروژه اسلام در زندگی شهری، اصفهان
٤٣. مجید ساریخانی, پژوهشی تطبیقی در نامهای جغرافیایی فرشوادگر، طبرستان و مازندران در متون اسلامی (1391)، , پنجمین همایش ملی نام های جغرافیایی، تهران
٤٤. مجید ساریخانی، علیرضا خسروزاده، محمود حیدریان, قشم و توسعه گردشگری طبیعی: راهکارهایی برای جاذبه زئومورفولوژیکی گنبد نمک (1391)، , همایش ملی قشم
٤٥. مجید ساریخانی, پژوهشی تحلیلی بر سکه های حکام عباسی طبرستان (1391)، , همایش ملی هنر طبرستان(گذشته و حال) ، مازندران
٤٦. مجید ساریخانی, مکانیابی شهر زنان به عنوان یک جاذبه گردشگری با رجوع به خمسه نظامی و شاهنامه فردوسی (1391)، , نخستین همایش ملی گردشگری ادبی، تهران
٤٧. مجید ساریخانی, پژوهشی تحلیلی بر روابط فرهنگی و هنری ایران و هند در دوره صفویه (1391)، , همایش ملی بررسی پیوندهای فرهنگی و ادبی ایران و هند، همدان
٤٨. مجید ساریخانی, پژوهشی تحلیلی بر خوشنویسی و کتیبه های گنبد سلطانیه (1391)، , همایش ملی سلطانیه، سلطانیه
٤٩. مجید ساریخانی, عناصر تزیینی هنر قرآنی بر فلزکاری ایرانی: کتیبه ها، مضامین و عملکردها (1391)، , همایش جایگاه و منزلت قرآن کریم در هنر اسلامی، تهران
٥٠. مجید ساریخانی, گردشگری فرهنگی شهرستان ملایر : توسعه راهکارها و مولفه ها (1390)، , اولین همایش گردشگری اقتصاد و بازاریابی، زابل
٥١. مجید ساریخانی, پژوهشی تحلیلی بر معیارهای حیات طیبه با توجه به آثار هنری ایران در دوران اسلامی (1390)، , اولین همایش منطقه ای حیات طیبه، ایرانشهر
٥٢. همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، مازندران, هنر کتاب آرایی و نقش آن در تمدن اسلامی ایران با محوریت قرآن (1390)، ,
٥٣. مجید ساریخانی, پژوهشی تحلیلی بر کتیبه های جامه فتح و آیه الکرسی و رابطه آن با سلامت فردی(1390)، , دومین همایش سراسری قرآن پژوهی و طب، زنجان
٥٤. مجید ساریخانی, جلوه های آیه 97 سوره نحل بر آثار هنری و نقش آن در کاربردی نمودن حیات سالم در فرهنگ و تمدن اسلامی ایران (1390)، , همایش دین، دانشگاه و علوم انسانی، مازندران
٥٥. مجید ساریخانی, پژوهشی تحلیلی بر خوشنویسی قالیچه های سجاده ای دوران صفویه و قاجاریه (1390)، , همایش ملی هنر اسلامی، بیرجندکتب و جزوات
١. مجید ساریخانی، محمد رضا کارگر، کتاب آرایی در تمدن اسلامی ایران، چاپ دوم، 1395، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت)
٢. مجید ساریخانی و حسن هاشمی زرج آباد، نگارگری ایران در دوره قاجار "، مشهد: انتشارات دانشگاه بیرجند، 1393
٣. مجید ساریخانی و محمدرضا کارگر، کتاب آرایی در تمدن اسلامی ایران " چاپ اول، 1390، تهران: انتشارات سمت
٤. مجید ساریخانی، جلوه های آیات الهی بر آثار هنری ایران " ، تهران: موزه ملی ایران، 1389
٥. مجید ساریخانی، ایران و راه ابریشم به روایت آثار موزه ملی ایران (راه ابریشم و تحولات هنری ایران در دوران اسلامی) ، تهران: موزه ملی ایران، 1389
٦. مجید ساریخانی، بررسی باستانشناسی، معماری و شهرسازی شهرستان ملایر در دوره قاجار، ملایر، علم گستر، 1382افتخارات
١. - پژوهشگر برتر استان چهارمحال و بختیاری – 1393

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است