چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


مجید صیام پور اشکاوندی

دانشیار

گیاهپزشکی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

siampour@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   شناسایی ویروسها و فیتوپلاسماها ی بیماریزای گیاهی و انتقال آنها
   گروه جدید تری از بیمار گرهای گیاهی با نام فیتوپلاسماها مخصوصا در زمینه مکانیزم انتقال آنها
   بررسیهای سرولوژیک و مولکولی در ارتباط با ویروسهای برگ بادبزنی مو و برخی پوتی ویروسها
   شناسایی ناقل بیماری مخرب جاروک لیمو ترش در ایران
   مطالعه مکانیزم شناخت برهمکنش پروتئین-پروتئین و مطالعات کونفوکال میکروسکوپی بین فیتوپلاسمای جاروک لیموترش و حشرات ناقل آن
   آنالیزهای مختلف مولکولی و فیلوژنتیکی و ژنتیک جمعیت است مخصوصا در زمینه ویروسهای گیاهیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩١

مقالات
International Journal
1. Kabiri,H., Siampour, M., Babaei, G., Response of Prunus species to graft-inoculation by two iranian strains of almond witches’-broom phytoplasma. Journal of Plant Pathology, 2022 ,
2. Mosayyebi, N., Mehraban, Z., Siampour, M., Babaei, G. and Quaglino, Multilocus sequence typing and phylogenetic analysis revealed two distinct almond witches’-broom phytoplasma subpopulations in Iran, Annals of Applied Biology, 2021 ,
3. Mosayyebi, N., Mehraban, Z., Siampour, M., Babaei, G. and Quaglino, Multilocus sequence typing and phylogenetic analysis revealed two distinct almond witches’-broom phytoplasma subpopulations in Iran, 2021 ,
4. Siampour,M; Izadpanah,K, Evolutionary timescale and geographical movement of cucumber mosaic virus, with focus on Iranian strains, Archives f Virology, 2020 ,
5. Siampour,M; Izadpanah,K, Evolutionary timescale and geographical movement of cucumber mosaic virus, with focus on Iranian strains ,
6. Kumar, S., Abou-Jawdah, Y., Siampour, M., Sobh, H., Tedeschi, R., Alma, A., Bianco, P.A. and Quaglino, F.,, Genetic diversity of ‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’strain populations associated with almond witches’ broom in Lebanon and Iran. ,
7. Tabasinejad, F., Jafarpour, B., Zakiaghl, M., Siampour, M., Rowhani, H. and Mehrvar, M., , Molecular variability in the cysteine rich protein of potato virus M. ,
8. Tabasinejad, F., Jafarpour, B., Zakiaghl, M., Siampour, M., Rowhani, H. and Mehrvar, M., , Molecular variability in the cysteine rich protein of potato virus M. ,
9. Karimzade, M., Siampour, M., Zakiaghl, M. and Mehrvar, M.,, Identification and characterization of a phytoplasma associated with black locust yellow disease in two provinces of Iran. ,
10. Faghihi, M.M., Taghavi, S.M., Safaei, A., Siampour, M. and Najafabadi, S.M, First report of a phytoplasma associated with bell pepper big bud disease in Iran ,
11. Faghihi, M.M., Taghavi, S.M., Safaei, A., Siampour, M. and Najafabadi, S.M, First report of a phytoplasma associated with bell pepper big bud disease in Iran ,
12. Faghihi, M.M., Taghavi, S.M., Salehi, M., Sadeghi, M.S., Samavi, S. and Siampour, M, Characterisation of a phytoplasma associated with Petunia witches' broom disease in Iran ,
13. Salehi, M., Siampour, M., Esmailzadeh Hosseini, S.A. and Bertaccin, Characterization and vector identification of phytoplasmas associated with cucumber and squash phyllody in Iran ,
14. Salehi, M., Siampour, M., Esmailzadeh Hosseini, S.A. and Bertaccin, Characterization and vector identification of phytoplasmas associated with cucumber and squash phyllody in Iran ,
15. Tabasinejad, F., Jafarpour, B., Zakiaghl, M., Siampour, M., Rouhani, H. and Mehrvar, M, Genetic structure and molecular variability of potato virus M populations ,
16. Gholampour Z, Kargar M, Zakiaghl M, Siampour M, Mehrvar M, Izadpanah K, Dynamics of the population structure and genetic variability within Iranian isolates of grapevine fanleaf virus: evidence for polyphyletic origin. ,
17. Anabestani, A., Izadpanah, K., Abbà, S., Galetto, L., Ghorbani, A., Palmano, S., Siampour, M., Veratti, F. and Marzachì, C., Identification of putative effector genes and their transcripts in three strains related to ‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’ ,
18. Hoseini, H, Mehrvar, M. Zakiaghl, M, Siampour,M, Comparative genetic diversity of potato virus Y populations based on coat protein gene ,
19. Karimzadeh,M Zakiaghl,M, Siampour,M. Mehrvar,M, Identification and characterization of a phytoplasma associated with black locust yellow disease in two provinces of Iran ,
20. Salehi, M, Salehi E, Siampour,M, Quaglino, F, Bianco, P, Apricot yellows associated with ‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’ in Iran ,
21. Salehi, M, Salehi E, Siampour,M, Quaglino, F, Bianco, P, Apricot yellows associated with ‘Candidatus Phytoplasma phoenicium’ in Iran ,
Research Journal
22. مجید صیام پور, ردیابی و واکاوی ناهنجاری در ترادف ژنهای آر ان ای ریبوزومی 16فیتوپلاسماها ,
٢٣. م-صیام پور, ک.ایزدپناه, ارتباط سرولوژیکی میان سه استرین فیتوپلاسمایی از گروه 16SrII در ایران ,
٢٤. مریم شیروانی و مجید صیام پور, بررسی تنوع و تبارزایی جدایه هاي ویروس موزائیک خیار در ایران ,
٢٥. مریم شیروانی و مجید صیام پور, بررسی تنوع و تبارزایی جدایه هاي ویروس موزائیک خیار در ایران ,
International Conference
26. siampour, M, Abujawdah, Y., Mehla,M,Lousia, M. et al, SET UP OF RELIABLE DETECTION PROTOCOLS FOR THE SPECIFIC IDENTIFICATION OF 'CANDIDATUS PHYTOPLASMA PHOENICIUM' ,
National Conference
27. مجید صیام پور, بیماریهای زردی فیتوپلاسمایی انگور ,
٢٨. م-صیام پور, ک.ایزدپناه م.صالحی, رديابي، شناسايي و آناليز مولكولي يك پلاسميد مربوط به فيتوپلاسماي جاروك يونجه ,
٢٩. م-صیام پور, مقایسه مشخصات دو ژن پروتئین غشایی در فیتوپلاسماهای متعلق به گروه 16SrII ,
٣٠. م-صیام پور, مقایسه مولکولی دو فیتوپلاسمای متعلق به زیرگروه - با استفاده از آنالیز چند قطعه D ژنومی ,
٣١. م-صیام پور, ارتباط سرولوژیکی بین تعدادی از فیتوپلاسماهای متعلق به گروه ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. ساجده سادات نوربخش ردیابی وشناسایی فیتوپلاسماها در فلفل دلمه گلخانه ایدارای علایم لکه حلقوی در مناطق مرکزی ایران سه شنبه ١٨ بهمن ١٤٠١
٢. حمید رضا کبیری واکنش تعدادی از گونه های درختان هسته دار به فیتوپلاسماهای عامل جاروک بادام پس از مایه زنی با پیوندک آلوده در شرایط گلخانه شنبه ٣٠ بهمن ١٤٠٠
٣. نیلوفر مسیبی نقش فیتوپلاسماها در وقوع بیماری جدید پیچیدگی برگ هلو در باغ های استان چهارمحال و بختیاری شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨
٤. نیلوفر مسیبی نقش فیتوپلاسماها در وقوع بیماری جدید پیچیدگی برگ هلو در باغ های استان چهارمحال و بختیاری شنبه ١٩ بهمن ١٣٩٨
٥. محراب رحیمی ردیابی و تعیین تنوع ژنتیکی ویروس برگ بادبزنی مو در تاکستان‌های استان چهارمحال و بختیاری جمعه ١ فروردين ١
٦. میم شیروانی تعیین تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنیکی ویروس موزاییک خیار در استانهای چهار محال و بختیاری و اصفهان دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧
٧. زهرا مهربان ردیابی و شناسایی فیتوپلاسما در درختان بادام دارای علائم بیماری فیتوپلاسمایی از باغ‌های استان‌های فارس و چهارمحال و بختیاری یکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧
٨. مریم شیروانی تعيين تنوع ژنتيکي و آناليز فيلوژنيکي ويروس موزاييک خيار در استانهاي چهار محال و بختياري و اصفهان دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است