سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣


سینا فلاح

استاد تمام

زراعت

دانشکده کشاورزی

تلفن: 03832324401

falah1357@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مطالعه اثر تغذیه گیاهی و تنش های محیطی در تولیدات گیاهی
   بهبود کارایی کود و آب در سیستم‎های زراعی با تأکید بر گیاهان داروییسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه لرستان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩

مقالات
International Journal
1. Marjan Nekoukhou, Sina Fallah, Lok Raj Pokhrel, Ali Abbasi-Surki, Ali Rostamnejadi, Foliar enrichment of copper oxide nanoparticles promotes biomass, photosynthetic pigments, and commercially valuable secondary metabolites and essential oils in dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) under semi-arid conditions , Science of The Total Environment 2023, 863:160920
2. Najmeh Kamali-Andani, Sina Fallah, Jose R Peralta-Videa, Pooran Golkar, Selenium nanoparticles reduce Ce accumulation in grains and ameliorate yield attributes in mung bean (Vigna radiata) exposed to CeO2 , Environmental Pollution 2023, 316,120638
3. Mehrnoosh G, Rafieiolhossaini M, Fallah S, Jafari AA, Rezazadeh S, Effects of Intercropping and Fertilizer Types on DM Yield and Medicinal Metabolites of Chicory and Fenugreek , Journal of edicinal Plants and By-products 2023, 12:57-68
4. Madadi E, Fallah S, Sadeghpour A, Barani-Beiranvand H , Black cumin bioactive compounds as eco-friendly novel green herbicides in wheat cropping: application to reduce chemical herbicides pollution , International Journal of Environmental Science and Technology 2023, 20: 7325–7342
5. Elham Yusefi-Tanha, Sina Fallah, Ali Rostamnejadi, Lok Raj Pokhrel, Addressing global food insecurity: Soil-applied zinc oxide nanoparticles promote yield attributes and seed nutrient quality in Glycine max L. , Science of the Total Environment 2023, 876: 162762
6. Kamali andeani N, Fallah S, Peralta-Videa J, Golkar P , A comprehensive study of selenium and cerium oxide nanoparticles on mung bean: Individual and synergistic effect on photosynthesis pigments, antioxidants, and dry matter accumulation , Science of the Total Environment 2022, 830:154837-154851
7. Fallah S, Ganji Z, Pessarakli M., Growth and shelf life of basil in response to selenium fertilization , Journal of Plant Nutrition, 2022, 45:1-12
8. Yusefi Tanha E, Fallah S, Rostamnejadi A, Pokhrel L.R. , "Responses of soybean (Glycine max [L.] Merr.) to zinc oxide nanoparticles: Understanding changes in root system architecture, zinc tissue partitioning and soil characteristics , " Science of the Total Environment 2022, 835:155348-155348
9. Madadi E, Fallah S, Sadeghpour A, Barani-Beiranvand H , Exploring the use of chamomile (Matricaria chamomilla L.) bioactive compounds to control flixweed (Descurainia sophia L.) in bread wheat (Triticum aestivum L.): Implication for reducing chemical herbicide pollution , Saudi Journal of Biological Sciences 2022, 29:1-30
10. Yusefi-Tanha E, Fallah S, Rostamnejadi A, Pokhrel L, Zinc oxide nanoparticles (ZnONPs) as a novel nanofertilizer: Influence on seed yield and antioxidant defense system in soil grown soybean (Glycine max cv. Kowsar) , Science of the Total Environment. 2020; 738:140240-140253.
11. Yusefi-Tanha E, Fallah S, Rostamnejadi A, Pokhrel L, Root System Architecture, Copper Uptake and Tissue Distribution in Soybean (Glycine max (L.) Merr.) Grown in Copper Oxide Nanoparticle (CuONP)-Amended Soil and Implications for Human Nutrition , Plants. 2020; 9:1-24.
12. Salehi A, Fallah S, Abbasi surki A , Organic and inorganic fertilizer effect on soil CO2 flux, microbial biomass, and growth of Nigella sativa L , International agrophysics. 2017; 31:103-116
13. Ghasemi Siani N, Fallah S, Pockrel L, Rostamnejadi A, Natural amelioration of Zinc oxide nanoparticle toxicity in fenugreek (Trigonella foenum-gracum) by arbuscular mycorrhizal (Glomus intraradices) secretion of glomalin , Plant Physiology and Biochemistry. 2017; 112:227-238
14. Fallah S, Neisani S , Effects of Nitrogen Source on Nutritive Value of Irrigated Silage Corn , Notulae Scientia Biologicae. 2017; 9:116-123
15. Fallah S, Malekzadeh Havashki S, Pessarakli M , Seed priming improves seedling emergence and reduces oxidative stress in Nigella sativa under soil moisture stress , Journal Journal of Plant Nutrition. 2018; 41:29-40
16. Fallah S, Rostaei M, Lori Gooini Z, Abbasi surki A , Chemical compositions of essential oil and antioxidant activity of dragonhead (Dracocephalum moldavica) in sole crop and dragonheadsoybean (Glycine max) intercropping system under organic manure and chemical fertilizers , Industrial Crops & Products. 2018; 115:158-165
17. Salehi A, Mehdi B, Fallah S, Kaul H, Neugschwandtner R (2018), Productivity and nutrient use efficiency with integrated fertilization of buckwheat– fenugreek intercrops , Nutrient Cycling in Agroecosystems. 2018; 110:407-425
18. Yusefi-Tanha E, Fallah S, Pessarakli M, Effects of seed priming on growth and antioxidant components of hairy vetch (Vicia villosa) seedlings under chilling stress , Journal of Plant Nutrition. 2018; 80:1-12
19. Salehi A, Fallah S, Zitterl-Eglseer K, Kaul H, Antioxidants and bioactive compounds in buckwheat seeds from fenugreek/buckwheat intercrops as influenced by fertilization , Journal of Cereal Science. 2018; 12:1-12
Research Journal
٢٠. نفیسه شیبانی، سینا فلاح، حسین بارانی بیرانوند، عالیه صالحی, بررسی رشد اولیه گیاهچه سویا (Glycine max) در پاسخ به غلظت‌های مختلف ترکیبات مس در گیاه مادری , مجله پژوهشهاي بذر ايران 1401 جلد 9 صفحات 1 تا 12
٢١. قربانی م, کیانی َش، محرری ع، فلاح س, تأثیر ترکیب یونی محلول‌های غذایی بر رشد، غلظت عناصر غذایی پرمصرف و عملکرد دو رقم ذرت علوفه‌ای (. Zea mays L) در کشت بدون خاک , مجله روابط خاک و گیاه 1402 جلد 14 صفحات31 تا 51
٢٢. مددي ا، فلاح س، صادقپور ا، باراني بيرانوند ح , تأثير دگرآسيبي بابونه بر تغييرات پارامترهاي فيزيولوژيکي و رشد خردل وحشي در مقايسه با گندم , مجله فرآيند و کارکرد گياهي فرايند و کارکرد گياهي 1401، 11:173-194
٢٣. مددي ا، فلاح س، صادقپور ا، باراني بيرانوند ح , تأثير دگرآسيبي بابونه بر تغييرات پارامترهاي فيزيولوژيکي و رشد خردل وحشي در مقايسه با گندم , مجله فرآيند و کارکرد گياهي فرايند و کارکرد گياهي 1401، 11:173-194
٢٤. شيباني ن، فلاح س، باراني بيرانوند ح، صالحي ع , اثر تغذيه گياه سويا با غلظت‌هاي مختلف ترکيبات روي بر جوانه ‎زني بذور توليد شده و رشد اوليه گياهچه , نشريه علوم و فناوري بذر ايران، 1401، 11:1-16
25. Garshasbi M, Rafieiolhossaini M, Fallah S, Jafari A, Rezazadeh, , Effects of Intercropping and Fertilizer Types on DM Yield and Medicinal Metabolites of Chicory and Fenugreek , Journal of Medicinal Plants and By-products 2022, 1:1-12کتب و جزوات
١. ، روش های آماری در آزمون بذر،
٢. ، اگرواکولوژی و جستجو برای کشاورزی پایدار حقیقی،
٣. ، کشاورزی پایدار،
٤. ، زراعت ارگانیک،
٥. ، زراعت (عمومی و تخصصی)،افتخارات
١. - احراز رتبه اول آزمون ورودی دکتری دانشگاه تربیت مدرس - 1381
٢. - احراز رتبه دانشجوی نمونه دانشکده کشاورزی تربیت مدرس - 1382
٣. - احراز صلاحیت مدرسی از دانشگاه تربیت مدرس - 1385
٤. - جوان منتخب استان چهارمحال و بختیاری - 1387
٥. - احراز رتبه اول دوره دکتری از دانشگاه تربیت مدرس - 1385
٦. - احراز رتبه برتر در ارتقا از استادیاری به دانشیاری - 1391
٧. - احراز پژوهشگر برتر دانشگاه شهرکرد - 139۱
٨. - احراز پژوهشگر برتر دانشگاه شهرکرد - 1392
٩. - احراز پژوهشگر نمونه استانی – 1392
١٠. - احراز پژوهشگر برتر دانشگاه شهرکرد - 1394
١١. - احراز پژوهشگر نمونه استانی – 139۴پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مریم روستایی اثر رقابت گیاهی سویا بر رشد و عملکرد سیاهدانه، بادرشبویه و شوید تغذیه شده با کودهای ارگانیک و غیرارگانیک شنبه ٢ تیر ١٣٩٧
٢. منیر نظری بررسی برخی ویژگی های خاک و مورفوفیزیولوژی گندم، جو و شبدر تحت سیستم های زراعی – اگروفارستری در منطقه سامان، شهرکرد یکشنبه ١ مهر ١٣٩٧
٣. الهام یوسفی تنها بررسی نحوه‌ی انتقال و اثرات نانو ذرات اکسید فلزی (اکسید روی و اکسید مس) در گیاه سویا (Glycine max) شنبه ١ شهريور ١٣٩٩
٤. عسکر قنبری عدیوی کارایی مصرف کودهای دامی در تولید برخی گیاهان دارویی اسانس‌دار خانواده نعنائیان شنبه ١ خرداد ١٤٠٠
٥. مهرنوش گرشاسبی تاثیرمنابع مختلف تغذیه (شیمیایی،آلی و تلفیقی) بر ویژگی های آگرومورفولوژیکی و کیفی علوفه دارو در کشت مخلوط کاسنی با یونجه یکساله و شنبلیله چهارشنبه ١ اردیبهشت ١٤٠٠
٦. نجمه کمالی اندانی ارزیابی پتانسیل انتقال برگی و تاثیر نانو ذرات سلنیوم و دی اکسید سریم در گیاه ماش (Vigna radiata L.) چهارشنبه ١ تیر ١٤٠١
٧. الهام مددی پتانسیل آللوپاتی گیاهان دارویی بابونه و سیاهدانه برای کنترل خردل وحشی و خاکشیر در گندم شنبه ٤ تیر ١٤٠١


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است