یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨


لیلا شبانی

دانشیار

زیست شناسی

دانشکده علوم پایه

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   فيزيولوژي مولکولي، مهندسي متابوليت ها، کشت سلول و بافت، پروتئوميکسسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠
   کارشناسی ارشد، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه شهید بهشتی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   دکتری، زیست‌شناسی (تمام گرایشها)، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧

مقالات
International Journal
1. , Neotyphodium endophytes may increase tolerance to Ni in tall fescue ,
2. Sayed-Asadollah AminiLeila Shabani Ladan afghani khoraskani Majid Sharifi-Tehrani, Squalestatin-induced production of taxol and baccatin in cell suspension culture of yew (Taxus baccata L.) ,
3. Zohreh JALALPOUR Leila Shabani Ladan afghani khoraskani Sayed-Asadollah AMIN , Stimulatory effect of methyl jasmonate and squalestatin on phenolic metabolism through induction of LOX activity in cell suspension culture of yew ,
4. Marzieh Ebrahimie, Fariba Esmaeili, Somayeh Cheraghi, Fariba Houshmand, Leila Shabani, Esmaeil Ebrahimie, Efficient and Simple Production of Insulin-Producing Cells from Embryonal Carcinoma Stem Cells Using Mouse Neonate Pancreas Extract, As a Natural Inducer ,
5. Mansouri A1, Esmaeili F2,3, Nejatpour A4, Houshmand F5, Shabani L1,2, Ebrahimie E, Differentiation of P۱۹ embryonal carcinoma stem cells into insulin-producing cells promoted by pancreas conditioned medium ,
6. Mirzahossini Z1, Shabani L2, Sabzalian MR3, Sharifi-Tehrani M1., ABC transporter and metallothionein expression affected by NI and Epichloe endophyte infection in tall fescue ,
7. Shabani L1, Sabzalian MR2, Mostafavi pour S3., Arbuscular mycorrhizae affect Ni traslocation and expression of ABC transporter and metallothionein genes in Festuca arundinacea ,
8. Zohreh TorabiFariba Rafiei Leila ShabaniAbdolrazagh Danesh Shahraki, Physiological and Molecular Response of Annual Medicago Species to Juglone ,
9. Fatemeh MalekpoorAbdollah Ghasemi Pirbalouti Azam Salimi Leila Shabani Majid Sharifi Tehrani Behzad Hamedi , Antimicrobial and antioxidant activities and total phenolic content of Tanacetum polycephalum Schutz.Bip ,
10. Zahra Mehrfarjam1 , Fariba Esmaeili2,3*, Leila Shabani3 and Esmaeil Ebrahimie, Induction of pancreatic b cell gene expression in mesenchymal stem cells ,
11. Zahra Mehrfarjam1 , Fariba Esmaeili2,3*, Leila Shabani3 and Esmaeil Ebrahimie, Induction of pancreatic b cell gene expression in mesenchymal stem cells ,
12. Alireza Ghannadi, Leila Shabani1 , Afsaneh Yegdaneh, Cytotoxic, antioxidant and phytochemical analysis of Gracilaria species from the Persian Gulf ,
13. FATEMEH NAMAZI, MAJID SHARIFI-TEHRANI1 AND LEILA SHABANI, ANATOMICAL STUDY ON FRITILLARIA SPECIES IN IRAN ,
14. F. MOKHTARI, F. RAFIEI1, L. SHABANI, and B. SHIRAN, Differential expression pattern of transcription factors across annual Medicago genotypes in response to salinity stress ,
15. Faezeh Azizi, Hamidreza Jalil, Zohreh Nasiri, Jamal Moshtaghian, Fariba Esmaeili, Ali Doostmohammadi, Leila Shabani, Esmaeil Ebrahimie, The combined effects of three?dimensional cell culture and natural tissue extract on neural differentiation of P۱۹ embryonal carcinoma stem cells ,
Research Journal
١٦. عفت عابدي، مجيد اولياء، ليلا شباني, مهار زيستي نماتد ريشه گرهي Meloidogyne javanica و بررسي تغييرات تركيبات دفاعي در گياه گوجه فرنگي ,
١٧. معصومه رفيعي، ليلا شباني, بررسي بيان ژنهاي abc ترانسپورتر و متالوتيونين در گياهچههاي Festuca arundinacea تلقيحشده با قارچ Funneliformis intraradices در تنش سميت نيکل ,
١٨. طيبه احمدي، ليلا شباني، محمد رضا سبزعليان, بررسي تاثير طيف هاي مختلف نور LED بر شاخص هاي رشد و محتواي رزمارينيك اسيد در Melissa officinalis L ,کتب و جزوات
١. ليلا شباني- مجيد شريفي تهراني، بيوشيمي متابوليسم ثانويه در گياهان،
٢. ليلا شباني- مجيد شريفي تهراني، مباحثي در رشد و زيست تکويني گياهي،
٣. ليلا شباني، پيام رساني هورمون هاي گياهي،افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. لادن افغاني بررسي اثر اسكوالستاتين و متيل جاسمونات برتوليد باكاتين سه شنبه ١ فروردين ١٣٩١
٢. زهره جلال پور بررسي اثر اسكوالستاتين و متيل جاسمونات بر توليد تاكسول و بيان ژن dbtnbt در كشت سوسپانسيون سلولي سرخدار (Taxus baccata L) پنج شنبه ١ فروردين ١٣٩٢
٣. معصومه احمدي بررسي اثر مايكوريز آربسكولاربر توليد اسانس و تركيبات فنوليك در سه ژنوتيپ از نعناع سبز پنج شنبه ١ فروردين ١٣٩٢
٤. زهرا ميرزاحسيني بررسي تاثير قارچ نئوتايفوديوم بر جذب نيكل و فعاليت آنزيمهاي آنتي‌اكسيدان در گياه فستوكا پنج شنبه ١ فروردين ١٣٩٢
٥. مريم صالحي بررسي تاثير قارچ نئوتايفوديوم بر جذب نيكل و تركيبات فنوليك در سه ژنوتيپ گياهي لوليوم پنج شنبه ١ فروردين ١٣٩٢
٦. ليلا بهمني بررسي بيان ژن آكواپورين در سم زدايي نيكل در گياهچه هاي لوليوم تلقيح شده با قارچ Glomus faciculatum پنج شنبه ١ فروردين ١٣٩٢
٧. سودابه مصطفوي پور بررسي تاثير قارچ گلوموس موسه آ بر بيان ژنABC ترانسپور تر در گياهچه هاي فستوكا آلوده به نيكل جمعه ١ فروردين ١٣٩٣
٨. بهنوش صغيرزاده دخالت مسير اكتادكانوئيد در توليد آرتميزينين القاء‌شده با نيترات نقره در كشت ساقه Artemisia annua L. جمعه ١ فروردين ١٣٩٣
٩. ريحانه پورواعظ تاثير پرولين و تنش مس بر متابوليسم تركيبات فنوليك و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان در كشت ساقه آرتميزيا جمعه ١ فروردين ١٣٩٣
١٠. فائزه مختاري پاسخ برخي از فاكتورهاي نسخه‌برداري به تنش شوري در گونه‌هاي مختلف يونجه يكساله شنبه ١ فروردين ١٣٩٤
١١. فرزانه ترکش بررسي سيکل آسکوربات- گلوتاتيون تحت تنش خشکي در Lolium perenne L. شنبه ١ فروردين ١٣٩٤
١٢. فرزانه ترکش بررسي سيکل آسکوربات- گلوتاتيون تحت تنش خشکي در Lolium perenne L. شنبه ١ فروردين ١٣٩٤
١٣. نوال موالي تاثير تنش خشكي بر ميزان رزمارينيک اسيد و بيان ژن هيدروکسي سيناموئيل کوآنزيم آ: هيدروکسي فنيل استات هيدروکسيي - یکشنبه ١ فروردين ١٣٩٥
١٤. الهام عباسي تاثير زخمي شدن و ساليسيليک اسيد بر بيان ژن هاي فنيل آلانين آمونيالياز و پروتئين شوک حرارتي در .Melissa officinalis L یکشنبه ١ فروردين ١٣٩٥
١٥. الهام عباسي تاثير زخمي شدن و ساليسيليک اسيد بر بيان ژن هاي فنيل آلانين آمونيالياز و پروتئين شوک حرارتي در .Melissa officinalis L یکشنبه ١ فروردين ١٣٩٥
١٦. معصومه موسوي : تاثير اليسيتيشن آبسيزيک اسيد بر تنش اکسيداتيو، ميزان رزمارينيک اسيد و بيان ژن RAS در کشت بافت بادرنجبويه سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
١٧. غزاله فولادي وندا تاثير غلظت هاي مختلف کيتوزان بر محتواي رزمارينيک اسيد و بيان ژن رزمارينيک اسيد سنتاز در کشت بافت بادرنجبويه سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦
١٨. سهيلا طلبي بررسي کارايي خاموش¬سازي ژن به روش VIGS در برخي گونه¬هاي گياهي و تاثير خاموشي ژن pds تحت تنش خشکي سه شنبه ١ فروردين ١٣٩٦


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است