سه شنبه ٨ خرداد ١٤٠٣


ناهید شبانیان بروجنی

استاد تمام

مهندسی طبیعت

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

nahid.shabanian@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   ژئوتوریسم
   پترولوژی سنگ‌های آذرین و دگرگونی
   ژئوشیمی سنگ‌های آذرین و دگرگونی
   شیمی کانی
   بررسی پتروگرافی سنگ¬های متاآذرین و دگرگونی و رابطه آن با دگرشکلی در پهنه¬های برشیسوابق تحصیلی
   دکتری، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧
   کارشناسی ، زمین شناسی، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٤

مقالات
International Journal
1. Behnaz Bakhtiari, Nahid Shabanian-Broujeni, Alireza Davoudian-Dehkordi and Hossein Azizi, Petrofabrics and Final Strain of Muteh-Golpayegan Amphibolites: Evidence of constructional Deformation in Sanandaj-Sirjan Metamorphic Zone , Scientific Quarterly Journal, GEOSCIENCES, Vol. 33, Issue 3, Serial No. 129, Autumn 2023, pp. 123-138
2. Esmail Moradian, Nahid Shabanian, Ali Reza Davoudian, Yunpeng Dong,, John M. Cottle , Geochronology, petrogenesis, and tectonic setting of amphibolitic rocks from the Tutak metamorphic Complex, Sanandaj-Sirjan Zone, Iran , Journal of Asian Earth Sciences 225 (2023)
3. Fatemeh Nouri , Ali Reza Davoudian , Nahid Shabanian, Mark B. Allen , Yoshihiro Asahara , Hossein Azizi, Ryo Anma , Mahnaz Khodami , Motohiro Tsuboi, Tectonic transition from Ediacaran continental arc to early Cambrian rift in the NE Ardakan region, central Iran: Constraints from geochronology and geochemistry of magmatic rocks , Journal of Asian Earth Sciences
4. Maryam Bendokht, Ali Reza Davoudian, Nahid Shabanian, John M. Cottle, Yunpeng Dong, Xiaoming Liu, Zircon U-Pb geochronology and Lu-Hf isotope geochemistry constraints on Neoproterozoic S-type meta-granites from the Tutak area, Sanandaj-Sirjan Zone, Iran , LITHOS
5. Arezoo Moradi , Nahid Shabanian , Ali Reza Davoudian , Hossein Azizi , José Francisco Santos & Yoshihiro Asahara, Zircon U–Pb and geochemistry of the north Shahrekord metamorphosed felsic rocks: , International Journal of Earth Sciences
6. Arezoo Moradi , Nahid Shabanian , Ali Reza Davoudian , Hossein Azizi , José Francisco Santos & Yoshihiro Asahara, Geochronology and petrogenesis of the Late Neoproterozoic granitic gneisses of Golpayegan metamorphic complex: a new respect for Cadomian crust in the Sanandaj-Sirjan zone, Iran , International Geology Review
٧. Fatemeh Nouri , Ali Reza Davoudian , Mark B. Allen , Hossein Azizi , Yoshihiro Asahara , Ryo Anma , Nahid Shabanian , Motohiro Tsuboi f, Mahnaz Khodami, Early Cambrian highly fractionated granite, Central Iran: Evidence for drifting of northern Gondwana and the evolution of the Proto-Tethys Ocean , Precambrian Research Volume 362, 15 August 2021, 106291
8. Maryam Bendokht , Nahid Shabanian , Ali Reza Davoudian , Yunpeng Dong , John M. Cottle , T. Alexander Johnson , Geochronology and geochemistry of Cadomian basement orthogneisses from the Tutak metamorphic Complex, Sanandaj-Sirjan Zone, Iran , Precambrian Research Volume 362, 15 August 2021, 106288
9. Neda Tavakoli, Ali Reza Davoudian, Nahid Shabanian, Hossein Azizi, Franz Neubauer, Yoshihiro Asahara, Manfred Bernroider, A-type granite in the Boein-Miandasht Complex: Evidence for a Late Jurassic extensional regime in the Sanandaj-Sirjan Zone, western Iran , 2021
10. Neda Tavakoli, Ali Reza Davoudian, Nahid Shabanian, Hossein Azizi, Franz Neubauer, Yoshihiro Asahara, Manfred Bernroider, , Zircon U-Pb dating, mineralogy and geochemical characteristics of the gabbro and gabbro-diorite bodies, , International Geology Review, Volume 62, 2020 - Issue 13-14
11. Nahid Shabanian; Ali Reza Davoudian; Hossein Azizi; Yoshihiro Asahara; Franz Neubauer; Johan Genser; Yunpeng Dong; James K.W. Lee, Petrogenesis of the Carboniferous Ghaleh-Dezh metagranite, Sanandaj–Sirjan zone, Iran: constraints from new zircon U–Pb and 40Ar/39Ar ages and Sr–Nd isotopes , Geological Magazine ( IF 2.365 ) Pub Date : 2020-03-11 , DOI: 10.1017/s0016756820000096
12. Mohammad Reza Ghasempour, Ali Reza Davoudian, Nahid Shabanian, Hesamaddin Moeinzadeh, Kazuo Nakashimac, Geochemistry and mineral chemistry of gabbroic rocks from Horjand of Kerman province, Southeast of Iran: Implications for rifting along the northeastern margin of Gondwana , Journal of Geodynamics Volume 133, January 2020,
13. Arezoo Moradi , Nahid Shabanian , Ali Reza Davoudian , Hossein Azizi , José Francisco Santos & Yoshihiro Asahara , Geochronology and petrogenesis of the Late Neoproterozoic granitic gneisses of Golpayegan metamorphic complex: a new respect for Cadomian crust in the Sanandaj-Sirjan zone, Iran , International Geology Review
14. Tavakoli, Neda, Ali Reza Davoudian, Nahid Shabanian, Hossein Azizi, Franz Neubauer, Yoshihiro Asahara, and Manfred Bernroider, Zircon U-Pb dating, mineralogy and geochemical characteristics of the gabbro and gabbro-diorite bodies, Boein–Miandasht, western Iran ,
15. Davoudian A, خليلي , Noorbehsht I, Dachs E, Genser J, Shabanian B. N, Geochemistry of metabasites in the north of the Shahrekord,Sanandaj-Sirjan Zone, Iran , N. Jb. Miner. Abh. 182:291-298
16. Shabanian B. N, Khalili M, Davoudian A, Mohajjel M , Petrography and geochemistry of mylonitic granite fromGhaleh-Dezh, NW Azna, Sanandaj-Sirjan zone, Iran , N. Jb. Miner. Abh. 183:233-248
17. Davoudian A, Genser H, Neubauer F, Shabanian B. N, 40Ar/39Ar mineral ages of eclogites from North Shahrekord in the Sanandaj–Sirjan Zone, Iran: Implications for the tectonic evolution of Zagros orogen , Gondwana Research 37:216-240
18. Malekmahmoudi F, Davoudian A, Shabanian B. N, عزيزي , Asahara Y, Neubauer F, Dong Y , Geochemistry of metabasites from the North Shahrekord metamorphic complex, Sanandaj-Sirjan Zone: Geodynamic implications for the Pan-African basement in Iran , Precambrian Research 293:56-72
19. Davoudian A, بدر , Shabanian B. N, عزيزي , Neubauer F , A- and I-type metagranites from the North Shahrekord Metamorphic Complex, Iran: Evidence for Early Paleozoic post-collisional magmatism , Lithos 300301:86-104
20. Shabanian B. N, Davoudian A, Dong Y, Liu X, U-Pb zircon dating, geochemistry and Sr-Nd-Pb isotopic ratios from Azna-Dorud Cadomian metagranites, Sanandaj-Sirjan Zone of Western Iran , Precambrian Research 306:41-60
Research Journal
٢١. مهناز خدامی، ناهید شبانیان, ريزساختارهاي دگرشکلي در لويکوگرانيت ميلونيتي غرب يزد , دو فصلنامه علمي يافته هاي نوين زمين شناسي کاربردي
٢٢. بهناز بختیاری ، ناهید شبانیا نبروجنی*، علیرضا داودیا ن دهکردی و حسین عزیزی, پتروفابریک و استرین نهایی آمفیبولی تهای موته-گلپایگان: شواهدی از تغییرشکل ترافشارشی در نوار دگرگونی سنندج - سیرجان , فصلنامه علمي علوم زمين، پاییز 1402 ، دوره 33 ، شماره 3، پياپي 129 ، صفحه 123 تا 138
٢٣. اسماعیل مرادیان سرتشنیزی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان دهکردی، حسین عزیزی , مجموعه کانیایی و دگرشکلی متاسدیمنتها و متابازیتهای مجموعه توتک،جنوبشرق بوانات، استان فارس , مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، شماره اول بهار 1401
٢٤. سید محمد حسینی، علی داودیان دهکردی، ناهید شبانیان بروجنی، حسین عزیزی, , کاني‌شناسي، زمين‌شيمي و سنگ‌زايي آمفيبوليت‌هاي شمال‌شرق يان‌چشمه، جنوب‌شرق درياچه زاينده‌رود ,
٢٥. مهین هاشمی، ناهید شبانیان بروجنی، علی داودیان دهکردی، حسین عزیزی, بررسي سنگ‌نگاري پاراگنيس‌هاي شمال شرق گلپايگان: ميگماتيتي شدن و شواهد دگرگوني پسرونده ,
٢٦. آرزو مرادی، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان بروجنی, سن نگاري گرانيت گنايس هاي شمال استان چهارمحال و بختياري با استفاده از روش LA-ICP-MS ,
٢٧. فرزانه ولیپور هفشجانی، ناهید شبانیان بروجنی ، علیرضا داوديان دهکردی، محسن کريمی دهکردی, تعيين نوع، شرايط هوازدگي و جاي گاه زمينساختي سنگ مادر شيستهاي کوارتز-فلدسپاتي دره سوردي دوشا، شمال شرق درياچه زاينده رود، پهنه سنندج-سيرجان ,
٢٨. فروغ ملک محمودی، ناهید شبانیان بروجنی، علیرضا داودیان، حسین عزیزی, , ويژگي هاي ژئوشيميايي و ايزوتوپي پروتوليت اکلوژيتهاي شمال شهرکرد: شاهدي برتکوين حوضه پشت کمان نئوپروتروزوئيک در پهنه سنندج- سيرجان , ,
٢٩. فریبا ریاحی سامانی، ناهید شبانیان بروجنی، علیرضا داودیان دهکردی,, زمين شيمي و محيط زمين ساختي گرانيت گنايس هاي آبادچي، شمال شهرکرد ,
٣٠. مریم بندخت، ناهید شبانیان بروجنی، علیرضا داودیان دهکردی، حسین عزیزی, ريزساختارهاي دگرشکلي ديناميک در کاني هاي گنايس چشمي منطقه توتک، پهنه سنندج سيرجان ايران , فصلنامه زمین ساخت، دوره: ۳، شماره: ۱۰
٣١. عاطفه بزرگمهر*، اسماعیل مرادیان، حمیدرضا ریاحی بختیاری، علیرضا داودیان، محسن کریمی، ناهید شبانیان, , شناسايي و تفکيک منطقه هاي با خلوص بالاي کاني کلسيت در واحدهاي کربناتي با استفاده از داده هاي چند طيفي استر و سنتينل (مورد بررسي شمال غرب شهرکرد) , مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، جلد ۲۸ شماره ۲ صفحات ۴۶۱-۴۷۴
٣٢. پردیس جعفری , ناهید شبانيان بروجني , علیرضا داودیان دهکردی , حسین عزیزی , منشاء و ژئوديناميک دلريتهاي گنبد نمکي کوهرنگ ,
٣٣. محمدرضا قاسمپور، دکتر ناهید شبانیان، پروفسور علیرضا داودیان, سنگ نگاري، شيمي کاني و دما فشارسنجي توده هاي نفوذي گابرو-ديوريت منطقه حُرجند، شمال شرق کرمان , علوم زمین خوارزمی، ۱۳۹۹
٣٤. مهین هاشمی ناهید شبانیان علیرضا داودیان حسین عزیزی , بررسي تغييرات دمايي و مراحل دگرشکلي با توجه به ريزساختارها و پاراژنز کانيايي در پارگنايسهاي شمال شهرکرد , فصلنامه علوم زمین دوره 29، شماره 114 زمستان 1398 صفحه 165-174
٣٥. محمدرضا قاسمپور، دکتر ناهید شبانیان، پروفسور علیرضا داودیان۱ دکتر حسام معین زاده, سنگ نگاري، شيمي کاني و دما فشارسنجي توده هاي نفوذي گابرو-ديوريت منطقه حُرجند، شمال شرق کرمان , علوم زمین خوارزمی، 1399،جلد ۵ شماره ۲ صفحات ۲۴۹-۲۷۴1
٣٦. پردیس جعفری , ناهید شبانيان بروجني , علیرضا داودیان دهکردی , حسین عزیزی , منشاء و ژئوديناميک دلريتهاي گنبد نمکي کوهرنگ , پژوهشهای دانش زمین، دوره 11، شماره 1
٣٧. عاطفه بزرگمهر*، اسماعیل مرادیان، حمیدرضا ریاحی بختیاری، علیرضا داودیان، محسن کریمی، ناهید شبانیان, شناسايي و تفکيک منطقههاي با خلوص بالاي کاني کلسيت در واحدهاي کربناتي با استفاده از داده هاي چند طيفي استر و سنتينل (مورد بررسي شمالغرب شهرکرد) , مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، جلد ۲۸ شماره ۲ صفحات ۴۶۱-۴۷۴
٣٨. مریم بندخت، ناهید شبانیان بروجنی، علیرضا داودیان دهکردی، حسین عزیزی , ريزساختارهاي دگرشکلي ديناميک در کانيهاي گنايس چشمي منطقه توتک، پهنه سنندج سيرجان ايران , فصلنامه زمین ساخت، دوره: 3، شماره: 10
٣٩. فروغ ملک محمودی، ناهید شبانیان بروجنی، علیرضا داودیان، حسین عزیزی, ويژگيهاي ژئوشيميايي و ايزوتوپي پروتوليت اکلوژيتهاي شمال شهرکرد: شاهدي برتکوين حوضه پشت کمان نئوپروتروزوئيک در پهنه سنندج- سيرجان ,
٤٠. فریبا ریاحی سامانی، ناهید شبانیان بروجنی، علیرضا داودیان دهکردی, زمين شيمي و محيط زمين ساختي گرانيت گنايس هاي آبادچي، شمال شهرکرد ,
٤١. فرزانه ولیپور هفشجانی، ناهید شبانیان بروجنی ، علیرضا داوديان دهکردی، محسن کريمی دهکردی, تعيين نوع ، شرايط هوازدگي و جاي گاه زمينساختي سنگ مادر شيستهاي کوارتز-فلدسپاتي در? سوردي دوشا، شمال شرق درياچه زاينده رود، پهن? سنندج-سيرجان ,
٤٢. آرزو مرادی، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان بروجنی, سن نگاري گرانيت گنايس هاي شمال استان چهارمحال و بختياري با استفاده از روش LA-ICP-MS ,
٤٣. مهین هاشمی، ناهید شبانیان بروجنی، علی داودیان دهکردی، حسین عزیزی, بررسي سنگ‌نگاري پاراگنيس‌هاي شمال شرق گلپايگان: ميگماتيتي شدن و شواهد دگرگوني پسرونده ,
٤٤. سید محمد حسینی، علی داودیان دهکردی، ناهید شبانیان بروجنی، حسین عزیزی, کاني‌شناسي، زمين‌شيمي و سنگ‌زايي آمفيبوليت‌هاي شمال‌شرق يان‌چشمه، جنوب‌شرق درياچه زاينده‌رود ,
٤٥. آرزو مرادی، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان, سن نگاري گرانيت گنايس هاي شمال استان چهارمحال و بختياري با استفاده از روش LA-ICP-MS ,
٤٦. مهین هاشمی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، حسین عزیزی, بررسي سنگ‌نگاري پاراگنيس‌هاي شمال شرق گلپايگان: ميگماتيتي شدن و شواهد دگرگوني پسرونده ,
٤٧. فریبا ریاحی سامانی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، بهناز بختیاری, بررسي فرکتال مرز دانه هاي کوارتز در گرانيت گنايس آبادچي، شمال شهرکرد ,
٤٨. سید محمد حسینی، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان، حسین تزیزی, کاني‌شناسي، زمين‌شيمي و سنگ‌زايي آمفيبوليت‌هاي شمال‌شرق يان‌چشمه، جنوب‌شرق درياچه زاينده‌رود ,
٤٩. فریبا ریاحی سامانی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان, بررسي ريخت شىاسي بلورهاَي زيرکن گرانيت گىايسي آبادچي، شمال درياچ سد زايىده رود ,
٥٠. افسانه بدر، علیرضا داودیان، ناهید شبانیان، حسین عزیزی, سن سنجي و دماسنجي تبلور زيرکن در متاگرانيت‌هاي کمپلکس دگرگوني شمال شهرکرد ,
٥١. شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، خليلي م، خدامي م, بررسي ريخت شناسي زيركن و سرشتي هاي ژئوشيميايي پلوتون گرانيتي قلعه دژ،ازنا , مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران 2:299-308
٥٢. مولايي دهکردي خ، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، نقرئيان م, ژئوشيمي آمفيبوليت هاي جنوب داران، بخش مركزي پهنه سنندج- سيرجان، ايران , مجلة علوم دانشگاه شهيد چمران اهواز 22:90-107
٥٣. شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، خليلي م، خدامي م , شواهد بافتي وجود شرايط ديناميكي در حين و پس از تبلور گنايس هاي ديناموماگماتيك قلعه دژ ازنا , مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران 3:463-472
٥٤. داودي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, ارزيابي ويژگي‌هاي مورفوتكتونيك رودخانه زاينده‌رود در شمال‌شرقي استان چهارمحال و بختياري , مجله زمين‌شناسي كاربردي پيشرفته 9:10-19
٥٥. شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، سهيليان ف , ويژگي‌هاي ژئوشيميايي توده گابرويي بغم در جنوب اردستان , مجله بلورشناسي و كاني‌شناسي ايران 2:369-383
٥٦. شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، سهيليان ف, ويژگي هاي تكتونو ماگمايي توده نفوذي بغم در جنوب شرقي اردستان بر مبناي شيمي كاني كلينوپيروكسن وآمفيبول , مجله بلورشناسي وكاني شناسي ايران 3:471-486
٥٧. شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، سهيليان ف, ويژگي هاي تكتونو ماگمايي توده نفوذي بغم در جنوب شرقي اردستان بر مبناي شيمي كاني كلينوپيروكسن وآمفيبول , مجله بلورشناسي وكاني شناسي ايران 3:471-486
٥٨. مرادي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, زمين - دماسنجي دگرشكلي مرمرها بر اساس ماکل در شمال‌شرق معدن ژان، پهنه¬ي سنندج- سيرجان، استان لرستان , مجله بلورشناسي وكاني‌شناسي ايران 2:214-224
٥٩. عطايي فرد ن، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, ژئوشيمي گرانيت پرآلومينيوس دو ميكايي ميلونيتي پل توغان، غرب استان اصفهان , مجله بلورشناسي وكاني‌شناسي ايران 4:661-672
٦٠. مرادي آ، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, مينرال شيمي و تعيين خاستگاه تورمالين‌هاي توده گرانيت گنايس شمال‌شرق معدن ژان، استان لرستان , پترولوژي اصفهان 23:65-82
٦١. سخايي ز، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن , همخواني دماسنجي ماکل دگرشکل کلسيت در سنگهاي آهکي و زمين-دماسنجي کلريتهاي توده گابرويي سرکوبه , مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران 2:331-342
٦٢. عطايي فرد ن، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, تطابق زمين دماسنجي بر اساس شيمي کاني و درجه حرارت دگرشکلي توده گرانيت ميلونيتي پل نوغان (پهنه سنندج-سيرجان) , مجله پترولوژي 25:65-80
٦٣. مرادي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع , عوامل کنترل کننده تبلور تورمالين توده گرانيت- گنايس ميلونيتي شمال شرق معدن ژان (استان لرستان) , زمين شناسي اقتصادي 2:343-358
٦٤. نقره‌ئيان م، خدامي م، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن, پتروژنز سنگهاي آتشفشاني پليوسن - كواترنري در استان اصفهان: با نگرشي برماگماتيسم آداكيتي , مجله بلورشناسي و كاني شناسي ايران 3:451-462
٦٥. آهنکوب م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، مکي زاده م , شيمي كاني كلينوپيروكسن در سنگ هاي گابرويي گنبد نمكي دره بيد،چهار محال و بختياري-ايران , مجله بلورشناسي وكاني شناسي ايران 1:153-168
٦٦. داوديان دهکردي ع، حيدري چالشتري ا، شبانيان ن، مرادي آ , کاني شناسي و شناخت پروتوليت گنايس هاي شمال درياچه سد زاينده رود، شمال شهرکرد (پهنه سنندج-سيرجان) , مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران 1:139-152
٦٧. مرادي آ، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, ژئوشيمي توده گرانيت- گنايس ميلونيتي تورمالين دار شمالشرق معدن ژان، استان لرستان , مجله زمين شناسي اقتصادي 9:141-158
٦٨. کوليوند س، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, ويژگي ژئوشيميايي سنگهاي آمفيبوليتي پير عباد، شمالشرق ازنا، پهنه سنندج-سيرجان , پژوهشهاي دانش زمين 32:16-32
٦٩. داوديان دهکردي ع، بندخت م، شبانيان ن , سن سنجي 40Ar/39Ar و شيمي کاني‌ ميکاي سفيد فنژيتي در ارتوگنايس‌هاي چشمي صادق آباد، شمال شهرکرد (پهنه سنندج ـ سيرجان) , زمين شناسي کاربردي پيشرفته 26:16-25
٧٠. شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، پناه دار ف, ژئوشيمي توده گرانيتوييدي قره بلطاق، بويين ميان دشت (جنوب شرق اليگودرز) , پترولوژي 11:59-76
٧١. اسحاقي ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن , ژئوشيمي آمفيبوليت هاي جنوب غرب چمن سلطان اليگودرز (استان-لرستان) , ژئوشيمي 1:59-69
٧٢. داودي ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن, بررسي خصوصيات ريخت سنجي حوضه رودخانه زاينده رود از سد زاينده رود تا پل زمانخان , مجله زمين شناسي کاربردي پيشرفته 16:59-70
٧٣. داودي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, تحليل ويژگي‌هاي رسوب‌شناسي پادگانه‌هاي آبرفتي رودخانه‌ي زاينده‌رود , مجله پژوهشهاي فرسايش محيطي 18:67-84
٧٤. رياحي ساماني ف، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع (1397) , زمين شيمي و حيط زمين ساختي گرانيت گنايس هاي آبادچي، شمال شهرکرد , مجله بلورشناسي و کاني شناسي ايران 1:195-208
٧٥. ولي پورهفشجاني ف، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، کريمي م (1397) , تعيين نوع ، شرايط هوازدگي و جاي گاه زمينساختي سنگ مادر شيستهاي کوارتز-فلدسپاتي در? سوردي دوشا، شمال شرق درياچه زاينده رود، پهن? سنندج-سيرجان ,
International Conference
٧٦. Davoudian A, سخايي , Shabanian B. N , "Petrology of Sarkoobeh alkali gabbro in the north of Khomian, Iran , (30th International Conference on “Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism(2014)
٧٧. ميرلوحي , Khalili M, Scherstén A, Shabanian B. N, "Geochemistry and Tectonic setting of syenites of the north Shahrekord, Iran " 30th International Conference on , (Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism (2014
٧٨. ميرلوحي , Khalili M, Scherstén A, Shabanian B. N, New 40Ar/39Ar dating on biotites from Aderba Granite gneiss, Golpayegan Metamorphic Complex (Sanandaj- Sirjan Zone), Central Iran ,  Goldschmidt2015 (2015)
٧٩. سخايي ز، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، پايداري م , بررسي ماكل هاي دگرشكلي در سنگ هاي آهكي غرب سركوبه(شمال خمين)  ,  سي و دومين گردهمايي و نخستين كنگره بين‌المللي علوم زمين دانشگاه مشهد
٨٠. رياحي ساماني ف، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، منصوري اصفهاني م, تاثير دگرشكلي بر بلور كوارتز به همراه متازوماتيسم سديم در متاگرانيت چين خورده آبادچي ,  سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين (1394)
٨١. رييسي نافچي ز، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، منصوري اصفهاني م, شكل‌گيري آلبيت با ماكل تخته شطرنجي در گرانيت گنايس شرق سد زاينده رود ,  سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين
٨٢. واعظ دليلي ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، ميرلوحي ا, تعيين نوع و خاستگاه تورمالين‌هاي پگماتيت اوچستان، معدن مركزي (شمالشرق گلپايگان، پهنه سنندج- سيرجان) ,  سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين
٨٣. رحيمي م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، ميرلوحي ا, "دگرشكلي ديناميك دما پايين تا دما بالا در توده گرانيت گنايس انكلاودار جنوب غرب يكه چاه (شمالشرق گلپايگان) ,  سي و چهارمين گردهمايي و دومين كنگره بين المللي تخصصي علوم زمين
٨٤. ملک محمودي ف، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، عزيزي ح, مطالعه ي گارنت-آمفيبوليت هاي سد زاينده رود: شاهدي بر تشكيل محيط تكتونيكي پشت كمان در انتهاي نئوپروتروزوئيك (پهنه سنندج –سيرجان) , بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران
٨٥. هاشمي م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، عزيزي ح, مقايسه ريزساختارهاي دگرشکلي در پاراگنايسهاي شمال شهرکرد و شمالشرق گلپايگان , سي و ششمين گردهمايي و سومين گنگره بين المللي تخصصي علوم زمين
٨٦. قاسم پور م، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، معين زاده س, شواهد پتروگرافي دگرگوني درجه پايين در سنگهاي گابرويي منطقه حرجند، شمال شرق کرمان , سي و ششمين گردهمايي و سومين گنگره بين المللي تخصصي علوم زمين
National Conference
٨٧. اسماعيل مراديان تشنيزي، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، حسین عزیزی, شواهد دگرشکلي ديناميک در کانيهاي کوارتز و پلاژيوکلاز در آمفيبوليتهاي توتک. , بيست و ششمين همايش ملي بلورشناسي و کاني شناسي ايران1397
٨٨. بهناز بختیاری، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، حسین عزیزی, بررسي ريزساختاري بلورهاي آمفيبول در سنگهاي متابازيت گلپايگان، پهنه سنندج- سيرجان , بيست و ششمين همايش ملي بلورشناسي و کاني شناسي ايران1397
٨٩. مریم بندخت، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، حسین عزیزی، محسن کریمی, آثار دگرشکلي و افزايش دما در گرانيت-گىايس کوه سفيد توتک براساس مطالعات پتروگرافي , بيست و ششمين همايش ملي بلورشناسي و کاني شناسي ايران1397
٩٠. معصومه سليماني کرتلائي، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، بهناز بختیاری, مطالعه آماري شرايط حاکم بر محيط رشد بلورهاي پلاژيوکلاز گنبد نمکي دشتک، چهارمحال بختياري , کنفرانس ملي پژوهش هاي دانش بنيان در علوم زمين1397
٩١. محمدرضا قاسم پور، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان، ، سيدحسام الدين معين زاده, شرايط و ماهيت سيال ايجاد کننده آلتراسيون هيدروترمال در سنگهاي مافيک منطقه حرجند کرمان , چهارمين همايش ملي زمين شناسي و اکتشافات معدني1397
٩٢. معصومه نجفی، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان، ، مریم آهنکوب, شواهد پتروگرافي دگرسانيهاي اعمال شده بر سنگهاي ماگمايي گنبدنمکي نازي، استان چهارمحال و بختياري , دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي 1397
٩٣. معصومه خدری، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان دهکردی، مریم آهنکوب، بهناز بختیاری, مطالعه پراکندگي اندازه بلورهاي پلاژيوکلاز بازالتي گنبد نمکي دره بيد، چهارمحال و بختياري، ايران , دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي 1397
٩٤. ملیحه محسنی دهکردی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان دهکردی، فریبا ریاحی سامانی, بررسي ريختشناسي بلورهاي زيرکن توده گرانيتوئيدي مروک، شمال درود , دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي 1397
٩٥. فریبا ریاحی سامانی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان, ارتباط سني دايک هاي دلريتي هميافت با مجموعههاي دگرگوني و آتشفشاني رسوبي - حاشيه رودخانه زاينده رود برمبناي شواهد پتروگرافي , دوازدهمين همايش زمين شناسي اقتصادي ايران، 1399
٩٦. مهین هاشمی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، حسین عزیزی, سن سنجي اورانيم- سرب زيرکن¬هاي تخريبي در پاراگنايس¬هاي شمال¬شرق گلپايگان , اولين نشست از سلسله نشست¬هاي¬تخصصي چالش¬هاي زمين¬شناسي ايران با عنوان- مجموعه هاي پي¬سنگي نئوپروتروزوئيک ايران 1397
٩٧. آرزو مرادی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، حسین عزیزی, سن¬سنجي گرانيت-گنايس¬هاي پي سنگ شمال¬شرق گلپايگان (استان اصفهان)، زون سنندج-سيرجان , اولين نشست از سلسله نشست¬هاي¬تخصصي چالش¬هاي زمين¬شناسي ايران با عنوان- مجموعه هاي پي¬سنگي نئوپروتروزوئيک ايران 1397
٩٨. سهيلاسادات مجيدي هرستاني، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، بهناز بختیاری, تحيل ريزساختاري بلورهاي کوارتز در گرانيت ميلونيتي زرکان، اصفهان , دومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار زاگرس1398
٩٩. معصومه سليماني کرتلائي، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، بهناز بختیاری, فرآيندهاي دياژنيتکي تاثيرگذار بر ماسه سنگهاي گنبد نمکي دشتک، استان چهارمحال و بختياري , دومين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار زاگرس1398
١٠٠. فاطمه محمدی دهنوی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، بهناز بختیاری, شواهد دگرشکلي بلورهاي پلاژيوکلاز در گرانيت ميلونيتي لايبيد، استان اصفهان , بيست و ششمين همايش ملي بلورشناسي و کاني شناسي ايران 1397
١٠١. سهيلاسادات مجيدي هرستاني، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، بهناز بختیاری, بررسي ريخت شناسي زيرکن در گرانيت ميلونيتي زرکان، اصفهان , سومين همايش دوسالانه تخصصي و ملي کاربرد سيالات درگير در علوم زمين 1398
١٠٢. فاطمه محمدی دهنوی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان دهکردی، بهناز بختیاری, شواهد پتروگرافي دگرسانيهاي اعمال شده بر سنگهاي ميلونيتي شمال لايبيد، سنندج-سيرجان , سومين همايش دوسالانه تخصصي و ملي کاربرد سيالات درگير در علوم زمين 1398
١٠٣. یاسمن مهانی، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان, بررسي زمين فشار دماسنجي گارنت آمفيبوليتهاي صادق آباد، شمال شهرکرد - )زون سنندج سيرجان( ,
١٠٤. داود فولادوند، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان، عزت اله قطره سامانی، مریم رحیمیان, پتروگرافي بتن سخت شده سد و نيروگاه راغون با تأکيد بر تأثير ميکرو سيليس بر کنترل واکنش زايي قليايي-سيليسي ,
١٠٥. ملیحه محسنی دهکردی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان دهکردی، فریبا ریاحی سامانی, بررسي ريختشناسي بلورهاي زيرکن توده گرانيتوئيدي مروک، شمال درود ,
١٠٦. معصومه خدری، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان دهکردی، مریم آهنکوب، بهناز بختیاری, مطالعه پراکندگي اندازه بلورهاي پلاژيوکلاز بازالتي گنبد نمکي دره بيد، چهارمحال و بختياري، ايران ,
١٠٧. معصومه نجفی، علیرضا داوودیان دهکردی، ناهید شبانیان، مریم آهنکوب, شواهد پتروگرافي دگرسانيهاي اعمال شده بر سنگهاي ماگمايي گنبدنمکي نازي، استان چهارمحال و بختياري ,
١٠٨. محمدرضا قاسم پور، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان، سید حسام الدین معین زاده, شرايط و ماهيت سيال ايجاد کننده آلتراسيون هيدروترمال در سنگهاي مافيک منطقه حرجند کرمان ,
١٠٩. معصومه سلیمانی کرتلائی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان دهکردی، بهناز بختیاری, مطالعه آماري شرايط حاکم بر محيط رشد بلورهاي پلاژيوکلاز گنبد نمکي دشتک، چهارمحال بختياري ,
١١٠. مریم بندخت، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان، حسین عزیزی، محسن کریمی, آثار دگرشکلي و افزايش دما در گرانيت-گىايس کوه سفيد توتک براساس مطالعات پتروگرافي ,
١١١. بهناز بختیاری، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان دهکردی، حسین عزیزی, بررسي ريزساختاري بلورهاي آمفيبول در سنگهاي متابازيت گلپايگان، پهنه سنندج- سيرجان ,
١١٢. اسماعیل مرادیان تشنیزی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان دهکردی، حسین عزیزی, شواهد دگرشکلي ديناميک در کانيهاي کوارتز و پلاژيوکلاز در آمفيبوليتهاي توتک. ,
١١٣. فاطمه محمدی دهنوی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، بهناز بختیاری, شواهد دگرشکلي بلورهاي پلاژيوکلاز در گرانيت ميلونيتي لايبيد، استان اصفهان ,
١١٤. مهین هاشمی، ناهید شبانیان بروجنی، علی داودیان دهکردی، حسین عزیزی, سن سنجي اورانيم- سرب زيرکن¬هاي تخريبي در پاراگنايس¬هاي شمال¬شرق گلپايگان ,
١١٥. آرزو مرادی، علیرضا داودیان دهکردی، ناهید شبانیان بروجنی, سن¬سنجي گرانيت-گنايس¬هاي پي سنگ شمال¬شرق گلپايگان (استان اصفهان)، زون سنندج-سيرجان ,
١١٦. معصومه سلیمانی کرتلائی، ناهید شبانیان، علیرضا داودیان، بهناز بختیاری, فرآيندهاي دياژنيتکي تاثيرگذار بر ماسه سنگهاي گنبد نمکي دشتک، استان چهارمحال و بختياري ,
١١٧. سهیلا سادات مجیدی هرستانی، ناهید شبانیان بروجنی، علیرضا داودیان دهکردی، بهناز بختیاری, تحيل ريزساختاري بلورهاي کوارتز در گرانيت ميلونيتي زرکان، اصفهان ,
١١٨. سهیلا السادات مجیدی هرستانی، ناهید شبانیان بروجنی، علیرضا داودیان دهکردی، مریم بندخت, بررسي ريخت شناسي زيرکن در گرانيت ميلونيتي زرکان، اصفهان ,
١١٩. شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، خليلي م، محجل م, مينرال شيمي بيوتيت هاي پلوتون گرانيتوئيدهاي،قلعه دزد شمال غرب ازنا , چهاردهمين انجمن بلورشناسي و كاني شناسي ايران
١٢٠. پناه دار ف، داوديان دهکردي ع، امامي م، شبانيان ن, ويژگيھاي پتروگرافي و مينرال شيمي كاني بيوتيت در تود هھاي گرانيتي گرانيتوئيدي قره بلطاق،شمال بويين مياندشت , هجدهمين همايش بلورشناسي وكاني شناسي ايران
١٢١. پناه‌دار ف، داوديان دهکردي ع، امامي م، شبانيان ن, شيمي كاني هاي آمفيبول و پلاژيوكلاز توده هاي گرانيتي قره بلطاق،شمال بويين مياندشت , چهاردهمين انجمن زمين شناسي ايران
١٢٢. ۸۵-پناه دار ف، داوديان دهکردي ع، امامي م، شبانيان ن, ويژگيهاي پتروگرافي و مينرال شيمي كاني آمفيبول در تودههاي گرانيتي قره بلطاق،شمال بويين مياندشت , نوزدهمين همايش بلورشناسي و كانيشناسي ايران، دانشگاه گلستان (گرگان)
١٢٣. داوديان دهکردي ع، گنسر ه، نوي بائر ف، شبانيان ن, يافته هاي نوين از زمان فرورانش نئوتتيس بر مبناي سن نگاري مطلق 40Ar/39Arنمونه هاي اكلوژيت شمال شهركرد ,  پانزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران
١٢٤. داودي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, بررسي انديسهاي مورفومتري رسوبات پادگانه هاي آبرفتي رودخانه زايند هرود در برخي نقاط انتخابي  , ششمين همايش ملي زمين شناسي دانشگاه پيام نور كرمان
١٢٥. حسيني هفشجاني س، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، اسماعيلي وردنجاني ر, "بررسي رابطه بين TDS وES آب زيرزميني در برخي از چشمه هاي شهر گندمان استان چهارمحال و بختياري , ششمين همايش ملي زمين شناسي دانشگاه پيام نور كرمان
١٢٦. حسيني هفشجاني س، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، مشتاقي ح، بيگي ح, بررسي کيفيت آب برخي از چشمههاي استان چهار محال و بختياري از نظر آلودگي به فلزات سنگين  , اولين کنفرانس ملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار
١٢٧. حسيني هفشجاني س، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، بيگي ح، صبا ع, ارزيابي کيفيت آب چشمه سندگان شهرستان لردگان جهت شرب , اولين کنفرانسملي راهکارهاي دستيابي به توسعه پايدار
١٢٨. جلالپور ح، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن, تخمين جهت جريان سيال قديمي در شيست‌هاي متاپليتي تورمالين‌دار شمال شرق انارک ,  سومين همايش زمين‌شناسي فلات قاره ايران
١٢٩. کوليوند س، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, ماهي آمفيبول در متابازيت‌هاي ميلونيتي پيرعباد، شمال‌شرق ازنا ,  سومين همايش زمين‌شناسي فلات قاره ايران
١٣٠. مرادي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, بررسي شواهد بافتي دگرشکلي ديناميک در توده گرانيت- گنايس ميلونيتي شمال‌شرق معدن ژان ,  سومين همايش زمين‌شناسي فلات قاره ايران
١٣١. سخايي ز، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, بررسي فشار و دماي دگرگوني سنگ هاي متاگابرويي سركوبه(شمال خمين)بر اساس كاني شناسي , هفدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران
١٣٢. مرادي ا، شبانيان ن, تركيب كانيايي تورمالين ها در توده گرانيت گنايس ميلونيتي شمال شرق معدن ژان , سي و دومين گردهمايي علوم زمين
١٣٣. جابري م، شبانيان ن، حيدري قهفرخي ز، داوديان دهکردي ع، پژوهش م , مكان يابي زون هاي گسله آبدار با استفاده از رشد گياه پسته وحشي و انجير كوهي در معدن انجيره منطقه تيران سامان , سي و دومين گردهمايي علوم زمين
١٣٤. کوليوند س، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, مطالعه ريزساختارهاي گرانيت ميلونيتي پيرعباد(پهنه سنندج سيرجان) , سي و دومين گردهمايي علوم زمين
١٣٥. عطايي فرد ن، شبانيان ن , زمين دماسنجي ميكروساختاري دگرشكلي در گرانيتوئيد ميلونيتي پل نوغان پهنه سنندج سيرجان , سي و دومين گردهمايي علوم زمين
١٣٦. عطايي فرد ن، شبانيان ن, شواهد دگرشكلي كريستال پلاستيك كوارتز و فلدسپار در گرانيتوئيد ميلونيتي پل نوغان، بوئين مياندشت  , سي و دومين گردهمايي علوم زمين
١٣٧. رسايي م، شبانيان ن , زمين -دماسنجي ماكل دگرشکلي كاني كلسيت در مرمرهاي قره آغاج , همايش ملي دانشجويان زمين شناسي 
١٣٨. بندخت م، شبانيان ن , پتروگرافي گنايس هاي چشمي شمال شهرکرد، پهنه سنندج- سيرجان , همايش ملي دانشجويان زمين شناسي 
١٣٩. خيري نيک ف، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، خدامي م, تحليل آثار رخساره شيست سبز در متادلريتهاي شمال شهركرد، پهنه , همايش ملي دانشجويان زمين شناسي 
١٤٠. افشون ن، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع , قابليت زمين گردشگري راديولاريتهاي پارك شيرين، استان كرمانشاه , همايش ملي دانشجويان زمين شناسي 
١٤١. افشون ن، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, قابليتهاي ژئوتوريسمي شهرستان سرپل ذهاب (استان كرمانشاه)  , همايش ملي دانشجويان زمين شناسي 
١٤٢. مرادي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع , تعيين محيط تکتونيکي گرانيتهاي تورماليندار شمال شرق معدن , همايش ملي دانشجويان زمين شناسي
١٤٣. مرادي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع , تعيين محيط تکتونيکي گرانيتهاي تورماليندار شمال شرق معدن , همايش ملي دانشجويان زمين شناسي
١٤٤. جابري م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع , بررسي ويژگي هاي سنگ شناسي و اكتشافي شمال غرب معدن تيره وجين رهيافتي بر انديس معدني سرب و روي معدن تيره و جين،تيران , دومين همايش ملي سرب و روي
١٤٥. جابري م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، پژوهش م, اکتشاف، مدلسازي و تخمين ذخيره انديس هاي معدني سرب و روي در بلوك جنوبي معدن تيره و جين،تيران ,  اولين کنفرانس ملي مهندسي اکتشاف منابع زيرزميني
١٤٦. داودي ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن, تاثير زمين شناسي بر ژئومورفولوژي رودخانه مئاندري زاينده رود مطالعه موردي از سد زاينده رودتا پل زمان خان ,  سومين همايش ملي-دانشجويي مرتع،آبخيز و بيابان
١٤٧. فشون ن، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, بررسي سنگ هاي سيليسي نيمه قيمتي در منطقه سرپل ذهاب(استان كرمانشاه) , بيست و دومين همايش بلورشناسي و کانيشناسي ايران، دانشگاه شيراز (1393)
١٤٨. حيدري چالشتري ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن, شواهددگرشكلي ديناميك در پاراگنيسهايحاشيه درياچه سد زاينده رود , بيست و دومين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران
١٤٩. طاهري سودجاني ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, سايه هاي استريني در گرانيتوئيدهاي گارنتدار منطقه حاشيه شرقي سد زايندهرود، پهنه ,  بيست ودومين همايش بلورشناسي و کانيشناسي ايران، دانشگاه شيراز
١٥٠. رحيمي ص، شبانيان ن، خدامي م , پتروگرافي سنگ هاي آتشفشاني شمال شهركرد جعفراباد  , چهارمين همايش زمين شناسي فلات ايران
١٥١. طاهري سودجاني ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, مطالعه بلورهاي گارنت در توده هاي گرانيتوئيدي شهرك سد زاينده رود،پهنه سنندج سيرجان , چهارمين همايش زمين شناسي فلات ايران
١٥٢. مرداني ه، داوديان دهکردي ع، پژوهش م، شبانيان ن, تاثير زمين شناسي بر مورفولوژي رودخانه شرياني توت سفيد , چهارمين همايش زمين شناسي فلات ايران
١٥٣. مرداني ه، داوديان دهکردي ع، پژوهش م، شبانيان ن, تقسيم بندي و بررسي عوامل محيطي موثر بر مورفولوژي رودخانه ها  ,  تقسيم بندي و بررسي عوامل محيطي موثر بر مورفولوژي رودخانه ها
١٥٤. حيدري چالشتري ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن , شيمي كانيايي بلورهاي ميكاي سفيد در پاراگنايس هاي حاشيه درياچه سد زاينده رود،پهنه سنندج-سيرجان ,  چهارمين همايش زمين شناسي فلات ايران
١٥٥. خيري نيک ف، شبانيان ن، خدامي م, بررسي آثار كلريتي شدن پلاژيوكلازها در متادلريت هاي شمال شهركرد، پهنه سنندج سيرجان ,  چهارمين همايش زمين شناسي فلات ايران
١٥٦. خيري نيک ف، شبانيان ن، خدامي م, بررسي آثار كلريتي شدن پلاژيوكلازها در متادلريت هاي شمال شهركرد، پهنه سنندج سيرجان ,  چهارمين همايش زمين شناسي فلات ايران
١٥٧. مرادي ا، جابري م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, بررسي انديس آهن شمال سامان، استان چهارمحال و بختياري (زون سنندج-سيرجان)  , همايش تدبير در توسعه تستان چهارمحال و منطقه‌ايي
١٥٨. داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، احمدي ق, قابليت‌هاَي زمين گردشگري (ژئوتوريسم) استان چهارمحال و بختياري با هدف توسعه پايدار , همايش ملي تدبير و توسعه استان چهارمحال و بختياري
١٥٩. حسين پور ز، داوديان دهکردي ع، پژوهش م، شبانيان ن, مقايسه کيفيت رواناب شهري مناطق صنعتي، تجاري، خانگي شهرکرد و راهکارهاي استحصال , همايش ملي تدبير و توسعه استان چهارمحال و بختياري
١٦٠. مرداني ه، داوديان دهکردي ع، پژوهش م، شبانيان ن, بررسي علل و عوامل موثر بر فرسايش حوزه آبخيز توت سفيد  , همايش ملي تدبير و توسعه استان چهارمحال و بختياري
١٦١. مرداني ه، داوديان دهکردي ع، پژوهش م، شبانيان ن, بررسي ژئومورفولوژي و تغييرات آن در حوزه توت سفيد , همايش ملي تدبير و توسعه استان چهارمحال و بختياري
١٦٢. واعظ دليلي ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، ميرلوحي ا , پتروگرافي و شواهد حاکي از دگرشکلي در پگماتيت گرانيتي اوچستان (شمال گلپايگان) ,  نوزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و نهمين همايش ملي زمين شناسي دانشگاه پيام نور
١٦٣. رحيمي م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، ميرلوحي ا, پتروگرافي گرانيت گنايس جنوب غرب يکه چاه (شمال شرق گلپايگان)  ,  نوزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و نهمين همايش ملي زمين شناسي دانشگاه پيام نور
١٦٤. رييسي نافچي ز، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, بررسي شواهد بافتي دگرشکلي ديناميکي در بلورهاي كوارتز توده گرانيت گنايس اسفن دار حاشيه سد زاينده رود، شمال شرقي استان چهارمحال و بختياري ,  نوزدهمين همايش انجمن زمين شناسي ايران و نهمين همايش ملي زمين شناسي دانشگاه پيام نور
١٦٥. نصيري اردلي م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، آهنکوب م ", شواهد کانه زايي آهن و مس در سنگ هاي تخريبي منطقه هوره، شمال شهركرد ,  بيست و سومين همايش بلورشناسي و كاني‌شناسي ايران
١٦٦. جمالي گندماني ن، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، آهنکوب م , بررسي شيمي كاني كلينوپيروكسن و پتروگرافي سنگ‌هاي گابرويي گنبد نمكي باغ بهزاد , دومين همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات معدني
١٦٧. قاسم پور م، شکيبا س، شبانيان ن، بيابانگرد ح , تعيين تحولات ماگمايي سنگ‌هاي ولكانيكي جنوبشرق نهبندان طي بررسي پتروگرافي , دومين همايش ملي زمين شناسي و اكتشافات معدني
١٦٨. جعفري پ، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, تعيين شرايط ترموديناميکي تبلور سنگهاي بازالتي گنبد نمکي کوهرنگ بر مبناي پتروگرافي , اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزي
١٦٩. نصيري اردلي م، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، آهنکوب م, زمين دماسنجي کلسيت براساس ماکل در رگه هاِّي سنگ هاي تخريبي منطقه هوره، شمال شهرکرد , اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزي
١٧٠. حسيني س، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، مرادي آ, بررسي شواهد دگرشکلي ديناميکي دانه هاي کوارتز در رگه هاي سيليسي شمال شرق يان چشمه (استان چهارمحال و بختياري) , اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزي
١٧١. مرادي آ، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, تاثير نفوذ گرانيت گنايس بر آمفيبوليت هاي شمال شرق معدن ژان، استان لرستان , اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزي
١٧٢. بدر ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، عزيزي ح، هاشمي م, ژئوشيمي و پتروژنز توده هاي گرانيتوئيدي شمال شهرکرد , بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران
١٧٣. بدر ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، هاشمي م, شواهد رخداد اختلاط ماگمايي و متاسوماتيسم سديم در گرانيت هاي شمال شهرکرد , بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران
١٧٤. ولي پورهفشجاني ف، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، کريمي م، مرادي آ , بررسي شواهد دگرشکلي ديناميک در متاپساميت هاي دره سوردي دوشا، پهنه سنندج-سيرجان ,  اولين همايش ملي منابع طبيعي و توسعه پايدار در زاگرس مرکزي
١٧٥. داوديان دهکردي ع، کردي دولت آبادي ي، شبانيان ن، توکلي ن, پتروگرافي و ژئوشيمي متابازيت هاي جنوب شرق اليگودرز، سنندج - سيرجان  , هشتمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران
١٧٦. داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، اسماعيلي دولت آبادي م، توکلي ن, محيط تکتونيکي و منشأ گابروهاي شمال بوئين-مياندشت، جنوب شرق اليگودرز ,  بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران
١٧٧. بدر ا، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، عزيزي ح، هاشمي م, شواهد دگرشکلي شکل پذير در گرانيتوئيدهاي ميلونيتي شمال شهرکرد ,  هشتمين همايش انجمن زمين شناسي اقتصادي ايران
١٧٨. ملک محمودي ف، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، عزيزي ح, ژئوشيمي و تعيين محيط تکتونيکي سنگ مادر آمفيبوليتهاي شمال شهرکرد , بيستمين همايش انجمن زمين شناسي ايران
١٧٩. جعفري پ، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, بررسي دگرشکلي و دگرگوني در متاپساميتهاي گنبد نمکي کوهرنگ، استان چهارمحال و بختياري ,  سي و پنجمين گردهمايي علوم زمين
١٨٠. جعفري پ، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع , تعيين ماهيت سيال در آلتراسيون سنگهاي بازالتي گىبد نمكي كوهرنگ برمبناي پتروگرافي , بيست و چهارمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران
١٨١. يوسفيان جزي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، مرادي آ, بررسي شواهد دگرشكلي ديناميك و رخداد آلتراسيون در متاگرانيت ميلونيتي منطقه عادگان , بيست و چهارمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران
١٨٢. حسيني س، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع , ويژگي هاي ژئوشيميايي و ژنز سنگ هاي آمفيبوليت شمال شرق يان چشمه (استان چهارمحال و بختياري) , بيست و چهارمين همايش بلورشناسي و كاني شناسي ايران
١٨٣. ملک محمودي ف، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، عزيزي ح, تعيين منشاء پروتوليت اکلوژيتهاي کمپلکس دگرگوني شمال شهرکرد: بررسي شواهد :ژئوشيميايي و ايزوتوپي ,  سي و پنجمين گردهمايي علوم زمين
١٨٤. ولي پورهفشجاني ف، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، کريمي م , بررسي ماهي کانيها در متاپساميت هاي دره سورديدوشا، پهنه سنندج - سيرجان , سومين همايس ملي زمين شناسي و اکتشافات معدني
١٨٥. يوسفيان جزي ا، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، مرادي آ, بزرسي محيط تكتويكي متاگرانيت هاي ميلونيتي جنوب عادگان(شهرستان فريدونشهر) ,  سومين همايس ملي زمين شناسي و اکتشافات معدني
١٨٦. نجفي م، شبانيان ن، بختياري ب، داوديان دهکردي ع, فرآيندهاي تاثيرگذار بر شکل بلورهاي پلاژيوکلاز سنگهاي بازالتي گنبد نمکي نازي، بازفت ،ايران , بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران
١٨٧. فولادوند د، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، قطره ساماني ع، عليدوستي شهرکي آ، رحيميان م, ررسي آثار واکنش زايي سنگدانه هاي بتن طي واکنش قليايي - سيليسي در پروژه سد و نيروگاه راغون , بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران
١٨٨. خدري م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، آهنکوب م , ترکيب کانيايي گابروهاي گنبد نمکي دره بيد , بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران
١٨٩. بهرامي طاقانکي ز، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، مراديان تشنيزي, پتروگرافي وتعيين نوع ماسه سنگ هاي منطقه هوره در شمال شهرکرد، زون سنندج-سيرجان , بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران
١٩٠. محسني دهکردي م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع, پتروگرافي و ترکيب کانيايي بلورهاي بيوتيت توده ي گرانيتوئيدي مروك، شمال درود , بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران
١٩١. مهاني ي، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن, ررسي شيمي کاني گارنت آمفيبوليتهاي شمال شهرکرد (زون سنندج- سيرجان) , بيست و پنجمين همايش بلورشناسي و کاني شناسي ايران
١٩٢. کريمي م، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، مراديان تشنيزي , نقش کنترل کننده هاي ساختاري برکانه زايي در پهنه برشي شمال شهرکرد  , دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي
١٩٣. هرامي طاقانکي ز، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، بختياري ب, تعيين الگوي فضايي بلورهاي کوارتز و فلدسپار در ماسه سنگهاي ناحيه هوره، استان چهارمحال و بختياري، ايران , دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي
١٩٤. مهاني ي، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن, بررسي زمين فشار دماسنجي گارنت آمفيبوليتهاي صادق آباد، شمال شهرکرد -(زون سنندج سيرجان) , دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي
١٩٥. فولادوند د، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، قطره ساماني ع، رحيميان م, پتروگرافي بتن سخت شده سد و نيروگاه راغون با تأکيد بر تأثير ميکرو سيليس بر کنترل واکنش زايي قليايي-سيليسي , دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي
١٩٦. محسني دهکردي م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، رياحي ساماني ف, بررسي ريخت شناسي بلورهاي زيرکن توده گرانيتوئيدي مروک، شمال درود ,  دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي
١٩٧. خدري م، شبانيان ن، داوديان دهکردي ع، آهنکوب م، بختياري ب, مطالعه پراکندگي اندازه بلورهاي پلاژيوکلاز بازالتي گنبد نمکي دره بيد، چهارمحال و بختياري، ايران ,  دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي
١٩٨. نجفي م، داوديان دهکردي ع، شبانيان ن، آهنکوب م, شواهد پتروگرافي دگرسانيهاي اعمال شده بر سنگهاي ماگمايي گنبدنمکي نازي، استان چهارمحال و بختياري ,  دهمين همايش ملي انجمن زمين شناسي اقتصادي
١٩٩. حسینی هفشجانی، س.ف.، داودیان دهکردی، شبانیان بروجنی، ن.، مشتاقی بروجنی، ح.، ع.ر.، بیگی هرچگانی, بررسی کیفیت آب برخیاز چشمه‌های استان چهار محال و بختیاری از نظر آلودگی به فلزات سنگین , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایداردر بخشهای کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
٢٠٠. داودی، ا.، داودیان دهکردی، ع.ر.، شبانیان بروجنی، ن., تاثیر زمین شناسی بر ژئومورفولوژی رودخانه مئاندری زاینده رود (مطالعهموردی از سد زاینده رود تا پل زمانخان)، , سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان،کتب و جزوات
١. دکترناهید شبانیان بروجنی، مهندس مریم بندخت، مهندس اسماعیل مرادیان تشنیزی، بهناز بختیاری، بافتهای متازوماتیک در گرانیتها،افتخارات
١. شایسته تقدیر در دومین جشنواره علم و زن (جایزه مریم میرزاخانی)
٢. منتخب آموزشی -1395
٣. نفر اول مسابقه عکاسی پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایرانپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. فایزه مبینی تحولات دگرگونی در سنگهای آمفیبولیت ناحیه صادق آباد، پهنه سنندج-سیرجان دوشنبه ٢٧ شهريور ١٤٠٢
٢. لیلا بشارتی تحول دگرگونی و دگرشکلی متاگرانیتهای ناحیه صادق آباد دوشنبه ٢٧ شهريور ١٤٠٢
٣. نوید جلالی ژئوشیمی و محیط تکتونیکی لویکوگرانیت­های میلونیتی کمپلکس دگرگونی - ماگمایی توتک پهنه سنندج - سیرجان سه شنبه ٦ تیر ١٤٠٢
٤. اسماعیل مرادیان سرتشنیزی پترولوژی متابازیتهای کمپلکس توتک یکشنبه ٢٠ شهريور ١٤٠١
٥. مریم بندخت پترولوژی، ژئوشیمی و ژئوکرونولوژی گرانیت گنایسهای کمپلکس دگرونی توتک، پهنه سنندج-سیرجان دوشنبه ١١ بهمن ١٤٠٠
٦. زهرا بهرامی مطالعه ژئو¬شیمیایی ماسه¬سنگ¬های هوره، شمال شرق استان چهارمحال و بختیاری چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠
٧. مهین هاشمی مطالعه پترولوژی، ژئوشیمی و سن سنجی پاراگنایس های پیرامون دریاچه ی زاینده رود و پاراگنایس های شمال شرق گلپایگان شنبه ٢٤ مهر ١٤٠٠
٨. فاطمه محمدی دهنوی ژئوشیمی و موقعیت تکتونیکی سنگ های میلونیتی شمال لایبید، اصفهان، زون سنندج-سیرجان سه شنبه ٥ اسفند ١٣٩٩
٩. آرزو مرادی بررسی مقایسه ای ژئوکرونولوژی و پترولوژیکی گنایس های گرانیتی قطعات پی سنگ ایران در دو کمپلکس شمال شهرکرد و گلپایگان (پهنه سنندج- سیرجان) یکشنبه ١٠ اسفند ١٣٩٩
١٠. معصومه سلیمانی کرتلایی ژئوشیمی و محیط زمین¬ساختی سنگ¬های آذرین بازیک گنبد نمکی دشتک، استان چهارمحال و بختیاری شنبه ٢٦ بهمن ١٣٩٨
١١. سید سهیلا السادات مجیدی هرستانی ژئوشیمی و محیط تکتونیکی سنگهای گرانیت میلونیتی شمالشرق زرکان شنبه ٢٧ اردیبهشت ١٣٩٩
١٢. مریم بندخت پترولوژی، ژئوشیمی و ژئوکرونولوژی گرانیت گنایس¬های کمپلکس دگرگونی توتک، پهنه سنندج -سیرجان جمعه ١ فروردين ١
١٣. یاسمن مهانی ترکیب کانیایی گارنت آمفیبولیت های دره گزستان صادق آباد، کمپل... چهارشنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٧
١٤. هنگامه مرداني تعيين ويژگي هاي ژئومورفولوژيكي و فرسايش در حوزه آبخيز توت سف... دوشنبه ١٣ مهر ١٣٩٤
١٥. حديثه قيوميان بررسي و مقايسه تاًثير مهم‌ترين عامل توليد رسوب در سدهاي خاکي... دوشنبه ٤ آبان ١٣٩٤
١٦. زهرا حسين پور ارزيابي كيفيت رواناب ناشي از بارندگي در سطح شهركرد و كاربرد ... سه شنبه ١٨ اسفند ١٣٩٤
١٧. داود فولادوند ارزیابی سنگ‏نگاری بتن، مثال موردی: سد و نیروگاه راغون چهارشنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٧
١٨. معصومه خدری پترولوژی سنگها آذرین گنبد نمکی دره بید، استان چهارمحال و بخت... چهارشنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٧
١٩. محمد رضا قاسم پور مطالعه پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ های آذرین سری دسو منطقه ح... دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٠. الهام داودي بررسي عوامل موثر در مورفولوژي رودخانه زاينده رود (مطالعه مور... یکشنبه ٧ مهر ١٣٩٢
٢١. سيد فاطمه حسيني هفشجاني تاثير سازندهاي زمين شناسي بر روي کيفيت آب برخي چشمه هاي استا... چهارشنبه ١٠ مهر ١٣٩٢
٢٢. سحر کوليوند ژئوشيمي و موقعيت تكتونيكي متابازيت‌هاي پيرعباد، شمال‌شرق ازن... چهارشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٣
٢٣. مرضيه جابري بررسي رابطه پترولوژيكي سنگ هاي دگرگوني شمال سامان با انديس ه... یکشنبه ٢٧ مهر ١٣٩٣
٢٤. ارزو مرادي تركيب كانيايي تورمالين توده هاي گرانيتوئيدي در شمال شرق معدن... یکشنبه ٢٧ مهر ١٣٩٣
٢٥. زينب سخايي ژئوشيمي و موقعيت تكتونيكي سنگ هاي بازيك غرب سركوبه (شمال خمي... چهارشنبه ٢٣ مهر ١٣٩٣
٢٦. نسترن عطايي فرد ژئوشيمي و پترولوژي توده هاي گرانيتوئيدي منطقه پل نوغان (بوئي... یکشنبه ٢٧ مهر ١٣٩٣
٢٧. افسانه طاهري سودجاني تعيين ماهيت پتروژنتيكي توده‌هاي شبه ماگمايي حاشيه شرقي سد زا... شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤
٢٨. اشرف حيدري چالشتري تركيب كانيايي و ژئوشيمي پاراگنايس‌هاي شمال درياچه سد زاينده... شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤
٢٩. فاطمه خيري نيك ژئوشيمي و موقعيت تكتونيكي متادلريت‌هاي شمال شهركرد، پهنه سنن... شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤
٣٠. مريم بندخت پترولوژي گنايس‌هاي چشمي صادق‌آباد، شمال شهركرد زون سنندج- سي... شنبه ٢٥ مهر ١٣٩٤
٣١. سكينه محمدي ارزيابي فعلي بيابان زايي دشت خانميرزا با استفاده ‌از مدل‌ IM... سه شنبه ٥ آبان ١٣٩٤
٣٢. فريبا رياحي ساماني پترولوژي گرانيت چين خورده آبادچي، شمال شهرکرد، زون سنندج – س... شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥
٣٣. معصومه رحيمي پترولوژي توده گرانيتي اِنکلاودار جنوب غرب يکه چاه شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥
٣٤. الهام واعظ دليلي پتروگرافي و مينرال شيمي کاني هاي گارنت و تورمالين در پگماتيت... شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥
٣٥. زهرا رييسي نافچي بررسي پترولوژيكي گرانيت اسفن دار حاشيه درياچه زاينده رود، شم... شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٥
٣٦. معصومه نصيري اردلي بررسي زمين‌شناسي و منشاء رگه‌هاي آهن انديس معدني قلعه مهدي‌آ... شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٥
٣٧. نيلوفر جمالي گندماني پترولوژي سنگ‌هاي آذرين گنبد نمكي باغ بهزاد، شرق لردگان شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٥
٣٨. فرزانه ولي پورهفشجاني ژئوشيمي و مطالعه ريز ساختارهاي متاپساميتهاي دره ي سوردي دوشا… شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦
٣٩. سيد محمد حسيني بررسي ريز ساختارها و تغييرات شيميايي سنگ‌هاي ميلونيتي شمال‌ش... شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦
٤٠. پرديس جعفري زمين شناسي و پترولوژي توده‌هاي آذرين گنبد نمکي کوهرنگ شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦
٤١. فرحناز نصرت الهي تعيين منشاء سنگ‌هاي ميلونيتي جنوب درياچه زاينده رود شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦
٤٢. الهام يوسفيان جزي ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پتروگرافي و ژئوشيمي توده گرانيتي جنوب آدگان، غرب شنبه ٢٢ مهر ١٣٩٦
٤٣. معصومه نجفي ژئوشيمي و تعيين محيط تکتونيکي سنگ هاي آذرين گنبد نمکي نازي ب... سه شنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٧
٤٤. افسانه بدر سن نگاری و پنرولوژی توده های گرانیتوئیدی شمال شهرکرد چهارشنبه ١٤ آذر ١٣٩٧
٤٥. ملیحه محسنی دهکردی ژئوشیمی و ترکیب کانیایی توده ی گرانیتوئیدی شمال درود چهارشنبه ١٧ بهمن ١٣٩٧
٤٦. ندا توکلی ژئوشیمی و ژئودینامیک کمپلکس آذرین و دگرگونی بوئین - میاندشت ... دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است