چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


سمیه شاهرخ شهرکی

استادیار

پاتوبیولوژی

دانشکده دامپزشکی

تلفن:

somaye.shahrokh@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   اندوفیتها و گیاهان دارویی: بررسی اثر اندوفیت های گیاهان دارویی بر روی باکتری ها و قارچهای بیماری زاسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه تهران، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١

مقالات
International Journal
1. سمیه شاهرخ شهرکی ، فاروغ معروفی ، قاسم واحدی, Renaissance of armored immune effector cells, CAR-NK cells, brings the higher hope for successful cancer therapy ,
Research Journal
2. سمیه شاهرخ شهرکی ، علیرضا خسروی ، قاسم واحدی، محمدرضا محزونیه ، عزیزالله ابراهیمی, In vitro antifungal activity of aqueous-ethanolic extract of Allium jesdianum against fluconazole-susceptible and resistant human vaginal Candida glabrata isolates ,
3. سمیه شاهرخ شهرکی ، علیرضا خسروی ، حجت شکری، قاسم واحدی ، عقیل شریف زاده, Fungicidal effect of Origanum vulgare essential oil against Candida glabrata and its cytotoxicity against macrophages ,
4. سيده فاطمه احمدي شيخ شباني ، سمیه شاهرخ شهرکی ، اعظم مختاری, Molecular and immunologic detection of canine distemper virus (CDV) and investigation of co-infection with Candida albicans in dogs ,
5. سمیه شاهرخ شهرکی ، مريم اسمعيلي ، عزیزالله ابراهیمی ، اعظم مختاری, Evaluation of The Effects of Allium Jesdianum Bacterial Endophytes on Some Bacterial and Fungal Pathogens ,
6. , isolation of bacteriophages affecting Enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. علی میرعباسی بررسی اثر اندوفیت های باکتریایی وقارچی گیاه خوشاریزه................. جمعه ١ فروردين ١
٢. محمد خدادادی اثرات اندوفیتهای آویشن لردگان بر روی باکتری شیگلا و قارچ کاندیدا آلبیکنس جمعه ١ فروردين ١
٣. محسن امینی کلونینگ یک قطعه حفاظت شده جمعه ١ فروردين ١
٤. فاطمه احمدی جستجوی مولکولی عفونت همزمان دیستمپر و کاندیدا آلبیکنس سه شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٩
٥. گلاویژ غارتی مقایسه اثرنانو ذرات شیشه زیست فعال چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
٦. مینا پایان گندمانی ارزیابی تاثیر برخی ضد عفونی کننده های تجاری بر استافیلوکوکوس سه شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٩
٧. زهره حسین پور ارزیابی تاثیر برخی ضدعفونی کننده های تجاری بر جدایه های سودوموناس سه شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٩
٨. فروغ مختاری جدا سازی فاژهای موثر بر اشرشیاکلی دوشنبه ١٠ تیر ١٣٩٨
٩. مریم اسمعیلی ارزیابی اثر اندوفیت های باکتریایی گیاه بن سرخ بر برخی باکتری ها و قارچ های پاتوژن دوشنبه ١٠ تیر ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است