سمیه شاهرخ شهرکی

استادیار

پاتوبیولوژی

دانشکده دامپزشکی

تلفن:

somaye.shahrokh@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتیسوابق تحصیلی
   پسا دکتری، دامپزشکی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١

مقالات
Research Journal
1. , isolation of bacteriophages affecting Enterohemorrhagic Escherichia coli O157:H7 ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. گلاویژ غارتی مقایسه اثرنانو ذرات شیشه زیست فعال چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
٢. مینا پایان گندمانی ارزیابی تاثیر برخی ضد عفونی کننده های تجاری بر استافیلوکوکوس سه شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٩
٣. زهره حسین پور ارزیابی تاثیر برخی ضدعفونی کننده های تجاری بر جدایه های سودوموناس سه شنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٩
٤. فروغ مختاری جدا سازی فاژهای موثر بر اشرشیاکلی دوشنبه ١٠ تیر ١٣٩٨
٥. مریم اسمعیلی ارزیابی اثر اندوفیت های باکتریایی گیاه بن سرخ بر برخی باکتری ها و قارچ های پاتوژن دوشنبه ١٠ تیر ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است