جمعه ٤ اسفند ١٤٠٢


فردین شالویی

استادیار

شیلات

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

fardin.shaluei@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   سم شناسی و نانوتوکسیکولوژی در آبزیان
   فیزیولوژی ماهیان
   تکثیر و پرورش ماهیانسوابق تحصیلی
   دکتری، ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦

مقالات
International Journal
1. F Shaluei, A Nematollahi, HR Naderi‐Farsani, R Rahimi, ...2017, Effect of ethanolic extract of Zingiber officinale on growth performance and mucosal immune responses in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) , Aquaculture Nutrition 23 (4), 814-821
2. F Shaluei, A Sadeghi, V Zadmajid 2017, Cryopreservation of Persian sturgeon (Acipenser persicus) sperm: effects of cryoprotectants, antioxidant, membrane stabilizer, equilibration time and dilution ratio , Aquaculture Research 48 (3), 1031-1040
3. R Rahimi, S Hajirezaee, F Shaluei, J Kaboutari Katadj 2016, Antibiotics, Penicillin and Sreptomycin improve semen quality indices of endangered Caspian brown trout, Salmo trutta caspius (Kessler, 1870) during in vitro short … , Aquaculture Research 47 (11), 3662-3666
4. A Hedayati, F Darabitabar, F Shaluei, Z Ghaffari, A Kashiri 2016, Evaluation of silver carp (Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 1844) mortality rate in the face of lethal concentrations of commercial gasoline , Journal of FisheriesSciences. com 10 (4), 4
5. F Shaluei, MR Imanpoor, A Shabani, MH Nasr‐Esfahani 2014, Optimization Protocol for Storage of Goldfish (Carassius auratus) Embryos in Chilled State , Reproduction in Domestic Animals 49 (2), 210-218
6. F Shaluei, A Hedayati, A Jahanbakhshi, H Kolangi, M Fotovat 2013, Effect of subacute exposure to silver nanoparticle on some hematological and plasma biochemical indices in silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) , Human & experimental toxicology 32 (12), 1270-1277
7. F Shaluei, MR Imanpoor, A Shabani, MH Nasr–Esfahani 2013, Effect of different concentrations of permeable and non–permeable cryoprotectants on the hatching rate of goldfish (Carassius auratus) embryos , Asian Pacific Journal of Reproduction 2 (3), 185-188
8. A Jahanbakhshi, M Baghfalaki, MR Imanpour, AJ Nodeh, F Shaluei, Effects of different concentrations of 2‐phenoxyethanol on primary and secondary stress responses in Persian sturgeon, Acipenser persicus , Journal of Applied Ichthyology 29 (3), 499-502
9. A Hedayati, A Jahanbakhshi, F Shaluei, SM Kolbadinezhad 2013, Acute toxicity test of mercuric chloride (Hgcl2), lead chloride (Pbcl2) and zinc sulphate (Znso4) in common carp (Cyprinus carpio). , Journal of Clinical Toxicology 3 (1)
10. V Taghizadeh, MR Imanpoor, A Sadeghi, F Shaluei 2013, The effect of extenders and different concentrations of dimethyl sulphoxide on Goldfish (Carassius auratus gibelio) sperm , World Journal of Fish and Marine Sciences 5 (5): 514-518, 2013
11. A Sadeghi, MR Imanpoor, V Taghizadeh, F Shaluei 2013, Cryopreservation of beluga (Huso huso) sperm: effect of different concentrations of methanol (MeOH) and dilution rates on sperm mobility and motility duration after long-term … , World Journal of Zoology 8 (2), 159-162
12. F Shaluei, A Hedayati, A Jahanbakhshi, M Baghfalaki 2012, Physiological responses of great sturgeon (Huso huso) to different concentrations of 2-phenoxyethanol as an anesthetic , Fish Physiology and Biochemistry 38 (6), 1627-1634
13. A Hedayati, H Kolangi, A Jahanbakhshi, F Shaluei 2012, Evaluation of silver nanoparticles ecotoxicity in silver carp (Hypophthalmicthys molitrix) and goldfish (Carassius auratus) , Bulg. J. Vet. Med 15 (3), 172
14. A Jahanbakhshi, F Shaluei, A Hedayati 2012, Mortality Response of Silver Carp (Hypophthalmicthys molitrix), Gold Fish (Carassius auratus) and Roach (Rutilus rutilus) to Acute Exposure of Copper Sulphate , World Journal of Fish and Marine Sciences 4 (4): 418-421, 2012
15. A Hedayati, HK Miandareh, F Shaluei, A Jahanbakhshi 2012, Toxicity responses of Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) and Roach (Rutilus rutilus) during lethal exposure to Deltamethrin , J. Comp. Clin. Path. Res 1 (2), 47-51
16. F Shaluei, A Hedayati, H Kolangi, A Jahanbakhshi, M Baghfalaki 2012, Evaluation of the acute toxicity of cypermethrin and its effect on behavioral responses of Caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) and silver carp (Hypophthalmicthys molitrix) , Global Vet 9 (2), 215-219
17. A Jahanbakhshi, F Shaluei, A Hedayati 2012, Detection of Silver Nanoparticles (Nanosil) LC in Silver Carp , World Journal of Zoology 7 (2), 126-130
18. M Baghfalaki, F Shaluei, A Hedayati, A Jahanbakhshi, M Khalili 2012, Acute toxicity assessment of tribenuron-methyl herbicide in silver carp (Hypophthalmicthys molitrix), common carp (Cyprinus carpio) and caspian roach (Rutilus rutilus caspicus) , Global Veterinaria 8 (3), 280-284
19. A Hedayati, F Shaluei, A Jahanbakhshi 2012, Comparison of toxicity responses by water exposure to silver nanoparticles and silver salt in common carp (Cyprinus carpio). , Global Veterinaria 8 (2), 179-184
20. Abdolreza Jahanbakhshi, Fardin Shaluei, Maryam Baghfalaki 2012, Acute toxicity of cypermethrin on the Great sturgeon (Huso huso) Juveniles , World journal of fish and marine science 4 (2), 170-174
Research Journal
٢١. مهرسا نجفی، رسول زمانی احمدمحمودی، فردین شالویی، پونه قربانی دشتکی, ارزیابی میزان آلودگی فلزات سنگین در آب رودخانه بهشت آباد , مجله علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب،جلد ۱۲ شماره ۱، بهار1399
٢٢. مهرسا نجفی؛ رسول زمانی احمدمحمودی ؛ فردین شالویی, کاربرد شاخص ها در ارزیابی کیفیت و برآورد خطر بوم شناختی بالقوه فلزات در رسوبات سطحی رودخانه بهشت آباد , نشریه محیط زیست طبیعی، سال هفتاد و سوم شماره ۱ (بهار ۱۳۹۹)
٢٣. دهقان نژاد راضيه, زماني احمدمحمودي رسول*, شالويي فردين, قرهي نسرين, بررسي تغذيه گرايي تالاب چغاخور با استفاده از شاخص TSI، استان چهارمحال و بختياري , اكوبيولوژي تالاب (تالاب) پاييز 1398 , دوره 11 , شماره 41
٢٤. مهدی عرب، فردین شالویی، مهرداد فتح اللهی، اسماعیل پیرعلی, اثر آستاگزانتین بر شاخص‌های رشد و رنگ پذیری لاشه ماهی قزل‌آلای‌ رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) , نشریه توسعه آبزی پروری، جلد ۱۳ شماره ۲، سال 1398
٢٥. فردین شالویی* ، مژگان اکرامی ، روح الله رحیمی ، گودرز هاشمی, تعیین غلظت های کشنده (۹۰ -۱۰LC) سموم دلتامترین و فن والریت و تاثیر آن ها بر علائم بالینی و تغییرات رفتاری در ماهی گورخری چهارمحال و بختیاری Aphanius vladykovi (Coad، ۱۹۸۸) , فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، سال ششم شماره ۲ (پیاپی ۲۲، پاییز ۱۳۹۶)
٢٦. آرزو صمصامی ، روح الله رحیمی ، فردین شالویی ، گودرز هاشمی, تاثیر نانوذرات نقره کلوئیدی بر برخی آنزیم های کبدی کپور معمولی , نشریه فیزیولوژی و تکوین جانوری، سال دهم شماره ۳ (پیاپی ۳۸، تابستان ۱۳۹۶)
٢٧. فرزاد کیانی، ایرج هاشم زاده سقرلو *، اصغر عبدلی، فردین شالویی، فرزانه نیکوخواه, بررسی شجره شناسی ماهیان جنس Garra در حوضه های کارون، کرخه، دز، دجله و مند با استفاده از ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد یک , فصلنامه ژنتیک نوین، سال دوازدهم شماره ۱ (پیاپی ۴۸، بهار ۱۳۹۶)،
٢٨. نیوشا نیکی ، روح الله رحیمی ، فردین شالویی ، فرزانه نیکوخواه, تاثیر نانوذرات نقره کلوئیدی بر جمعیت فلور باکتریایی روده کپورمعمولی (Cyprinus carpio) , فصلنامه شیلات، سال شصت و نهم شماره ۱ (بهار ۱۳۹۵)
٢٩. فردین شالویی ، طیبه حسینی ، محمدرضا ایمان پور, بررسی تاثیر تکثیر خارج از فصل بر روی شاخص های کیفی اسپرم و موفقیت لقاح در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) , مجله پژوهشهای جانوری (زیست شناسی ایران)، سال بیست و هشتم شماره ۲ (تابستان ۱۳۹۴)
٣٠. فردین شالویی، علی شعبانی، محمد رضا ایمانپور، ، بهاره شعبانپور و مریم باغفلکی, تاثیر pH ، نسبت رقیق سازی، یونها و اسمولاریته بر روی حرکت اسپرماتوزوآ در ماهی شیپ (Acipenser nudiventris). , مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی.شماره دوم. سال 1389 .
٣١. فردین شالویی و محمد رضا ایمانپور, مطالعه برخی از شاخصهای بیوشیمیایی مایع سلومیک و تاثیر آن بر تحرک اسپرماتوزوآ ماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) در حوضه جنوب شرقی دریای خزر , مجله علمی شیلات ایران. سال هیجدهم شماره، ،1 ، بهار 1388
٣٢. فردین شالویی، محمد رضا ایمانپور، علی شعبانی و مریم باغفلکی. , ارتباط بین شاخص های پلاسمای سمینال و حرکت اسپرماتوزوآ در ماهی شیپ (Acipenser nudiventris ). , مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی. جلد پانزدهم. شماره اول. ویژه نامه منابع طبیعی. ضمیمه فروردین –اردیبهشت. 1387
٣٣. فردین شالویی، علی شعبانی، محمد رضا ایمانپور ، پریا اکبری و مریم باغفلکی , تاثیر رقیق کننده، نسبت رقیق سازی و آنتی بیوتیک روی نگهدای کوتاه مدت و حرکت اسپرم در منی ماهی شیپ (Acipenser nudiventris ) , پاييز 1387 , دوره 21 , شماره 3 (پي آيند 80) در امور دام و آبزيان ;
٣٤. مریم باغفلکی، فردین شالویی و محمد رضا ایمانپور. ., رابطه بین برخی از پارامترهای بیوشیمیایی و اسپرم شناختی منی فیل ماهی (Huso huso ) در حوضه جنوب شرقی دریای خزر , مجله علمی پژوهشی زیست شناسی ایران. جلد 22 .شماره 2. سال 1388 .
٣٥. مریم باغفلکی، سید عباس حسینی، محمد رضا ایمانپور، محمد سوداگر، فردین شالویی و مسعود ایری. , اثر تراکم کشت مولدین کپور دریایی (Cyprinus carpio L ) بر میزان بازماندگی و برخی از شاخص های رشد لاروی و بچه ماهیان در استخر خاکی. , مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی. شماره ششم. سال 1388 .
٣٦. مریم باغفلکی، سید عباس حسینی، محمد رضا ایمانپور، محمد سوداگر و فردین شالویی. , تعیین رژیم غذایی لارو و بچه ماهیان کپور دریایی(Cyprinus carpio L ) در استخرهای خاکی. , مجله علمی پژوهشی زیست شناسی ایران. جلد (*)22 . سال 1388 .
٣٧. پریا اکبری، سید عباس حسینی، محمد رضا ایمانپور، محمد سوداگر و فردین شالویی, بررسی اثر ناپلئوسهای آرتمیا ارومیانا غنی شده با اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره و ویتامین C روی مقاومت در برابر تنشهای محیطی دما و کمبود اکسیژن در لاروهای قزل آلا رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss ) , مجله علمی پژوهشی زیست شناسی ایران. جلد 21 . شماره 4، پاییز سال 1387کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است