شنبه ٢٩ اردیبهشت ١٤٠٣


غلامرضا شمس

استادیار

مهندسی عمران

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

g.shams@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   مهندسی و مدیریت سیلاب
   سدهای خاکی
   رسوب و فرسایش
   شبیه‌سازی و بهینه‌سازی سیستم های مدیریت سیلاب
   کاربرد روش های آماری در مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
   بهینه‌سازی طراحی سازه‌های هیدرولیکیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی عمران، دانشگاه دلفت هلند، هلند، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣
   کارشناسی ارشد، مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧

مقالات
International Journal
1. Javdanian, H., Soltani, N., Shams, G., Ghorbani, S., Investigating the monotonic behavior of fiber-reinforced soil under triaxial compression using experimental modeling , Modeling Earth Systems and Environment, (2021), 7 (2): 943–952.
2. Hatefi, SM., Asadi, H., Shams, G., Designing a fuzzy inference system for contractor selection under uncertainty , International Journal of Optimization in Civil Engineering, (2020), 10 (4): 715-732.
3. Bayat, M., Eslamian, S., Shams, G., Hajiannia, A., Assessing the earth dams’ effect on the groundwater of its location case study: Kord-Oliya dam , Arabian Journal of Geosciences, (2020), 13 (22): 1-13.
4. Bayat, M., Eslamian, S., Shams, G., Hajiannia, A., Groundwater Level Prediction through GMS Software–Case Study of Karvan Area, Iran , Quaestiones Geographicae, (2020), 39 (3): 139-145.
5. Kheiri, G., Javdanian, H., Shams, G., A numerical modeling study on the seepage under embankment dams , Modeling Earth Systems and Environment, (2020), 6(2): 1075–1087.
6. Vali, R., Shams, G., Porhoseini, R., Saberian, M. Beygi, M., Lateral behavior of pile located on top of a slope , Australian Geomechanics Journal, (2019), 54(1): 103-114.
7. Bayat, M., Eslamian, S., Shams, G., & Hajiannia, A., The 3D analysis and estimation of transient seepage in earth dams through PLAXIS 3D software: neural network , Environmental Earth Sciences, (2019), 78(18): 571.
8. Shakarami L, Javdanian H, Zarif Sanayei H, Shams G, Numerical investigation of seismically induced crest settlement of earth dams , Modeling Earth Systems and Environment, (۲۰۱۹), 5(4): 1231-1238.
9. Vali, R., Saberian, M., Li, J., Shams, G., Gelder, P.V., Properties of geogrid-reinforced-marine-slope due to the groundwater level changes , Marine Georesources & Geotechnology, (2018), 36(6): 735-748.
10. Van Gelder, P.H., Mai, C.V., Wang, W., Shams, G., Rajabalinejad, M., Burgmeijer, M., Data management of extreme marine and coastal hydro-meteorological events , Journal of hydraulic research, (2008), 46(2): 191-210.
Research Journal
١١. هنربخش، ا.، کريميان کاکلکی، ر.، شمس، غ.، داوديان دهکردی، ع.، پژوهش، م. , بررسی عددی سه بعدی تغييرات الگوی جريان در دو قوس متوالی همگرا و واگرا از يک رودخانه طبيعی با استفاده از مدل SSIIM.2 , (1398)، مهندسي آبياري و آب 35:66-81
١٢. هنربخش، ا.، شمس، غ.، داوديان دهکردی، ع.، پژوهش. م., مدلسازی جريان در يک قوس از رودخانه طبيعی بر اساس مدل های مختلف آشفتگی (مطالعه موردی: رودخانه دوآب صمصامی) , (1397)، اکوهيدرولوژي 3:907-916
١٣. کامگار، ر.، شمس، غ., تأثیر بار انفجار بر پاسخ دینامیکی غیرخطی هسته فولادی مهاربندهای کمانش ناپذیر , (1397)، علوم و فناوری های پدافند نوین، 9 :118-107
International Conference
١٤. خيری، غ.، جاودانيان، ح.، شمس، غ., اثر لايه بندی خاک بر جريان آب از پی سد خاکی , دومين کنفرانس بين المللی عمران، معماری و مديريت توسعه شهری در ايران (1398).
١٥. محمدرضاپور طبری، م.، صفری، ر.، شمس، غ., توسعه مدل چند هدفه بهره‌برداری از مخزن سد با استفاده از هيبريد رويكرد تصميم‌گيری و شاخص‌های پايداری , سومين همايش بين المللی افق های نوين در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی (1396).
١٦. کامگار، ر.، شمس، غ.، سليمانی دشتکی، م., ارزيابی و مقايسه ی رفتار چرخه ای مهاربندهای کمانش ناپذير و معمولی تحت بار انفجار , پنجمين کنگره سالانه بين المللی عمران، معماری و توسعه شهری (1396).
١٧. شمس، غ.، حيدری، ع.، نوريان دهکردی، س., مقايسه نتايج تجربی مقاومت فشاری بتن های پليمری تهيه شده از رزين های پلی استر ارتوفتاليک و وينيل استر , دومين کنفرانس بين المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی (1395).
١٨. شمس، غ.، حيدری، ع.، نوريان دهکردی، س., بررسی آزمايشگاهی و مقايسه نتايج مقاومت خمشی بتن های پليمری تهيه شده از رزين های پلی استر ارتوفتاليک و وينيل استر , دومين کنفرانس بين المللی مهندسی شهرسازی، عمران و معماری (1395).
19. Shams, G., Van Gelder, P., Vrijling, H., Monte Carlo Simulation for Sensitivity Statistic for Geometry of Plunge pools Downstream of Ski Jump Bucket Spillway , United State Society on Dams, USSD, (2009).
20. Mustaffa, Z., Shams, G., & Van Gelder, P.H.A.J.M., Evaluating the characteristics of marine pipelines inspection data using probabilistic approach , 7th International Probabilistic Workshop, (2009).
21. Shams, G., Gelder, P.H.A.J.M., Vrijling, J.K., Multivariate least squares methods for prediction of superelevation in open channel bends , XXVII International School of Hydraulics, Krag, Poland, (2009)
22. Gelder, P., Buijs, F., Horst, W., Kanning, W., Mai Van, C., Rajabalinejad, M., de Boer, E., Gupta, S., Shams, R., Van Erp, N., Gouldby, B.P., Reliability analysis of flood defence structures and systems in Europe , Flood Risk Management. Research and Practice, Proceedings of Flood Risk, (2008).
23. Shams, G., Van Gelder, P., Vrijling, H., Monte Carlo Simulation for Failure Analysis of Plunge pools Downstream of Large Dams , Conference in Dam Safety Management, DSM, (2008).
24. Shams, G., Van Gelder, P., Vrijling, J.K., Probabilistic description of scour hole downstream of flip bucket spillway of large dams , International Conference on Dam and Water for Future (ANCOLD), Gold Coast, Australia, (2008).
25. Cuomo, G., Shams, G., Jonkman, S., & Van Gelder, P., Hydrodynamic loadings of buildings in floods , Coastal Engineering, (2008), pp. 3744-3756.
26. Shams, G.S., van Gelder, P.H.A.J.M., & Vrijling, J.K., Evaluation of superelevation in open channel bends with probabilistic analysis methods , World Environmental and Water Resources Congress, (2008)
National Conference
٢٧. شمس، غ.، عقيلی مهابادی، ن.، اميدی ارجنکی، م., شبيه سازی رواناب سطحی ناشی از سيلاب های شهری با استفاده از مدل SSA و مقايسه نتايج با روش تجربی SCS , هفتمين کنفرانس جامع مديريت و مهندسی سيلاب (1398).
٢٨. شمس، غ.، نعمت اللهی، ز., ارزيابی مدل هيبريدی شبکه عصبی مصنوعی-ژنتيک (ANN-GA) جهت شبيه سازی جريان رودخانه , دومين همايش ملی مديريت منابع طبيعی (1398).
٢٩. شمس، غ.، شينی شاهوند، ن., ارزيابی و مديريت خطر سيلاب در محيط شهری , دومين همايش ملی مديريت منابع طبيعی (1398)
٣٠. شمس، غ.، نصيری اردلی، ف.، شمس هفشجانی، پ.، حسن زاده، ن., شبيه سازی بارش-رواناب با HEC-HMS (مطالعه موردی حوضه آبخيز خانميرزا) , دومين همايش ملی منابع طبيعی و توسعه پايدار در زاگرس (1398).
٣١. شمس، غ.، رسولی، ص., ارزيابی شکست سدهای قوسی و تاثير ايمنی بر کاهش خطر شکست , پانزدهمين همايش ملی آبياری و کاهش تبخير (1398).
٣٢. خيری، غ.، جاودانيان، ح.، شمس، غ., بررسی اثر موقعيت ديوار آب‌بند بر کاهش نشت از زير سد خاکی , يازدهمين کنگره ملی مهندسی عمران (1398).
٣٣. شمس، غ.، هاشم پور، م.، پرواسی، م., پيش بينی دبی خروجی سد کارون 1 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی , رويکرد نوين در علوم تکنولوژی و مهندسی (1397).
٣٤. هنربخش، ا.، کريميان کاکلکی، ر.، شمس، غ.، داوديان دهکردی، ع.، پژوهش، م. , تعيين مولفه های سرعت جريان با استفاده از مدل عددی سه بعدی SSIIM در بازه ای پيچانرود ( مطالعه موردی: رودخانه دو آب صمصامی) , هفدهمين کنفرانس ملی هيدروليک ايران (1397).
٣٥. هنربخش، ا.، داوديان دهکردی، ع.، شمس، غ.، پژوهش، م. , بررسی اثر تنگ شدگی کانال بر روی الگوی جريان در يک قوس 90 درجه ازيک رودخانه طبيعی , پنجمين کنفرانس جامع مديريت و مهندسی سيلاب (1396).
٣٦. هنربخش، ا.، شمس، غ.، داوديان دهکردی، ع.، پژوهش، م., بررسی ميزان فرسايش کناری رودخانه دو آب صمصامی با استفاده از مدل BSTEM , هشتمين همايش سراسری کشاورزی و منابع طبيعی پايدار (۱۳۹۶).
٣٧. هنربخش، ا.، شمس، غ.، داوديان دهکردی، ع.، پژوهش، م., بررسی مدل های مختلف آشفتگی k-e در شبيه سازی عددی سه بعدی جريان در زاويه 45 در جه از يک قوس رودخانه , هشتمين همايش سراسری کشاورزی و منابع طبيعی پايدار (1396).
٣٨. حيدری، ع.، شمس، غ.، نوريان دهکردی، س., بررسی تجربی مقاومت فشاری بتن پليمری تهيه شده از رزين وينيل استر , چهارمين همايش ملی کاربرد فناوری های نوين در علوم مهندسی (1395).
٣٩. شمس، غ.، نوريان دهکردی، س.، حيدری، ع., مطالعه آزمايشگاهی مقاومت فشاری بتن پليمری حاوی رزين پلی استر ارتوفتاليک , چهارمين همايش ملي کاربرد فنآوری های نوين در علوم مهندسی (1395)کتب و جزوات
١. Shams, G، Probabilistic Analysis of Failures Mechanisms of Large Dams، (2014), Sieca Repro, Delft, The Netherlands.افتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. امیر حسین حیدری شناسایی و ارزیابی ریسک های زیست محیطی،بهداشتی و ایمنی در سد با استفاده از سیستم استنتاج فازی سه شنبه ٢٢ شهريور ١٤٠١
٢. حسین ولی پور بررسی میزان بارهای هیدرودینامیکی ناشی از امواج بر دیوارهای ساحلی با استفاده از مدل عددی یکشنبه ٨ اسفند ١٤٠٠
٣. علی شریف پور مکان یابی نیروگاه‌های برق‌آبی مقیاس کوچک برروی خطوط انتقال آب شهری دوشنبه ٢٦ مهر ١٤٠٠
٤. صادق رسولی بررسی روش های مختلف استحصال آب باران جهت مصارف شرب و کشاورزی و صنعت در مناطق آزاد (مطالعه موردی : جزیره کیش) دوشنبه ٢١ تیر ١٤٠٠
٥. حمیده اسدی اقبلاغی ارزیابی پایداری پروژه های ساخت با استفاده از سیستم استنتاج فازی و تئوری شواهد دمپستر شافر (پایان نامه کارشناسی ارشد) یکشنبه ٢٧ مهر ١٣٩٩
٦. سعید طغیانی خوراسگانی تعیین سیاست‌های بهینه برداشت از سفره با رویکرد توسعه پایدار آبخوان (پایان نامه کارشناسی ارشد) دوشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٩
٧. زهرا مداحیان ارزیابی تغییرشکل های لرزه ای تاج سدهای خاکی تحت زلزله های حوزه نزدیک مبتنی بر تئوری موجک (پایان نامه کارشناسی ارشد) شنبه ١١ مرداد ١٣٩٩
٨. غزاله خیری بررسی اثر موقعیت دیوارهای آب بند و زهکش ها بر فشارهای بالابر و نشت در سدهای خاکی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد) یکشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٨
٩. رضا مظاهری پیش بینی نشست سطح زمین در دشت رفسنجان با استفاده از Gis و مدل های نرم (پایان‌نامه کارشناسی ارشد) سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧
١٠. روح الله کریمیان کاکلکی بررسی عوامل مؤثر در فرسایش پذیری کناره رودخانه با استفاده از مدل های فرآیند محور در مقیاس بازه ای (پایان‌نامه دکتری) شنبه ٣١ شهريور ١٣٩٧
١١. ریحانه صفری تدوین سیاست‌های بازتخصیص آب به مصارف تحت شرایط عدم قطعیت در جریان ورودی به مخزن، مطالعه موردی: سد امیرکبیر (سد کرج) (پایان‌نامه کارشناسی ارشد) دوشنبه ٢٤ اردیبهشت ١٣٩٧
١٢. سهیل نوریان دهکردی مطالعه آزمایشگاهی بتن پلیمری حاوی وینیل استر جهت استفاده در سازه های هیدرولیکی (پایان‌نامه کارشناسی ارشد) دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥
١٣. مهدی کبیری سامانی ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی دشت سرایان با استفاده از روش های آنتروپی وزنی مشترک (EWOV) و تحلیل مجموعه های جفت شده (SPA) (پایان‌نامه کارشناسی ارشد) دوشنبه ٩ اسفند ١٣٩٥


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است