دوشنبه ٧ اسفند ١٤٠٢


شهلا نعمتی

استادیار

مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 038-32322255

s.nemati@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   پردازش ویدیو (Video Processing)
   پردازش صوت (Speech Processing)
   تحليل احساسات(Sentiment Analysis and Emotion Detection)
   ادغام اطلاعات(Information Fusion)
   الگوريتم های الهام گرفته از بيولوژی و محاسبات تکاملی Bio-Inspired Algorithms and Evolutionary Computations
   روش های بيومتريک برای تشخيص هويت(Biometrics Methods for Identification )سوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٥
   کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣

مقالات
International Journal
1. G Shams, SM Hatefi, S Nemati, A Dempster-Shafer evidence theory for environmental risk assessment in failure modes and effects analysis of Oil and Gas Exploitation Plant , scientia iranica transactions:E industrial engineering
2. ME Basiri, S Nemati, M Abdar, S Asadi, UR Acharrya, A novel fusion-based deep learning model for sentiment analysis of COVID-19 tweets , Knowledge-Based Systems 228, 107242
3. ME Basiri, S Nemati, M Abdar, E Cambria, UR Acharrya, ABCDM: An Attention-based Bidirectional CNN-RNN Deep Model for sentiment analysis , Future Generation Computer Systems (2020)
4. M Abdar, ME Basiri, J Yin, M Habibnezhad, G Chi, S Nemati, S Asadi, Energy choices in Alaska: Mining people's perception and attitudes from geotagged tweets , Renewable and Sustainable Energy Reviews 124, 109781 (2020)
5. 2. ME Basiri, M Abdar, MA Cifci, S Nemati, UR Acharya , A novel method for sentiment classification of drug reviews using fusion of deep and machine learning techniques , Knowledge-Based Systems, 105949 (2020)
6. ME Basiri, M Abdar, A Kabiri, S Nemati, X Zhou, F Allahbakhshi, NY Yen , Improving sentiment polarity detection through target identification , EEE Transactions on Computational Social Systems 7 (1), 113-128 (2019)
7. 3. S Nemati, R Rohani, ME Basiri, M Abdar, NY Yen, V Makarenkov, A Hybrid Latent Space Data Fusion Method for Multimodal Emotion Recognition , IEEE Access 7, 172948-172964 (2019)
8. S Nemati, ME Basiri, N Ghasem-Aghaee, MH Aghdam, A novel ACO–GA hybrid algorithm for feature selection in protein function prediction , Expert Systems with Applications (ESWA),vol. 36, pp. 12086–12094, (2009).
9. S Nemati, AR Naghsh-Nilchi, An evidential data fusion method for affective music video retrieval , Intelligent Data Analysis (IDA) Journal, Accepted to present in Volume 21(2) March (2017).
10. S Nemati, AR Naghsh-Nilchi, Incorporating social media comments in affective video retrieval , Journal of information Science (JIS), August 12, 2015, doi: 0165551515593689, (2015)
11. S Nemati, ME Basiri, Text-independent speaker verification using ant colony optimization-based selected features , Expert Systems with Applications (ESWA),vol. 38, pp. 620–630, (2011)
12. S Nemati, AR Naghsh-Nilchi, Affective Video Retrieval Based on Dempster−Shafer Theory , ACSIJ Advances in Computer Science: an International Journal, Vol. 4, Issue 2, No.14 , March 2015.
Research Journal
13. S Nemati, R Salehi, A New Evolutionary Deep Model for Bi-lingual Sentiment Analysis of Medical User Reviews , International Journal of Information and Communication Technology Research 2023
14. Shahla Nemati, Predicting the Sentiment of Tweet Replies using Attentive Graph Convolutional Neural Networks , Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (JECEI) 2023
15. Aria Naseri Karimvand; Shahla Nemati; Reza Salehi Ghegeni; Mohammad Ehsan Basiri, Multimodal Sentiment Analysis of Social Media Posts Using Deep Neural Networks , International Journal of Web Research
16. M Rajabi, S Nemati, ME Basiri, A Deep Learning Model for Classifying Quality of User Replies , International Journal of Web Research
International Conference
١٧. رضا عيدي زاده، محمد احسان بصيري، شهلا نعمتي، ويدا يوسفي رامندي, برآورد عدم قطعيت MC-Dropout براي تحليل احساساات , سومين کنفرانس بين المللي مهندسي برق، کامپيوتر و مکانيک 1402
18. M Rajabi, ME Basiri, S Nemati, Identifying High-Quality User Replies Using Deep Neural Networks , 2021 7th International Conference on Web Research (ICWR), 97-102
19. AN Karimvand, RS Chegeni, ME Basiri, S Nemati, Sentiment Analysis of Persian Instagram Post: a Multimodal Deep Learning Approach , 2021 7th International Conference on Web Research (ICWR), 137-141
20. ME Basiri, RS Chegeni, AN Karimvand, S Nemati, Bidirectional LSTM Deep Model for Online Doctor Reviews Polarity Detection , 2020 6th International Conference on Web Research (ICWR), 100-105
21. Shahla Nemati, OWA Operators for the Fusion of Social Networks’ Comments with Audio-Visual Content , 2019 5th International Conference on Web Research (ICWR)
22. Shahla Nemati, Canonical Correlation Analysis for Data Fusion in Multimodal Emotion Recognition , 2018 9th International Symposium on Telecommunications (IST), 676-681
23. ME Basiri, S Nemati, N Ghasem-Aghaee, Protein Function Prediction Using ACO And Bayesian Networks , in Proc. The 3rd International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications (BIOMA 2008), Ljubljana, Slovenia, October 13–14, 2008, pp. 147–156.
24. ME Basiri, S Nemati, A novel hybrid ACO-GA algorithm for text feature selection , in Proc. IEEE Congress on Evolutionary Computation (IEEE CEC'09), Norway, May 18–21, 2009, pp. 2561–2568.
25. S Nemati, ME Basiri, Particle swarm optimization for feature selection in speaker verification , in Proc. 8th European Conf. on Evolutionary Computation,(EvoApplications 2010), Istanbul, Turkey, April 7–9, 2010 and in C. Di. Chio et al. (Eds.):, LNCS 6024, 2010, pp. 371–380.
26. S Nemati, ME Basiri, HIERARCHICAL CLASSIFICATION OF BIOLOGICAL DATA USING ANT COLONY OPTIMIZATION , in Proc. The 4th International Conference on Bioinspired Optimization Methods and their Applications (BIOMA 2010), Ljubljana, Slovenia, May 20–21, 2010, pp. 147–156.
27. S Nemati, AR Naghsh-Nilchi, Exploiting Evidential Theory in the Fusion of Textual, Audio and Visual Modalities for Music Video Retrieval , 3rd International Conference, on Pattern Recognition and Image Analysis, Shahrekord, Iran, 2017, Best Paper award.
National Conference
٢٨. مهدي ابراهيميان دهکردي، شهلا نعمتی، محمداحسان بصیری, بازيابي کارآموز از وب‌سايت‌هاي پرسش‌وپاسخ با استفاده از روش‌هاي يادگيري عميق , دومين کنفرانس ملي آخرين دستاوردهاي مهندسي داده و دانش و محاسبات نرم
٢٩. محمدامین رفیعی، شهلا نعمتی, تحليل احساسات نظرات فارسي کاربران وب سايت کافه بازار بر اساس ادغام متن و ايموجي در سطح تصميم , دومين کنفرانس ملي آخرين دستاوردهاي مهندسي داده و دانش و محاسبات نرم
٣٠. پويان جابري، شهلا نعمتی، محمداحسان بصیری, يادگيري عميق جمعي چندسطحي در ردهبندي تصاوير سرطان پوست , دومين کنفرانس ملي آخرين دستاوردهاي مهندسي داده و دانش و محاسبات نرمکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. پوریا خدیوی مطالعه ی رفتار سازههای کامپوزیتی اپوکسی-الیاف کربن تحت بارگذاری ضربهای متفاوت یکشنبه ١ آبان ١٤٠١
٢. پویان جابری تحلیل کارکرد یادگیری جمعی ژرف در رده‌بندی تصاویر پزشکی دوشنبه ١٤ شهريور ١٤٠١
٣. هادی علی خانی DLMVQA: مدل مبتنی بر یادگیری عمیق برای پرسش و پاسخ بصری پزشکی یکشنبه ٢٤ مرداد ١٤٠٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است