چهارشنبه ٥ اردیبهشت ١٤٠٣


علی سلطانی

دانشیار

علوم و مهندسی جنگل

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 038-32324423

ali.soltani@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   جنگلشناسی و اكولوژی جنگل
   تكثير درخت جنگلی
   مدل سازی رشد و محصولدهی جنگلسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است