یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨


علی سلطانی

دانشیار

علوم جنگل

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 32324423 - 038

ali.soltani@sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   جنگلشناسی و اكولوژی جنگل
   تكثير درخت جنگلی
   مدل سازی رشد و محصولدهی جنگلسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است