شفیق شفیعی

استادیار

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324427

sshafiei@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   تغذیه آبزیان (توسعه کاربرد پروبیوتیکها، پریبیوتیکها و سین بیوتیکها در برابر بیماریهای آبزیان)
   ایمنی شناسی آبزیان (امکان سنجی ساخت کیت های تشخیص سریع و تولید واکسن بیماریهای حائز اهمیت در آبزیان)
   میکروبیولوژی آبزیان
   ایمنی شناسی آبزیان (محرکهای سیستم ایمنی آبزیان)سوابق تحصیلی
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه پیام نور تهران مشترک با موسسه واکسن و سرمساری رازی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤

مقالات
International Journal
1. Soltani M, Mokhtari A, Mirzargar S, Taheri Mirghaed A, Shafiei Sh,, Efficacy and immune response of intraperitoneal vaccination of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) with a Yersinia ruckeri bacterin formulated with Montanide™ ISA ۷۶۳ AVG adjuvant ,
2. Shafigh Shafiei, SatuViljamaa-Dirks, Krister Sundell, Sirpa Heinikainen, Takele Abayneh,Tom Wiklund, Recovery of Edwardsiella piscicida from farmed whitefish, Coregonus lavaretus, in Finland , https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2015.12.011
3. Soltani M, Shafiei Sh, Yosefi P, Mosavi Sh, Mokhtari A., Effect of Montanide IMS ۱۳۱۲ VG adjuvant on efficacy of Yersinia ruckeri vaccine in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) , https://doi.org/10.1016/j.fsi.2013.12.027
4. ShafighShafie, ElaheSoltani, MehdiSoltani, Saleh MohagheghHazratie, Adjuvant efficacy of G2 (buffalo spleen extraction) against Yersinia septicemia in rainbow trout (Onchorhynchus mykiss , https://doi.org/10.1016/j.fsi.2018.08.011
Research Journal
٥. طاهري ميرقائد ع، سلطاني م، شفيعي ش، شکر پور س (1397), مطالعه آسيب شناسي تجربي يرسينيا راکري در قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) , مجله تحقيقات دامپزشکي 73:1-8
٦. ملکي س، رحيمي ر، شفيعي ش (1398), اثر عصاره هيدروالکلي نسترن کوهي بر شاخص هاي رشد و خونشناسي قزل آلاي رنگين کمان , نشريه شيلات دانشگاه تهران 72:399-408کتب و جزوات
١. قاسم عسگری، علی طاهری میرقائد، شفیق شفیعی، نسیم آگاهی، مقدمه ای بر بیوتکنولوژی آبزیان،
٢. حسن جعفری، شفیق شفیعی، هادی باقری ثالث، زهرا کرم سلطانی، آرزو صاحبی، استانداردهاي تغذيه دانشجويي،
٣. علی طاهری میرقائد، محمد مازندرانی، شفیق شفیعی، ملیکا قلیچ پور، واکسن هاي ماهيان،
٤. حسینعلی ابراهیم زاده موسوی ، علی طاهری میرقائد، سید مرتضی حسینی، شفیق شفیعی، مریم برزرگر، بيماري هاي عفوني در صنعت آبزي پروري،افتخارات
١. رساله نمونه دکتری دانشگاه تهران در سال 1395.
٢. دانشجوی نمونه دانشگاه تهران در سال 1392.
٣. جوان برتر ایرانی در سال 1392 در زمینه علم و فناوری.
٤. پژوهشگر برتر دانشجویی سال 1391 در بخش آبزیان.پایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. ریحانه قاسمی مطالعه اثرات عصاره میوه گیاه نسترن بر بیان برخی ژن های مرتبط با ایمنی در ماهی گورخری (Danio rerio یکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است