جمعه ٤ اسفند ١٤٠٢


سید حسن طباطبائی

دانشیار

مهندسی آب

دانشکده کشاورزی

تلفن: 038-34420370 (2444)

Tabatabaei@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   آلودگی آب و خاک
   اثرات آبیاری با پسابها بر خاک - گیاه و منابع آب: استفاده از فاضلاب در کشاورزی
   انتقال آب و آلاینده ها در خاک و محیط متخلخل
   فیزیک خاک
   آبیاری و زهکشیسوابق تحصیلی
   دوره تحقیقاتی، مهندسی عمران، ، ایالات متحده امریکا، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   دکتری، مهندسی علوم آب، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٣
   کارشناسی ارشد، مهندسی علوم آب، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٧
   کارشناسی ، مهندسی علوم آب، دانشگاه تربیت مدرس، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٥

مقالات
International Journal
1. Taheri H. Ghobadinia M. Kazemian H. and Tabatabaei S.H., Using natural zeolite for contamination reduction of agricultural soil irrigated with treated urban wastewater. , Desalination and Water Treatment Journal.کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است