سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣


مرتضی طاهری اردلی

استادیار

زبان‌های خارجی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن:

taheri@sku.ac.ir, taheriling@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   گویش‌شناسی، اطلس زبانی، مستندسازی زبان‌های ایران، آواشناسی، نوای گفتار فارسیسوابق تحصیلی
   کارشناسی ، مترجمی زبان انگلیسی، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٦
   کارشناسی ارشد، ، دانشگاه علامه طباطبایی ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   دکتری، ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤

مقالات
International Journal
1. Erik Anonby, Laurentia Schreiber, Mortaza Taheri-Ardali, Balanced Bilingualism: Patterns of Contact Influence in L۱ and L۲ Turkic and Bakhtiari Speech in Juneqan, Iran , Iranian Studies, 53.
2. Erik Anonby, Hassan Mohebbi Bahmani, Maryam Nourzaei, Mortaza Taheri-Ardali, Kholosi , Encyclopedia of Iranica
3. Erik Anonby, Mortaza Taheri-Ardali, Amos Hayes, The Atlas of the Languages of Iran (ALI): A Research Overview , Iranian Studies 52.
Research Journal
٤. مرتضی طاهری اردلی, استان چهارمحال و بختياري در اطلس زبان‌هاي ايران: روش‌شناسي پژوهش و پراکندگي زباني , مجله پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي 19.
٥. مرتضی طاهری اردلی، سهیل خرم، مصطفی عاصی، حسین صامتی و محمود بی‌جن‌خان, طراحي و ضبط پايگاه‌دادگان گفتاري براي سيستم‌هاي تبديل متن به گفتار فارسي , مجله پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي
٦. مرتضی طاهری اردلی، مریم امانی بابادی, نقد و معرفی کتاب مطالعات بختياري (مجلد دوم): دستگاه خط بختياري. اريک آنونبي و اشرف اسدي، اوپسالا، انتشارات دانشگاه اوپسالا، ۲۰۱۸، ۳۰۲ صفحه , مجله پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي
٧. آزیتا افراشی، مرتضی طاهری اردلی, نگاهي به مفاهيم بنيادي و امكان ترجمه پذيري ,
8. Mortaza Taheri-Ardali, Mohammad Bagheri, Reza Eidy, Toward a New Model to Metaphor Translation: A Cognitive Approach ,
٩. مرتضی طاهری اردلی، مصطفی عاصی، حسین صامتی، محمود بی جن خان, مدل‌سازيِ نواي گفتارِ کانوني در فارسي: رويکردي توليدي ـ نقش‌گرا , مجله پژوهش هاي زبان شناسي تطبيقي
١٠. مرتضی طاهری اردلی, عناصر آهنگي و همبسته‌هاي آوايي آن در جملات خبري فارسي , مجله زبان پژوهی
١١. مرتضی طاهری اردلی، سهیل خرم، مصطفی عاصی، حسین صامتی، محمود بی جن خان, طراحي و ضبط پايگاه‌دادگان گفتاري براي سيستم‌هاي تبديل متن به گفتار فارسي ,
١٢. مرتضی طاهری اردلی، مریم امانی بابادی, دستگاه خط بختياري. اريک آنونبي و اشرف اسدي، اوپسالا، انتشارات دانشگاه اوپسالا ,
International Conference
١٣. مرتضی طاهری اردلی، سهیل خرم, مدل سازي نواي گفتار در سيستم هاي سنتز گفتار فارسي , هفتمين همايش بين المللي زبان‌شناسي ايران، بهمن 1391.
14. Mortaza Taheri-Ardali, Daniel Hirst, A Persian-English Database Read by Native Persian Speakers , A conference on Practical Prosody - Computational Analysis of Speech Rhythm and Melody, April 2019.
15. Mortaza Taheri-Ardali, Yi Xu, Phonetic Realization of Prosodic Focus in Persian , Speech Prosody ۲۰۱۲, Shanghai, China
16. Mortaza Taheri-Ardali, Hamed Rahmani, Yi Xu, The Perception of Prosodic Focus in Persian , Speech Prosody ۲۰۱۴, Dublin, Ireland
17. Mortaza Taheri-Ardali, Yi Xu, An Articulatory-Functional Approach to Modeling Persian Focus Prosody , ICPhS ۲۰۱۵, Glasgow, Scotland
18. Erik Anonby, Mortaza Taheri-Ardali, A Linguistic Atlas for Iran’s Languages , The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Ahvaz, Iran
19. Mortaza Taheri-Ardali, Erik Anonby, Language data collection and preliminary results for Chahar Mahal va Bakhtiari Province in the Atlas of the Languages of Iran , The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Ahvaz, Iran
20. Mortaza Taheri-Ardali, Erik Anonby, Language Distribution in Chahar Mahal va Bakhtiari Province , The International Conference on Current Issues of Languages, Dialects and Linguistics, Ahvaz, Iran
21. Laurentia Schreiber, Mortaza Taheri-Ardali, Geoffrey Haig, Erik Anonby, Contact-induced change in Irano-Turkic morphosyntax , Language Contact and Language Change in Western Asia, Frankfurt, Germany
22. Mortaza Taheri-Ardali, Salient Linguistic Features and Isoglosses in Chahar Mahal va Bakhtiari Province, Iran , First North American Conference in Iranian Linguistics (NACIL ۱), New York, USA
23. Laurentia Schreiber, Mortaza Taheri-Ardali, Geoffrey Haig, Erik Anonby, Language contact as a source of morphosyntactic variation in three varieties of Qashqay Turkic in south-west Iran , ۲۴th LIPP-Symposium ۲۰۱۷ on Language in Contact, Germany
24. Mortaza Taheri-Ardali, The ALI questionnaire: Reflections from one year of data collection , Refining the questionnaire for the Atlas of the Languages of Iran (ALI) Conference, Bamberg, Germany
25. Laurentia Schreiber, Mortaza Taheri-Ardali, Geoffrey Haig, Erik Anonby, Language contact in four varieties of Qashqay Turkic in south-west Iran , Turkologentag ۲۰۱۸, Bamberg, Germany
26. Erik Anonby, Mortaza Taheri-Ardali, Laurentia Schreiber, Balanced bilingualism: Patterns of contact influence in L۱ and L۲ Turkic and Bakhtiari speech in Juneqan, Iran , Language Islands and Language Contact in Iran Conference, Berlin, Germany
27. Erik Anonby, Mortaza Taheri-Ardali, Linguistic diversity and language contact in Chahar Mahal va Bakhtiari Province, Iran , Seventh International Conference on Iranian Linguistics (ICIL ۷).
28. Mortaza Taheri-Ardali, Erik Anonby, Chahar Mahal va Bakhtiari Province in The Atlas of The Languages of Iran , First North American Conference in Iranian Linguistics (NACIL ۱)
29. Mortaza Taheri-Ardali, A first account of the languages in western Hormozgan , Seventh International Conference on Iranian Linguistics (ICIL ۷).
٣٠. مرتضی طاهری اردلی, گويش بختياري: زوال يا بقا؟ (نگاهي ديگر به کاربرد گويش بختياري: گونه اردل) , همايش بين المللي ميراث فرهنگي مهر 1396.
National Conference
٣١. مرتضی طاهری اردلی، سهیل خرم, مسائل مربوط به تبديل متن به گفتار فارسي: جبران نارسايي‌هاي متن فارسي , ششمين آکادمي تابستاني انجمن زبان شناسي ايران، شهریور 1392.
٣٢. مرتضی طاهری اردلی، سهیل خرم, طراحي پايگاه دادگان گفتاري: چالش ها و ظرافت ها , ششمين آکادمي تابستاني انجمن زبان شناسي ايران، شهریور 1392.
٣٣. مرتضی طاهری اردلی, توزيع بين زباني تراکم پساکانوني و منشا تاريخي آن (مطالعه موردي زبان فارسي) , نخستين هم انديشي آواشناسي فيزيکي مهر 1391.
٣٤. مرتضی طاهری اردلی، کیومرث جهانگردی، رضا عیدی, نظريه فرازبان معنايي طبيعي و فرهنگ نگاري , نخستين همايش ملي زبان و زبان‌شناسي
٣٥. کیومرث جهانگردی، مرتضی طاهری اردلی, معنی‌شناسي پيکره‌بنياد , همایش ملی معنی‌شناسی، خرداد 1390.
٣٦. مرتضی طاهری اردلی، کیومرث جهانگردی, نگاهي به جنبه‌هاي کاربردشناختي نظريه فرازبان معنايي طبيعي: فرهنگ‌نگاري , چهارمين مدرسه تابستاني انجمن زبان شناسي ايران شهریور 1390.
٣٧. حامد رحمانی، مرتضی طاهری اردلی, کارکرهاي نواخت در زبان فارسي , نخستين همايش ملي واج‌شناسي بهمن 1394.
٣٨. مرتضی طاهری اردلی، اریک آنونبی, زبان بختياري در استان چهارمحال و بختياري , همايش ملي زبان، فرهنگ و ادبيات بختياري اردیبهشت 97.کتب و جزوات
١. Erik Anonby, Mortaza Taheri-Ardali، Bakhtiari. In The Languages and Linguistics of Western Asia: An Areal Perspective، Ed. by Haig, Geoffrey / Khan, Geoffreyافتخارات
١. شايسته تقدير در نخستين جشنواره قدرداني از رساله ها و پايان نامه هاي برتر علوم انساني در حوزه توليد و اشتغال رساله دکتری برتر در حوزه تولید و اشتغالپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مهسا عسگری‌پور رابطه هوش چندگانه و دانش باهمایی در فراگیران سطح متوسط زبان انگلیسی یکشنبه ١٣ آبان ١٣٩٧
٢. مریم اسیوند دیدگاه معلمین زبان خارجی انگلیسی در ایران نسبت به مفهوم حافظه کاری و قابلیت آموزش‌پذیری آن از طریق استراتژی‌های جبرانی دوشنبه ١٥ بهمن ١٣٩٧
٣. اعظم نظامی مطالعه قیاسی بر میزان دانش فراگیران سطوح متوسطه و پیشرفته زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه در الگوهای متنوع همنشینی لغوی یکشنبه ١٣ بهمن ١٣٩٨


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است