یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧


مجید طهرانی

استادیار

فرش

دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان

تلفن: 03833230698

mtehrani@lit.sku.ac.ir; mtehrani@aut.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   منسوجات فنی
   کامپوزیتهای پلیمری
   رنگرزی سنتی
   رنگزاهای طبیعیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ارشد، مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤
   کارشناسی ، مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢

مقالات
International Journal
1. Majid Tehrani-Dehkordi, Hooshang Nosraty, Mohammad Hadi Rajabzadeh, Effects of plies stacking sequence and fiber volume ratio on flexural properties of basalt/nylon-epoxy hybrid composites , Fibers and Polymers , 4, 2015, PP918-925
2. Majid Tehrani-Dehkordi, Hooshang Nosraty, Mahmood Mehrdad Shokrieh, Giangiacomo Minak, Daniele Ghelli , The influence of hybridization on impact damage behavior and residual compression strength of intraply basalt/nylon hybrid composites , Materials and Design, 43, 2013, PP283–290
3. Majid Tehrani-Dehkordi, Hooshang Nosraty, Mahmood Mehrdad Shokrieh, Giangiacomo Minak, Daniele Ghelli ,  Low Velocity Impact Properties of Intra-ply Hybrid Composites Based on Basalt and Nylon Woven Fabrics , Materials and Design, 31, 2010, PP3835–44
Research Journal
4. Majid Tehrani-Dehkordi, Hooshang Nosraty, An Analytical Study of Initial Shear Behavior of Plain Woven Hybrid Fabrics , Journal of Textile and Polymers , 4, 2016, PP98-13
5. Majid Tehrani-Dehkordi, Meso-scale Modeling of Tension Analysis of Pure and Intra-ply Hybrid Woven Composites Using Finite Element Method , Journal of Textile and Polymers , 2, 2015, PP969-78
6. Hooshang Nosraty, Majid Tehrani-Dehkordi, Mahmood Mehrdad Shokrieh, Giangiacomo Minak, Intraply hybrid composites based on basalt and nylon woven Fabrics: tensile and compressive properties , Iranian Journal of Materials Science & Engineering, 1, 2015, PP1-11
7. Majid Tehrani-Dehkordi, Hooshang Nosraty, Tensile Behavior Simulation of Woven Fabric with Different Weave Pattern based on Finite Element Method , Journal of Textiles and Polymers, 3, 2015, PP34–39کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است