جمعه ٤ اسفند ١٤٠٢


مرضیه ورپشتی

استادیار

مهندسی کامپیوتر

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 03832324401

mvarposhti@sku.ac.ir, mvarposhti@gmail.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   شبکه های بی سیم
   شبکه های حسگر
   تشخیص ناهنجاریسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٤
   کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧
   کارشناسی ، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٤

مقالات
International Journal
1. Marzieh Varposhti, Distributed Homology-based Algorithm for solving Set k-Cover problem in Heterogeneous Directional Sensor Networks , The Journal of Supercomputing, Accepted, 2023, https://rdcu.be/dpYau
2. Marzieh Varposhti, Distributed Homology-based Sensor Selection and Scheduling in Wireless Sensor Networks , The Journal of Supercomputing, Accepted, 2023, https://rdcu.be/dpusP
3. Elaham Golrasan, Marzieh Varposhti, Probabilistic coverage in mobile directional sensor networks: a game theoretical approach , The Journal of Supercomputing, 79, pages14200–14220, 10.1007/s11227-023-05231-1
4. Elham Golrasan, Marzieh Varposhti, A New Game Theory-Based Algorithm for Target Coverage in Directional Sensor Networks , Journal of Information Systems and Telecommunication (JIST) 9 (34), 103-112, 2021
5. Marzieh Varposhti, Vesal Hakami, Mehdi Dehghan, Distributed coverage in mobile sensor networks without location information , Autonomous Robots, 44(3), pp.627-645, 2020
6. Marzieh Varposhti, Mehdi Dehghan, Reza Safabakhsh, A Distributed Homological Approach to Location-Independent Area Coverage in Wireless Sensor Networks , Wireless Personal Communications, vol. 83, no. 4, pp. 3075-3089, 2015
7. Marzieh Varposhti, Mehdi Dehghan, Reza Safabakhsh, Distributed Topological Camera Selection Without Location Information , IEEE Sensors Journal, vol.14, no.8, pp.2579,2589, 2014
8. Marzieh Varposhti, Naser Movahhedinia, Supporting QoS in IEEE 802.11e wireless LANs over fading channel , Computer Communications, 32(5), 985-991, 2009
Research Journal
٩. مرضیه ورپشتی, ارائه يک روش توپولوژيکي هوشمند براي انتخاب جهت حسگرها در شبکه هاي حسگر جهت دار , مجله مهندسی برق تبریز، 1402، 10.22034/tjee.2023.16713
International Conference
10. Marzieh Varposhti, A genetic algorithm for camera placement problem: A topological approach , Accepted, Seventh International Conference on Internet of Things and Applications (IoT 2023), 2023
11. Marzieh Varposhti, Peyman Saleh, Shahriar Afzal, Mehdi Dehghan, Distributed area coverage in mobile directional sensor networks , 8th International Symposium on Telecommunications (IST) (pp. 18-23). IEEE, 2016
12. Marzieh Varposhti, Mehdi Dehghan, Reza Safabakhsh, Camera Selection without Location Information: A Topological Approach , The Seventeenth IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC’12), July 2012.
National Conference
١٣. Marzieh Varposhti, Naser Movahhedinia, The effect of channel fading on providing QoS over EDCA , شانزدهمین کنفرانس ملی برق، تهران، ایران
١٤. Marzieh Varposhti, Naser Movahhedinia, The effect of channel fading on IMS session setup , سیزدهمین کنفرانس ملی کامپیوتر، کیش، ایرانکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. میثم کارگر ذخیره سازی در لبه به صورت توزیع شده در شبکه های 5G جمعه ١ فروردين ١
٢. مسلم محمدی خراجی تخصیص منابع در اینترنت اشیا برای زیرساخت حسگر-ابر چهارشنبه ١ شهريور ١٤٠٢


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است