چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨


یاسر کیانی

استادیار

مهندسی مکانیک-جامدات

دانشکده فنی و مهندسی

تلفن: 32324401-2140

y.kiani@aut.ac.ir, y.kiani@eng.sku.ac.ir

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   تحلیل پایداری حرارتی و مکانیکی سازه های مکانیکی
   ترموالاستیسیته کوپل و توسعه یافته ، امواج حرارتی کلاسیک و غیرکلاسیک
   تحلیل پایداری غیرخطی سازه ها ، انالیز پس کمانش، فروریزش و جهش ناگهانی
   تحلیل خطی و غیر خطی تیر و ورق و پوسته
   آنالیز مواد کامپوزیتی جدید، مواد هدفمند، مواد تقویت شده با الیاژهای حافظه دار، کامپوزیت های تقویت شده با نانوتیوب کربن.
   مکانیک جامدات محاسباتی و پیاده سازی روش های عددی
   تحلیل پیزوترموالاستیک، کنترل فعال ارتعاشات با لایه های پیزوالکتریک
   مکانیک ضربه و انتشار امواجسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٣
   کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٩
   کارشناسی ، مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٧

مقالات
International Journal
1. M. Javani, Y. Kiani, M.R. Eslami, Thermal buckling of FG graphene platelet reinforced composite annular sector plates , Thin-walled Structures; Vol. 148, No. 1, Article Number 106589, 2020
2. M. Javani, Y. Kiani, M.R. Eslami, Dynamic snap-through of shallow spherical shells subjected to thermal shock , International Journal of Pressure Vessel and Piping; Vol. 179, No. 1, Article Number 105187, 2020
3. Y. Kiani, NURBS-based thermal buckling analysis of graphene platelet reinforced composite laminated skew plates , Journal of Thermal Stresses; Vol. 43, No. 1, pp. 90-108, ۲۰20
4. H. Bagheri, Y. Kiani, M.R. Eslami, Asymmetric Compressive Stability of Rotating Annular Plates , European Journal of Computational Mechanics; Vol. 28, No. 4, pp. 325-350, 2019.
5. S. Khosravi, H. Arvin, Y. Kiani, Vibration analysis of rotating composite beams reinforced with carbon nanotubes in thermal environment , International Journal of Mechanical Sciences; Vol. 164, No. 1, Article Number 105187, ۲۰۱9
6. Y. Kiani, M. Mirzaei, Isogeometric Thermal Postbuckling of FG-GPLRC Laminated Plates , Steel and Composite Structures; Vol. 32, No. 6, pp. 821-832, 2019
7. M. Javani, Y. Kiani, M. Sadighi, M.R. Eslami, Nonlinear Vibration Behavior of Rapidly Heated Temperature-Dependent FGM Shallow Spherical Shells , AIAA Journal; Vol. 57, No. 9, pp. 4071-4084, 2019
8. M. Javani, Y. Kiani, M.R. Eslami, Nonlinear axisymmetric response of temperature-dependent FGM conical shells under rapid heating , Acta Mechanica; Vol. 230, No. 9, pp. 3019-3039, ۲۰۱9
9. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Buckling and Post-Buckling Analysis of Geometrically Imperfect FGM Pin-Ended Tubes Surrounded by Nonlinear Elastic Medium Under Compressive and Thermal Loads , International Journal of Structural Stability and Dynamics; Vol. 19, No. 8, Article Number: 1950089, ۲۰۱9
10. S. Khosravi, H. Arvin, Y. Kiani, Interactive thermal and inertial buckling of rotating temperature-dependent FG-CNT reinforced composite beams , Composites Part B; Vol. 175, No. 1, Article Number 107178, ۲۰۱9
11. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Large amplitude free vibration analysis of shear deformable FGM shallow arches on nonlinear elastic foundation , Thin-walled Structures; Vol. 144, No. 1, Article Number 106237, ۲۰۱9
12. H. Bagheri, Y. Kiani, M.R. Eslami, Buckling of moderately thick annular plates subjected to torque , Archive of Mechanical Engineering; Vol. 66, No. 2, pp. 209-227, ۲۰۱9
13. A. Taghizadeh, Y. Kiani, Generalized thermoelasticity of a piezoelectric layer , Journal of Thermal Stresses; Vol. 47, No. 7, pp. 863-873, ۲۰۱9
14. M. Javani, Y. Kiani, M.R. Eslami, Geometrically nonlinear rapid surface heating of temperature-dependent FGM arches , Aerospace Science and Technology; Vol. 90, No. 1, pp. 264-274, ۲۰۱9
15. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Thermomechanical nonlinear in-plane analysis of fix-ended FGM shallow arches on nonlinear elastic foundation using two-step perturbation technique , International Journal of Mechanics and Materials in Design; Vol. 15, No. 2, pp. 225-244, ۲۰۱9
16. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Large amplitude free vibrations of long FGM cylindrical panels on nonlinear elastic foundation based on physical neutral surface , Composite Structures; Vol. 220, No. 1, pp. 888-898, 2019.
17. H.R. Esmaeili, H. Arvin, Y. Kiani, Axisymmetric nonlinear rapid heating of FGM cylindrical shells , Journal of Thermal Stresses; Vol. 42, No. 4, pp. 490-505, ۲۰۱9
18. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Thermal buckling and post-buckling analysis of geometrically imperfect FGM clamped tubes on nonlinear elastic foundation , Applied Mathematical Modelling; Vol. 71, No. 1, pp. 12-30, 2019
19. Y. Kiani, M. Mirzaei, Nonlinear stability of sandwich beams with carbon nanotube reinforced faces on elastic foundation under thermal loading , Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science; Vol. 233, No. 5, pp. 1701-1712, 2019.
20. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Thermally induced large deflection analysis of shear deformable FGM shallow curved tubes using perturbation method , ZAMM; Vol. 99, No. 2, Article No. e201800148, 2019.
21. M. Javani, Y. Kiani, M.R. Eslami, Free vibration of arbitrary thick FGM deep arches using unconstrained higher-order shear deformation theory , Thin-walled Structures; Vol. 136, No. 1, pp. 258-266, ۲۰۱9
22. M. Javani, Y. Kiani, M.R. Eslami, Large amplitude thermally induced vibrations of temperature dependent annular FGM plates , Composites Part B : Engineering; Vol. 163, No. 1, pp. 371-383, ۲۰۱9
23. Y. Kiani, Buckling of functionally graded graphene reinforced conical shells under external pressure in thermal environment , Composites Part B : Engineering; Vol. 156, No. 1, pp. 128-137, ۲۰۱9
24. A. Keibolahi, Y. Kiani, M.R. Eslami, Nonlinear rapid heating of shallow arches , Journal of Thermal Stresses; Vol. 41, No. 10-12, pp. 1244-1258, ۲۰۱8
25. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Geometrically nonlinear analysis of functionally graded shallow curved tubes in thermal environment , Thin-walled Structures; Vol. 132, No. 1, pp. 48-57, ۲۰۱۸
26. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Geometrically nonlinear analysis of shear deformable FGM shallow pinned arches on nonlinear elastic foundation under mechanical and thermal loads , Acta Mechanica; Vol. 229, No. 7, pp. 3123-3141, ۲۰۱۸
27. H. Bagheri, Y. Kiani, M.R. Eslami, Free vibration of joined conical–cylindrical–conical shells , Acta Mechanica; Vol. 229, No. 7, pp. 2751-2764, ۲۰۱۸
28. Y. Kiani, R. Dimitri, F. Tornabene, Free vibration study of composite conical panels reinforced with FG-CNTs , Engineering Structures; Vol. 172, No. ۱, pp. 472-482, ۲۰۱۸
29. Y. Kiani, R. Dimitri, F. Tornabene, Free vibration of FG-CNT reinforced composite skew cylindrical shells using the Chebyshev-Ritz formulation , Composites Part B : Engineering; Vol. 47, No. ۱, pp. 169-177, ۲۰۱8
30. A. Keibolahi, Y. Kiani, M.R. Eslami, Dynamic snap-through of shallow arches under thermal shock , Aerospace Science and Technlogy; Vol. 77, No. 1, pp. 545-554, ۲۰۱8.
31. Y. Kiani, Thermal Post-Buckling of Temperature Dependent Sandwich Plates with FG-CNTRC Face Sheets , Journal of Thermal Stresses; Vol. 41, No. 7, pp. 866-882, 2018
32. H. Babaei, Y. Kiani, M.R. Eslami, Application of Two-step Perturbation Technique to Geometrically Nonlinear Analysis of Long FGM Cylindrical Panels on Elastic Foundation under Thermal Load , Journal of Thermal Stresses; Vol. 41, No. 7, pp. 847-865, 2018
33. Y. Kiani, M. Mirzaei, Rectangular and skew shear buckling of FG-CNT reinforced composite skew plates using Ritz method , Aerospace Science and Technology; Vol. 77, No. ۱, pp. ۳88-۳98, ۲۰۱8
34. Y. Kiani, NURBS-based isogeometric thermal postbuckling analysis of temperature dependent graphene reinforced composite laminated plates , Thin-Walled Structures; Vol. 125, No. 1, pp. 211-219, 2018.
35. H. Bagheri, Y. Kiani, M. R. Eslami, Asymmetric thermal buckling of temperature dependent annular FGM plates on a partial elastic foundation , Computera and Mathematics with Applications; Vol. 75, No. 5, pp. 1566-1581, 2018.
36. Y. Kiani, Torsional vibration of functionally graded carbon nanotube reinforced conical shells , Science and Engineering of Composite Materials; Vol. 25, No. 1, pp. 41-52, 2018.
37. Y. Kiani, Isogeometric large amplitude free vibration of graphene reinforced laminated plates in thermal environment using NURBS formulation , Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering; Vol. 332, No. 1, pp. 86-101, 2018.
38. Y. Kiani, M. Mirzaei, Enhancement of non-linear thermal stability of temperature dependent laminated beams with graphene reinforcements , Composite Structures; Vol. 186, No. 1, pp. 114-122, 2018.
39. M. Mirzaei, Y. Kiani, Nonlinear free vibration of FG-CNT reinforced composite plates , Structural Engineering and Mechanics; Vol. 64, No. 3, pp. 381-390, ۲۰۱۷.
40. H. Bagheri, Y. Kiani, M. R. Eslami, Free vibration of joined conical-conical shells , Thin-Walled Structures; Vol. 120, No. 1, pp. 446-457, 2017.
41. M. Mirzaei, Y. Kiani, Isogeometric thermal buckling analysis of temperature dependent FG graphene reinforced laminated plates using NURBS formulation , Composite Structures; Vol. 180, No. 1, pp. 606-616, 2017.
42. Y. Kiani, Thermal buckling of temperature-dependent FG-CNT-reinforced composite skew plates , Journal of Thermal Stresses; Vol. 40, No. 11, pp. 1442-1460, 2017.
43. H. Bagheri, Y. Kiani, M. R. Eslami, Free vibration of conical shells with intermediate ring support , Aerospace Science and Technology; Vol. 69, No. 1, pp. 321-332, 2017
44. H. Bagheri, Y. Kiani, M. R. Eslami, Asymmetric thermal buckling of annular plates on a partial elastic foundation , Journal of Thermal Stresses; Vol. 40, No. 8, pp. 1015-1029, 2017.
45. Y. Kiani, Analysis of FG-CNT reinforced composite conical panel subjected to moving load using Ritz method , Thin-Walled Structures; Vol. 119, No. 1, pp. 47-57, 2017.
46. H. Bagheri, Y. Kiani, M. R. Eslami, Asymmetric Thermo-Inertial Buckling of Annular Plates , Acta Mechanica; Vol. 228, No. 4, pp. 1493-1509, 2017.
47. Y. Kiani, Buckling of FG-CNT-Reinforced Composite Plates Subjected to Parabolic Loading , Acta Mechanica; Vol. 228, No. 4, pp. 1303-1319, 2017.
48. Y. Kiani, Free Vibration of Carbon Nanotube Reinforced Composite Plate on Point Supports using Lagrangian Multipliers , Meccanica; Vol. 52, No. 6, pp. 1353-1367, 2017.
49. F. Mehralian, Y. Tadi Beni, Y. Kiani, Thermal Buckling Behavior of Defective CNTs under Pre-load: A Molecular Dynamics Study , Journal of Molecular Graphics and Modelling; Vol. 73, No. 1, pp. 30-35, 2017.
50. F. Mehralian, Y. Tadi Beni, Y. Kiani, Molecular Dynamics Study on the Thermal Buckling of Carbon Nanotubes in the Presence of Pre-load , Materials Research Express; Vol. 4, No. 1, 015011 (9 Pages), 2017.
51. Y. Kiani, M.R. Eslami, A GDQ Approach to Thermally Nonlinear Generalized Thermoelasticity of Disks , Journl of Thermal Stresses; Vol. 40, No. 1, pp. 121-133, 2017.
52. Y. Kiani, Dynamics of FG-CNT Reinforced Composite Cylindrical Panel Subjected to Moving Load , Thin-Walled Structures; Vol. 111, No. 1, pp. 48-57, 2017.
53. Y. Kiani, Axisymmetric Static and Dynamics Snap-through Phenomena in a Thermally Postbuckled Temperature-Dependent FGM Circular Plate , International Journal of Nonlinear Mechanics; Vol. 89, No. 1, pp. 1-13, 2017.
54. Y. Kiani, M.R. Eslami, Nonlinear Generalized Thermoelasticity of an Isotropic Layer Based on Lord-Shulman Theory , European Journal of Mechanics A Solids, Vol. 61, No. 1, pp. 245-263, 2017.
55. Y. Kiani, Free Vibration of FG-CNT Reinforced Composite Spherical Shell Panels using Gram-Schmidt Shape Functions , Composite Structures; Vol. 157, No. 1, pp. 368-381, 2017.
56. Y. Kiani, Thermal Post-Buckling of FG-CNT Reinforced Composite Plates , Composite Structures; Vol. 157, No. 1, pp. 299-306, 2017.
57. Y. Kiani, Free vibration of functionally graded carbon nanotube reinforced composite plates integrated with piezoelectric layers , Computers and Mathematics with Applications; Vol. 72, No. 9, pp. 2433-2449, 2016.
58. Y. Kiani, M.R. Eslami, The GDQ approach to thermally nonlinear generalized thermoelasticity of a hollow sphere , International Journal of Mechanical Sciences; Vol. 118, No. 1, pp. 195-204, 2016.
59. Y. Kiani, Shear Buckling of FG-CNT Reinforced Composite Plates using Chebyshev- Ritz Method , Composites Part B : Engineering; Vol. 105, No. 1 , pp. 176-187, 2016
60. Y. Kiani, Free Vibration of FG-CNT Reinforced Composite Skew Plates , Aerospace Science and Technology; Vol. 58, No. 1, pp. 178-188, 2016
61. M. Mirzaei, Y. Kiani, Thermal Buckling of Temperature Dependent FG-CNT Reinforced Composite Plates , Meccanica; Vol. 51, No. 9, pp. 2185-2201, 2016
62. Y. Kiani, Thermal Postbuckling of Temperature Dependent Sandwich Beams with Carbon Nanotube Reinforced Face Sheets , Journal of Thermal Stresses; Vol. 39, No. 9, pp. 1098-1110 , 2016
63. M. Sabzikar Boroujerdy, Y. Kiani, Low Velocity Impact Response of Composite Laminated Beams Subjected to Multiple Impacts in Thermal Field , ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik; Vol. 96, No. 7, pp. 843-856, 2016.
64. M. Mirzaei, Y. Kiani, Nonlinear Free Vibration of Temperature Dependent Sandwich Beams with Carbon Nanotube Reinforced Face Sheets , Acta Mechanica; Vol. 2227, No. 7, pp. 1869-1884
65. M. Mirzaei, Y. Kiani, Free Vibration of Functionally Graded Carbon Nanotube Reinforced Composite Plates with Cut-out , Beilstein Journal of Nanotechnology; Vol. 7, No. 1, pp. 511-513, 2016
66. M. Mirzaei, Y. Kiani, Free Vibration of Functionally Graded Carbon Nanotube Reinforced Composite Cylindrical Panels , Composite Structures; Vol. 142, No. 1, pp. 45-56, 2016
67. K. Asemi, Y. Kiani, Postbuckling up to Collapse of Linearly Elastic Polar Orthotropic Rings Subjected to External Pressure , International Journal of Structural Stability and Dynamics; Vol. 16, No. 2, 1450091 (14 Pages), 2016
68. M. Alipour, Y. Kiani, M. R. Eslami, Rapid Heating of FGM Rectangular Plates , Acta Mechanica; Vol. 227, No. 2, pp. 421- 436, 2016
69. H. Asadi, Y. Kiani, M. M. Aghdam, M. Shakeri, Enhanced Thermal Buckling of Laminated Composite Cylindrical Shells with Shape Memory Alloy , Journal of Composite Materials; Vol. 50, No. 2, pp. 243- 256, 2016.
70. Y. Kiani, M. R. Eslami, Nonlinear Thermo-Inertial Stability of Thin Circular FGM Plates , Journal of the Franklin Institute; Vol. 351, No. 2, pp. 1057-1073 , 2014
71. M. Mirzaei, Y. Kiani, Thermal Buckling of Temperature Dependent FG-CNT Reinforced Composite Conical Shells , Aerospace Science and Technology; Vol. 47, No. 1, pp. 42-53, 2015
72. M. Mirzaei, Y. Kiani, Snap-through Phenomenon in a Thermally Postbuckled Temperature Dependent Sandwich Beam with FG-CNTRC Face Sheets , Composite Structures; Vol. 134, No. 1, pp. 1004-1013, 2015
73. S. E. Ghiasian, Y. Kiani, M. R. Eslami, Nonlinear Thermal Dynamic Buckling of FGM Beams , European Journal of Mechanics A-Solids; Vol. 54, No. 1, pp. 232-242, 2015
74. J. E. Jam, Y. Kiani, Low Velocity Impact Response of Functionally Graded Carbon Nanotube Reinforced Beams in Thermal Environment , Composite Structures; Vol. 132, No. 1, pp. 35-43, 2015.
75. H. Asadi, Y. Kiani, M. Shakeri, M. R. Eslami, Exact Solution for Nonlinear Thermal Stability of Geometrically Imperfect Hybrid Laminated Composite Timoshenko Beams Embedded with SMA Fibers , Journal of Engineering Mechanics - ASCE; Vol. 141, No. 4, 04014144 (14 Pages), 2015
76. M. Akbari, Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermal Buckling of Temperature Dependent FGM Conical Shells with Arbitrary Edge Supports , Acta Mechanica; Vol. 226, No. 3, pp. 897-915, 2015
77. J. E. Jam, Y. Kiani, Buckling of Pressurized Functionally Graded Carbon Nanotube Reinforced Conical Shells , Composite Structures; Vol. 125, No. 1, pp. 586-595, 2015
78. Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermal Post-Buckling of Imperfect FGM Circular Plates: Assessment of Voigt, Mori-Tanaka and Self-Consistent Schemes , Journal of Pressure Vessel Technology; Transactions of the ASME; Vol. 137, No. 2, PVT-13-1211 (11 Pages), 2015.
79. M. Sabzikar Boroujerdy, R. Naj, Y. Kiani, Buckling of Heated Temperature Dependent FGM Cylindrical Shell Surrounded by Elastic Medium , Journal of Theoretical and Applied Mechanics; Vol. 52, No. 4, pp. 869-881, 2014.
80. Y. Kiani, M. R. Eslami, Geometrically Non-linear Rapid heating of Circular FGM Plates , Journal of Thermal Stresses; Vol. 37, No. 12, pp. 1495-1518, 2014
81. S. E. Ghiasian, Y. Kiani, M. R. Eslami, Nonlinear Rapid Heating of FGM Beams , International Journal of Non-linear Mechanics; Vol. 67, No. 1, pp. 74-84, 2014
82. M. Akbari, Y. Kiani, M. M. Aghdam, M. R. Eslami, Free Vibration of FGM L´evy Conical Panels , Composite Structures; Vol. 116, No. 1, pp. 732-746, 2014.
83. M. Kerdegarbakhsh, Y. Kiani, S.E. Esfahani, M. R. Eslami, Postbuckling of FGM Rings , International Journal of Mechanical Sciences; Vol. 85, No. 1, pp. 187-195, 2014
84. S.E. Ghiasian, Y. Kiani, M. Sadighi, M. R. Eslami, Thermal Buckling of Shear Deformable Temperature Dependent Annular FGM Plates , International Journal of Mechanical Sciences; Vol. 81, No. 1, pp. 137-148 , 2014.
85. H. Asgari, M. Bateni, Y. Kiani, M. R. Eslami, Non-linear Thermo-elastic and Buckling Analysis of FGM Shallow Arches , Composite Structures; Vol. 109, No. 1, pp. 175-185 , 2014.
86. H. Asadi, Y. Kiani, M. Shakeri, M. R. Eslami, Exact Solution for Nonlinear Thermal Stability of Hybrid Laminated Composite Timoshenko Beams Reinforced with SMA Fibers , Composite Structures; Vol. 108, No. 1, 811-822, 2014
87. S.E. Esfahani, Y. Kiani, M. Komijani, M. R. Eslami, Vibration of a Temperature-Dependent Thermally Pre/post-buckled FGM beam over a Non-linear Hardening Elastic Foundations , Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME; Vol. 81, No. 1, 011004 (13 Pages), 2014
88. A. Kargani, Y. Kiani, M. R. Eslami, Exact Solution for Non-linear Stability of Piezoelectric FGM Tomoshenko Beams Under Thermo-electrical Loads , Journal of Thermal Stresses; Vol. 36, No. 10, pp. 1056- 1076 , 2013.
89. M. Bateni, Y. Kiani, M. R. Eslami, A Comprehensive Study on Stability of FGM Plates , International Journal of Mechanical Sciences; Vol. 75, No. 1, pp. 134-144, 2013.
90. S.E. Ghiasian, Y. Kiani, M. R. Eslami, Dynamic Buckling of Suddenly Heated or Compressed FGM Beams Resting on Non-linear Elastic Foundation , Composite Structures; Vol. 106, No. 1, pp. 225-234, 2013.
91. J. Torabi, Y. Kiani, M. R. Eslami, Linear Thermal Buckling Analysis of Truncated Hybrid FGM Conical Shells , Composites Part B: Engineering; Vol. 50, No. 1, pp. 265-272, 2013.
92. Y. Kiani, M. Sadighi, S. Jedari Salami, M. R. Eslami, Low Velocity Impact Response of Thick FGM Beams with General Boundary Conditions in Thermal Field , Composite Structures; Vol. 104, No. 1, pp. 293-303, 2013.
93. Y. Kiani, M. R. Eslami, Instability of Heated Circular FGM Plates on a PartialWinklertype Foundation , Acta Mechanica; Vol. 224, No. 5, pp. 1045-1060, 2013.
94. Y. Kiani, M. Sadighi, M. R. Eslami, Dynamic Analysis and Active Control of Smart Doubly Curved FGM Panels , Composite Structures; Vol. 102, No. 1, pp. 205-216, 2013.
95. M. Komijani, Y. Kiani, M. R. Eslami, Nonlinear Thermo-electrical Stability Analysis of Functionally Graded Piezoelectric Material beams , Composites Part B: Engineering; Vol. 50, No. 1, pp. 265-272, 2013.
96. S.E. Esfahani, Y. Kiani, M. R. Eslami, Non-linear Thermal Stability Analysis of Temperature Dependent FGM Beams Supported on Non-linear Hardening Elastic Foundation , International Journal of Mechanical Sciences; Vol. 69, No. 1, pp. 10-20, 2013
97. Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermomechanial Buckling of Temperature-dependent FGM Beams , Latin American Journal of Solids and Structures; Vol. 10, No. 1, pp. 223- 246, 2013.
98. M. Komijani, Y. Kiani, S. E. Esfahani, M. R. Eslami, Vibration of Thermo-electrically Post-buckled Functionally Graded Piezoelectric Actuators , Composite Structures; Vol. 98, No. 1, pp. 143-152, 2013.
99. Y. Kiani, M. R. Eslami, An Exact Solution for Thermal Buckling of Annular FGM Plates Located on an Elastic Medium , Composites Part B: Engineering; Vol. 45, No. 1, pp. 101-110, 2013
100. Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermal Buckling and Post-buckling Response of Imperfect Temperature-Dependent Sandwich FGM Plates Resting on Elastic Foundation , Archive of Applied Mechanics; Vol. 82, No. 7, pp. 891-905, 2012.
101. Y. Kiani, A. H. Akbarzadeh, Z. T. Chen, M. R. Eslami, Static and Dynamic Analysis of an FGM Doubly Curved Panel Resting on the Pasternak-Type Elastic Foundation , Composite Structures; Vol. 94, No. 8, pp. 2474-2484, 2012
102. Y. Kiani, M. Shakeri, M. R. Eslami, Thermoelastic free vibration and dynamic behaviour of an FGM doubly curved panel via the analytical hybrid LaplaceFourier transformation , Acta Mechanica; Vol. 223, No. 6, pp. 1199-1218, 2012
103. E. Bagherizadeh, Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermal Buckling of FGM Cylindrical Shells on Elastic Foundation , AIAA Journal; Vol. 50, No. 2, pp. 500-503, 2012.
104. Y. Kiani, E. Bagherizadeh, M. R. Eslami, Thermal and Mechanical Buckling of Sandwich Plates with FGM Face Sheets Resting on the Pasternak Elastic Foundation , Proceeding of the IMechE Part C, Journal of Mechanical Engineering Science; Vol. 226, No. 1, pp. 32-41, 2012.
105. Y. Kiani, M. Rezaei, S. Taheri M. R. Eslami, Thermo-electrical Buckling of Piezoelectric Functionally Graded Material Timoshenko Beams , International Journal of Mechanics and Materials in Design; Vol. 7, No. 3, pp. 185-197, 2011.
106. E. Bagherizadeh, Y. Kiani, M. R. Eslami, Mechanical Buckling of Functionally Graded Material Cylindrical Shells Surrounded by Pasternak Elastic Foundation , Composite Structures; No. 93, Vol. 11, pp. 3063-3071, 2011.
107. Y. Kiani, E. Bagherizadeh, M. R. Eslami, Thermal Buckling of Clamped Thin Rectangular FGMPlates Resting on Pasternak Elastic Foundation (Three Approximate Analytical Solutions) , ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik; Vol. 91, No. 7, pp. 581-593, 2011.
108. Y. Kiani, S. Taheri, M. R. Eslami, Thermal Buckling of Piezoelectric Functionally Graded Material Beams , Journal of Thermal Stresses; Vol. 34, No. 8, pp. 835-850, 2011.
109. Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermal Buckling Analysis of Functionally Graded Material Beams , International Journal of Mechanics and Materials in Design; Vol. 6, No. 3, pp. 229-238, 2010.
Research Journal
١١٠. حمیدرضا باقری طادی، یاسر کیانی, تحلیل ترموالاستیک مخازن دوار استوانه‏ ای هدفمند درون بستر الاستیک , مجله مهندسی مکانیک ایران، دوره 20، شماره 3، 200-212، 1397
١١١. محمدرضا یعقوبی، یاسر کیانی, ارتعاشات واداشته از حرارت در تیرها با در نظر گرفتن اینرسی دورانی , مجله مهندسی مکانیک ایران، دوره 19، شماره 3، 108-126، 1396
112. J. Kiani, M. Safari and Y. Kiani , Thermally Nonlinear Coupled Thermo-Mechanical Response of an Annulus , Advances in Automotive Engineering; Vol. 1, No. 1, pp. 1-11, 2017.
113. S. Yazdani, Y. Kiani, M. Jabbari, M. R. Eslami, Thermal Buckling of Piezoelectric Composite Beams , ISRN Mechanical Engineering, Vol. 2011, 362030, 11 pages.
International Conference
114. Y. Kiani, Influence of Graphene Platelets on Thermal Buckling of Graphjene Reinforced Composite Laminated Beams , ۳rd Global Conference on Material Sciences, August 28-30, ۲۰۱7, Istanbul, Turkey
115. Y. Kiani, M. R. Eslami, , Axisymmetric Geometrically Nonlinear Thermally Induced Vibration of FGM Shallow Conical Cap , 11th International Congress on Thermal Stresses, June 5-9, 2016, Salerno, Italy
116. Y. Kiani, M. R. Eslami, Generalized Themoelasticity of Rotating Disk , 2nd InternationalWorkshop on Mechanical Engineering, September 12-13, 2015, Istanbul, Turkey
117. Y. Kiani, M. R. Eslami, Large Aplitude Thermally Induced Vibration of Circular FGM Plate, 12th Biennial Conference on Engineering Systems Design and Analysis, , ESDA-ASME2014, June 25-27, 2014, Copenhagen, Denmark
118. Y. Kiani, M. R. Eslami, Optimum Location of Intermediate Ring Support in Thermal Buckling Analysis of Annular FGM Plates, , 10th International Congress on Thermal Stresses, May 1-4, 2013, Nanjing, China
119. S. E. Ghiasian, Y. Kiani, M. R. Eslami, Prediction of Dynamic Buckling Loads of Suddenly Heated Imperfect FGM Beam Resting on Softening Elastic Medium, , 10th International Congress on Thermal Stresses, May 1-4, 2013, Nanjing, China.
120. Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermal Buckling of Temperature Dependent Thin Annular FGM Plates, , 20th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering, ISME2012, May 10-12, 2012, Shiraz, Iran.
121. E. Bagherizadeh, Y. Kiani, M. R. Eslami, Thermally Induced Buckling of FGM Cylindrical Shells on Elastic Foundation , 9th International Congress on Thermal Stresses, June 5-9, 2011, Budapest, Hungary.
122. E. Bagherizadeh, Y. Kiani, M. R. Eslami, Mechanical Buckling of FGM Cylindrical Shell under Axial Compression Load Surrounded by Pasternak Elastic Foundation , 19th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering, ISME2011, May 10-12, 2011, Birjand, Iran
123. Y. Kiani, E. Bagherizadeh, M. R. Eslami, Buckling of Functionally Graded Rectangular Plates Resting on Two - parameters Elastic Foundation , 19th Annual (International) Conference on Mechanical Engineering, ISME2011, May 10-12, 2011, Birjand, Iran.
124. E. Bagherizadeh, Y. Kiani, M. R. Eslami, M. Sadighi, Elastic Buckling of FGM Cylindrical Shell Surrounded by an Elastic Foundation , The 2nd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-2), Dec 27-30, 2010, Kish Island, Iran
125. Y. Kiani, E. Bagherizadeh, M. R. Eslami, Buckling of Piezoelectric Functionally Graded Material Beams , The 2nd International Conference on Composites: Characterization, Fabrication and Application (CCFA-2), Dec 27-30, 2010, Kish Island, Iran
126. A. H. Akbarzadeh, A. Komeili, Y. Kiani, S. A. Sadough Vanini, M. R. Eslami, Vibration Analysis of Functionally Graded Plate under Dynamic Mechanical Loading , 1st International Conference on Composite Materials and Structures , Nov 08-10, 2009, Oran, Algeria.
National Conference
١٢٧. سپیده خسروی، هادی اروین، یاسر کیانی , مطالعه تاثیر دما بر ارتعاشات آزاد تیرهای کامپوزیتی تقویت شده تیموشنکو با نانولوله های کربنی , دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، 1397، شهرکرد، 9 تا 10 آبان
١٢٨. علی تقی زاده، یاسر کیانی , تحلیل تداخل امواج الکتریکی، مکانیکی و حرارتی در یک لایه پیزوالکتریک بر پایه ترموالاستیسیته توسعه یافته لورد و شولمن , دومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، 1397، شهرکرد، 9 تا 10 آبان
١٢٩. یاسر کیانی, کمانش دینامیکی ورق گرد هدفمند در تماس با بستر نرم شونده در معرض شوک حرارتی , اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی، 1395، شهرکرد، 5 تا 6 آبانکتب و جزواتافتخارات
١. - پژوهشگر برجسته جوان کشور در رشته مهندسی مکانیک دکتر یاسر کیانی در زمینه های تحلیل پایداری حرارتی و مکانیکی سازه های مکانیکی ،ترموالاستیسیته کوپل و توسعه یافته ، امواج حرارتی کلاسیک و غیرکلاسیک ،تحلیل پایداری غیرخطی سازه ها ، انالیز پس کمانش، فروریزش و جهش ناگهانی ،تحلیل خطی و غیر خطی تیر و ورق و پوسته ،آنالیز مواد کامپوزیتی جدید، مواد هدفمند، مواد تقویت شده با الیاژهای حافظه دار، کامپوزیت های تقویت شده با نانوتیوب کربن، مکانیک جامدات محاسباتی و پیاده سازی روش های عددی ،تحلیل پیزوترموالاستیک، کنترل فعال ارتعاشات با لایه های پیزوالکتریک، مکانیپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مهدی مقدسی ارتعاشات تیر خمیده کامپوزیتی تقویت شده با صفحات گرافن تحت اثر بار متحرک سه شنبه ٢٤ دی ١٣٩٨
٢. پیمان کریمی زوردجانی ترموالاستیسیته توسعه یافته غیر خطی یک لایه هدفمند بر پایه تئوری لورد و شولمن سه شنبه ١٠ دی ١٣٩٨
٣. سید محمد حسن جانی شیرازانی تحلیل ترموالاستیسیته کوپل تعمیم یافته یک دیسک پیزوالکتریک سه شنبه ١٠ دی ١٣٩٨
٤. علی تقی زاده دهکردی ترموالاستیسیته توسعه یافته یک لایه پیزوالکتریک شنبه ١ دی ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است