چهارشنبه ٩ اسفند ١٤٠٢


فاطمه یوسفی کوپائی

استادیار

گیاهپزشکی

دانشکده کشاورزی

تلفن: 2558

f_yousefi2005@yahoo.com

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بیماری های گیاهی
   باکتریهای بیماری زای گیاهی
   - بررسی تنوع فنوتیپی و ژنتیکی باکتریها
   -بررسی راهکارهای غیرشیمیایی کنترل بیماریهای باکتریاییسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٩٢
   کارشناسی ارشد، مهندسی کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، مهندسی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٨

مقالات
International Journal
1. Seyedeh Fatemeh Nourbakhsh Shourabi, Fatemeh Yousefi Kopaei* and Roohollah Mohammadi Eshkaftaki, Screening of plant extracts for antibacterial activity against Pseudomonas tolaasii and Ewingella americana, the bacterial pathogens of cultivated button mushroom , Journal of Crop Protection 2020, 9 (3): 367-380
2. fatemeh yousefi kopaei, S.M. taghavi, Hiroshi shiotani, Shinji tsuyumu, A PCR-Based Assay for Differentiating A and A*-type Strains of Xanthomonas citri subsp. citri, the Causal Agent of Asiatic Citrus Canker , journal of general plant pathology, 2015, 80:85-89
3. Yousefi kopaei, F., Taghavi, S.M. and Banihashemi, Z., Ocuurence of shallow bark canker of walnut (Juglans regia) in southern provinces of Iran. , 2007
Research Journal
٤. : *Zeinab Aghaei and Fatemeh Yousefi Kopaei, The efficacy of thermotherapy in control of bacterial soft rot of carrot during post-harvest period , doi: 10.22034/ARPP.2022.15219, 2022,4(11):1-12
٥. زينب اقائي و فاطمه یوسفی کوپائی*, کارايي گرمادرماني در کنترل بيماري پوسيدگي نرم باکتريايي هويج در دوره پس از برداشت , 1401. (2)11، doi: 10.22034/ARPP.2022.15219
٦. Rohollah Mohammadi Eshkaftaki , fatemeh Yousefi kopaei , seyedeh fatemeh nourbakhsh shourabi , Morphological, phenotypic and pathogenicity characters of the bacteria causing blotch on button mushroom in Chaharmahal-o-Bakhtiari province , Pages 33-48 : 56(2020)
٧. A. Roshani and F. Yousefi Kopaei , The effect of aqueous extract of some medicinal plants against Xanthomonas translucens and X. citri subsp. citri in vitro and their effect on the control of bacterial leaf streak of wheat under greenhouse conditions , Volume 44, Issue 2 Summer 2021 Pages 67-85
٨. ازاده روشنی و فاطمه یوسفی, تاثیر ضد باکتریایی عصاره آبی چند گیاه دارویی روی Xanthomonas translucens و X .citri subsp. citri در شرایط آزمایشگاه و کارایی آنها در کنترل لکه نواری باکتریایی گندم در شرایط گلخانه , گیاهپزشکی: 1400_44(2): 67-85
٩. پریسا افتخاری زاده و فاطمه یوسفی کوپائی, جداسازی و تعیین خصوصیات باکتری های محرک رشد گیاه از ریزوسفر تلخ بیان ( Sophora alopecuroides ) , زيست شناسي خاک۱۳۹۸/ جلد 7/صفحات 181-194
١٠. روح الله محمدي اشکفتکی ، فاطمه یوسفی کوپائی و سیده فاطمه نوربخش شورابی, ویژگی هاي ریخت شناسی، فنوتیپی و بیماري زایی عوامل مولد لکه باکتریایی قارچ دکمه اي در استان چهارمحال و بختیاري , بيماريهاي گياهي / جلد ۵۶ / شماره ۱ / سال ۱۳۹۹: 33-48
Promotion Journal
١١. , fatemeh Yousefi kopaei , , Investigation of antimicrobial effect of aqueous extract of yarrow and pomegranate peel on some pathogenic bacteria of agricultural crops , Pages 72-84 :3(2020)-iranian medicinal plant technology
١٢. فاطمه یوسفی کوپائی, بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره آبی بومادران و پوست انار روی چند باکتری بیمارگر محصولات کشاورزی , فن اوری گیاهان دارویی 1399-3(2):72-84
International Conference
13. Azam maleki,Abdolrahman motamedi,Fateme yosefi kopaei,Seyad habibolah noorbakhsh, Investigating the sensitivity and trend of polyphenol oxidase enzyme changes in different peach varieties compared to Stone Fruit Bacterial Canker in laboratory conditions , International conference on Promotion of Scholar and Regional Cooperation On Food and Agricultural Science , 2018-p:189
14. azam maleki- abdolrahman motamedi- fatemeh yosefi kopaei- habibollah noorbakhsh, Assessment of resistance of peach Varieties to Pseudomonas syringae pv.syringae bacteria causing Stone Fruit Bacterial Canker in Chaharmahal va Bakhtiari province , International conference on Promotion of Scholar and Regional Cooperation On Food and Agricultural Science ,2018, p:188
National Conference
١٥. Zeinab Aghaei and Fatemeh Yousefi Kopaei, A survey of genetic variation of the bacterial isolates causing carrot soft rot by ERIC-PCR , 2th iranian plant pathology congress, 2022,, September, Tehran,Iranian research institute of plant protection
١٦. Maryam Ghazavi Esfahani , Fatemeh Yousefi Kopaei, Effects of Some Isolates of Trichoderma spp. and Some Bacteria Isolated from Rhizosphere of Sophora alopecuroides in Control of the Causal Agent of Cantaloupe Fusarium Wilt (Fusarium oxysporum f.sp. melonis) , 2th iranian plant pathology congress, 2022,, September, Tehran,Iranian research institute of plant protection
١٧. Samira esfandiary1and Fatemeh Yousefi kopaei *, The report on occurrence of bacterial leaf streak of wheat in Gahroo and Gandoman in Chaharmahal-o-Bakhtiary , 2th iranian plant pathology congress, 2022,, September, Tehran,Iranian research institute of plant protection
١٨. سمیرا اسفندیاری و فاطمه یوسفی کوپائی*, گزارش بيماري لکه نواري باکتريايي گندم از مناطق گهرو و گندمان در استان چهارمحال و بختياري , دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی، شهریور 1401
١٩. زینب اقایی و فاطمه یوسفی کوپائی , بررسي تنوع ژنتيکي جدايه‌هاي باکتريايي مولد پوســيدگي نرم هويج به روش ERIC-PCR , شهریور 1401، دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی
٢٠. مریم قضاوی اصفهانی و فاطمه یوسفی کوپائی, تاثير چند جدايه قارچ تريکودرما و چند باکتري جدا شده از ريزوسفر تلخ‌بيان در کنترل عامل پژمردگي فوزاريومي طالبي (Fusarium oxysporum f.sp. melonis) , شهریور 1401،دومین کنگره بیماری شناسی گیاهی
٢١. فاطمه یوسفی کوپائی- روح الله محمدی و فاطمه نوربخش, بررسي تنوع فنوتيپي و بيماريزايي باکتري‌هاي مولد لکه قهوه‌اي قارچ خوراکي در شهرستان شهرکرد , بیست و سومین کنگره گیاه پزشکی- 1397
٢٢. فاطمه یوسفی کوپائی , بررسي اثر ضدباکتريايي عصاره ابي گياه بومادران (Achillea santolina) و پوست ميوه انار (Punica granatum) بر تعدادي باکتري بيمارگر گياهي , بیست و سومین کنگره گیاهپزشکی-1397
٢٣. فاطمه یوسفی و سیدمحسن تقوی, تعيين نوع پاتوتيپ سويه هاي ايراني باکتري مولد شانکر آسيايي مرکبات و بررسي تنوع ژنتيكي آنها با استفاده از روش هاي انگشت نگاري ژنومي rep-PCR و RAPD , بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی-1395
٢٤. فاطمه یوسفی و سیدمحسن تقوی, بررسي تعداد، جايگاه و نقش بيماري زايي همولوگ هاي ژن pthA در سويه هاي ايراني باکتري مولد شانکر آسيايي مرکبات , بیست ویکمین کنگره گیاهپزشکی- 1393
٢٥. سمانه اثاری، سیدمحسن تقوی و فاطمه یوسفی کوپائی , کاربرد اغازگرهاي اختصاصي براي رديابي Brenneria nigrifluence عامل بيماري شانکر پوستي گردو در استانهاي فارس و کهگيلويه و بويراحمد , نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی-1389
٢٦. فاطمه یوسفی، سیدمحسن تقوی، ضیاءالدین بنی هاشمی, پراکنش و سبب شناسي بيماري شانکر پوستي گردو در استانهاي فارس و کهگيلويه و بوير احمد , شانزدهمين کنگره گياه پزشکي ايران، تبریز، 1383کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. مریم قضاوی اصفهانی تاثیر چند جدایه ‌قارچ‌ تریکودرما ‌و چند باکتری جدا شده از ریزوسفر تلخ‌بیان در کنترل عامل پژمردگی فوزاریومی طالبی (Fusarium oxysporum f.sp. melonis) سه شنبه ٨ شهريور ١٤٠١
٢. صبا صیدمحمدیانی بررسی کنترل بیماری شانکر ساقه سیب زمینی با عاملRhizoctonia solani توسط جدایه هایی از ریزوباکتری های محرک رشد گیاهی(PGPR)،قارچ های میکوریز آربوسکولار وTrichoderma harzianum درشرایط گلخانه شنبه ٣٠ بهمن ١٤٠٠
٣. آزاده روشنی بررسی فعالیت آنتاگونیستی باکتری های جدا شده از رایزوسفر و بقایای گندم ( Triticum aesticum) روی Xanthomonas translucens عامل لکه نواری گندم سه شنبه ٢٧ مهر ١٤٠٠
٤. زینب اقایی شناسایی باکتری های مولد پوسیدگی نرم هویج و تاثیر گرمادرمانی در کنترل این بیماری در دوره پس از برداشت سه شنبه ٩ شهريور ١٤٠٠
٥. مریم شیروانی تعیین تنوع ژنتیکی و آنالیز فیلوژنیکی ویروس موزاییک خیار در استانهای چهار محال و بختیاری و اصفهان سه شنبه ١ خرداد ١٣٩٧
٦. مریم قرمزی نژاد ارزیابی شدت بیماریزایی باکتری Xanthomonas translucens pv. cerealis در ارقام مختلف گندم سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٨
٧. نیلوفر مسیبی نقش فیتوپلاسماها در وقوع بیماری جدید پیچیدگی برگ هلو در باغ‌های استان چهارمحال و بختیاری سه شنبه ١ بهمن ١٣٩٨
٨. روح الله محمدی سبب شىاسی بیماری لکه باکتریایی قارچ خوراکی در شهرستان شهرکرد و بررسی تاثیر ضد باکتریایی عصاره های گیاهی روی ان دوشنبه ١ بهمن ١٣٩٧
٩. پریسا افتخاری زاده جداسازی و شناسایی باکتری های رایزوسفر گیاه تلخ بیان و بررسی ویژگیهای مربوط به توانایی تقویت رشد گیاه در آنها دوشنبه ١ بهمن ١٣٩٧
١٠. اعظم ملکی ارزیابی بيماري زايي باکتريsyringae. pv syringae Pseudomonas عامل شانكر باکتريايي هسته داران در پنج رقم هلو شنبه ١٣ مرداد ١٣٩٧


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است