دوشنبه ٣١ اردیبهشت ١٤٠٣


رفعت زارع بیدکی

استادیار

مهندسی طبیعت

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 038-32324423

zare.rafat@nres.sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   هیدرولوژی حوزه های آبخیز و مدیریت بهینه منابع در آبخیزها
   . هیدرولوژی برف، تغییر اقلیم و اثرات آن بر منابع آب و ارزیابی وضعیت منابع طبیعی تجدید شونده در حوزه های آبخیزسوابق تحصیلی
   دکتری، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٨
   کارشناسی ارشد، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه تهران ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٢
   کارشناسی ، تکنولوژی مرتع و آبخیزداری، دانشگاه یزد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٠

مقالات
International Journal
١. احسان فتحی، رسول زمانی رفعت زارع بیدکی،, Water quality evaluation using water quality index and multivariate methods, Beheshtabad River, Iran ,
٢. مصطفی مرادی، سید جواد ساداتی نژاد، رفعت زارع بیدکی، احسان خرسندی, evaluation of air poluttion trend using GIS and RS applications in south west of Iran ,
Research Journal
٣. رفعت زارع بیدکی، نسرین قرهی، مریم مهدیان فرد, مقايسه روش‌هاي جداسازي آب پايه از رواناب مستقيم در حوزه‌ي آبخيز دورود ,
٤. سعید سلطانی، فهیمه مختاری، رفعت زارع بیدکی، سمیه رئیسی, بررسي تغييرات پارامترهاي کيفيت آب در حوضه آبخيز سد زاينده رود ,
٥. امیرمحمد آخوندی، رفعت زارع بیدکی، روزیتا فاضلی, شبيه سازي پارامترهاي هواشناسي تحت تاثير تغيير اقليم براي سالهاي ۲۰۳۰-۲۰۱۱ و LARS-WG۵ افزار نرم در ۲۰۴۶-۲۰۶۵ ,
٦. امیرمحمد آخوندی، رفعت زارع بیدکی، روزیتا فاضلی, شبيه سازي پارامترهاي هواشناسي تحت تاثير تغيير اقليم براي سالهاي ۲۰۳۰-۲۰۱۱ و LARS-WG۵ افزار نرم در ۲۰۴۶-۲۰۶۵ ,
٧. رفعت زارع بیدکی، بهرام عبدالهی، احمد قنبری , ارزيابي فعاليت‌هاي آبخيزداري با استفاده از مدل‌هاي AHP و ANP (مطالعه موردي: حوزه آبخيز حيدري استان چهارمحال و بختياري) ,
٨. محمود اسماعیل زاده، رفعت زارع بیدکی، , تحليل پتانسيل منابع انساني در استان چهارمحال و بختياري با استفاده از شاخص توسعه انساني ,
٩. دلارام ضیایی، رفعت زارع بیدکی، , تعيين خسارت اقتصادي ناشي از فرسايش خاک در کاربري¬هاي مختلف اراضي (مطالعه موردي: حوزه آبخيز بهشت آباد استان چهارمحال و بختياري) ,
١٠. دلارام ضیایی، رفعت زارع بیدکی، علی اصغر بسالت پور، آرش ملکیان, اهميت رعايت استاندارد کاربري اراضي در حفظ منابع آب و خاک حوزه آبخيز بهشت¬آباد ,
١١. داود حسین پور، رفعت زارع بیدکی، روح اله کریمیان, استفاده از روش هيدروليکي در برآورد حداقل جريان زيست محيطي بخشي از رودخانه دو آب صمصامي استان چهارمحال و بختياري ,
١٢. افشین هنربخش، محبوبه چوگان، رفعت زارع بیدکی، مهدی پژوهش, تحليل فراواني منطقه اي جريان حداقل در بخشها يي از حوزه آبخيز کارون شمالي در استان چهار محال و بختياري ,
١٣. احسان فتحی، رسول زمانی، رفعت زارع بیدکی،, ارزيابي کيفيت آب رودخانه بهشت آباد در محل تلاقي چشمه شلمزار با آب کوهرنگ ,
١٤. سارا مردانیان، خدایار عبدالهی، رفعت زارع بیدکی، ابوذر صالحی, استفاده از داده‌هاي اقليمي جهاني براي بازسازي خلأهاي آماري داده‌هاي دما و بارش (مطالعه موردي: ايستگاه‌هاي حوزه آبخيز خانميرزا) ,
١٥. زینب علیمیرزایی، رفعت زارع بیدکی، رسول زمانی, پايش خشک‌سالي هواشناسي و هيدرولوژيکي حوزه آبخيز کارون شمالي ,
١٦. دلارام ضیایی، رفعت زارع بیدکی، علی اصغر بسالت پور, بررسي مقايسه اي نقش کاربري اراضي بر توليد رسوب و رواناب سطحي با استفاده از مدل SWAT (مطالعه موردي: حوزه آبخيز بهشت آباد) ,
١٧. مرضیه کیهان پناه، رفعت زارع بیدکی، جواد بذرافشان, مدلسازي جريا ن خروجي زيرحوضههاي کارون بزرگ در شرايط اقليمي آينده ,
١٨. زینب علیمیرزایی، رفعت زارع بیدکی، افشین هنربخش، رسول زمانی, توزيع مکاني شدت خشکسالي هواشناسي در حوزه کارون شمالي ,
١٩. بهرام بدری، رفعت زارع بیدکی، افشین هنربخش، فاطمه آتشخوار, اولويت بندي زيرحوزه‌هاي آبخيز بهشت آباد از نظر پتانسيل سيل خيزي ,
٢٠. احمد قنبری، رفعت زارع بیدکی، افشین هنربخش، وفا محمودی نژاد , ارزيابي فني و اقتصادي بندهاي سنگي ملاتي و توري‌سنگي (مطالعه موردي: چند حوزه آبخيز استان چهارمحال و بختياري) ,
٢١. مریم مهدیانفرد، رفعت زارع بیدکی، افشین هنربخش، حسین زینی وند, برآورد جريان پايه رودخانه تيره لرستان بمنظور ارزيابي جريان زيست محيطي ,
٢٢. مسلم حیدری، علیرضا داودیان، رفعت زارع بیدکی, بررسي منطقه بهمن خيز با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: تنگ دركش وركش) ,
٢٣. رفعت زارع بیدکی، احمد قنبری , ارزيابي كارايي گروهي بندهاي اصلاحي با استفاده از تحليل سلسله مراتبي ,
٢٤. علی فتح زاده، رفعت زارع بیدکی, براورد توزيع آب معادل برف در زمان انباشت برف با استفاده از مدل درجه روز ,
Promotion Journal
٢٥. رفعت زارع بیدکی،سجاد خشنود مطلق, تاثير بهره‌برداري مازاد بر منابع آب زيرزميني دشت شهركرد ,
٢٦. رفعت زارع بیدکی، احمد قنبری , معرفي معيارهاي مناسب براي ارزيابي فني و اقتصادي بندهاي اصلاحي ,کتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. ساسان امینی برآورد خطر سیل با استفاده از توابع مفصل و تحلیل عدم قطعیت (مطالعه موردی: حوزه آبخیزکارون شمالی) یکشنبه ٢٥ مهر ١٤٠٠
٢. جعفر حیدری برآورد خسارت ناشی از تولید رسوب در سیلاب 1398-1397 در ایستگاه‌های منتخب حوضه کشکان، از حوضه آبخیز کرخه و ارائه راهکارهای مدیریتی مناسب به‌منظور کنترل فرسایش یکشنبه ٢٥ مهر ١٤٠٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است