پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
محمد سعید حیدرنژاد
دانشیار گروه زیست جانوری
03832324401
https://sku.ac.ir/~heidarnejad
اعضای هیئت علمی گروه
حمزه اورعی
استادیار گروه زیست جانوری
03832324401
stenodactylus@gmail.com & H.oraie@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~oraie
محمد سعید حیدرنژاد
دانشیار گروه زیست جانوری
03832324401
https://sku.ac.ir/~heidarnejad
ولی الله خلجی پیر بلوطی
دانشیار گروه زیست جانوری
03832324401
khalajiv@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~khalaji
احسان سلیمانی نژادیان
استادیار گروه زیست جانوری
soleymanijadian@sci.sku.ac.ir or ehs_bio81@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~soleymaninejadian
مهران عربی
دانشیار گروه زیست جانوری
03832324419
mehranarabi@hotmail.com
https://sku.ac.ir/~arabi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است