یکشنبه ٣ تیر ١٣٩٧

اطلاعیه ها
مدیر گروه
جعفر اسماعیلی
استادیار گروه فیزیک
03832324401-7; 2198
jesmaili@ph.iut.ac.ir;jafar.esmaili@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~jesmaili
اعضای هیئت علمی گروه
جعفر اسماعیلی
استادیار گروه فیزیک
03832324401-7; 2198
jesmaili@ph.iut.ac.ir;jafar.esmaili@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~jesmaili
ابوالفضل جعفری
استادیار گروه فیزیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~abjafari
مهدی دهقانی
استادیار گروه فیزیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~dehghani
حسن ربانی
دانشیار گروه فیزیک
03814424401-7; 2229
rabani-h@sci.sku.ac.ir & hasan.rabbani@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~rabani
محمد روشن ضمیر
استادیار گروه فیزیک
(2218) 038-32324401
m.roshanzamir@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~roshanzamir
مرتضی رئیسی
استادیار گروه فیزیک
+983832324419-2198
raeisi.morteza@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~moRaeisi
ویشتاسب سلیمانیان بروجنی
استادیار گروه فیزیک
03832324401-2202
soleimanian@sci.sku.ac.ir; v_soleimanian@hotmail.com
https://www.sku.ac.ir/~Soleimanian
رضا شکوهی قهفرخی
استادیار گروه فیزیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Shokoohi
اسماعیل شهریاری
استادیار گروه فیزیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Shahriari
احسان عموقربان
استادیار گروه فیزیک
Internal number:2243
amoghorban@gmail.com; ehsan.amooghorban@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Amooghorban
محسن قاسمی ورنامخواستی
دانشیار گروه فیزیک
03832324401-2238
ghasemi.mohsen@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~moghasemi
علی مختاری باغ ابریشمی
دانشیار گروه فیزیک
03832324401
mokhtari@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~alimokhtari
محمد مرادی
استادیار گروه فیزیک
08334424419
moradi@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mmoradi
محمد مردانی کرانی
استاد تمام گروه فیزیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mardani
حمید مصدق
استادیار گروه فیزیک
038-32324401-2202
http://scholar.google.com/citations1user=L8_jDVYAAAAJ&hl=en
https://www.sku.ac.ir/~Mosadegh
علی مهدی فر
دانشیار گروه فیزیک
03832324401-2243
mahdifar_a@sci.sku.ac.ir; ali.mahdifar@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~mahdifar
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است