یکشنبه ١٩ آذر ١٤٠٢

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
حسن ربانی
دانشیار گروه فیزیک
03814424401-7; 2229
rabani-h@sci.sku.ac.ir & hasan.rabbani@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~rabani
اعضای هیئت علمی گروه
جعفر اسماعیلی
دانشیار گروه فیزیک
03832324401-7; 2420
jafar.esmaili@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~jesmaili
خسرو بنام
استادیار گروه فیزیک
03832324401
Kh.benam@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~benam
ابوالفضل جعفری
استادیار گروه فیزیک
03832324401
jafari-ab@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~abjafari
غلامحسین حیدری
استادیار گروه فیزیک
03832324401-2079
haidari@sku.ac.ir and moh1135@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~ghaidari
مهدی دهقانی
استادیار گروه فیزیک
03832324401
dehghani@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~dehghani
حسن ربانی
دانشیار گروه فیزیک
03814424401-7; 2229
rabani-h@sci.sku.ac.ir & hasan.rabbani@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~rabani
محمد روشن ضمیر
استادیار گروه فیزیک
(2218) 038-32324401
m.roshanzamir@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~roshanzamir
مرتضی رئیسی
استادیار گروه فیزیک
+983832324419-2198
raeisi.morteza@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~moraeisi
ویشتاسب سلیمانیان بروجنی
دانشیار گروه فیزیک
03832324401-2202
soleimanian@sku.ac.ir; vishtasb.vsb@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~soleimanian
احسان عموقربان
دانشیار گروه فیزیک
03832324401-2079
amoghorban@gmail.com; ehsan.amooghorban@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~amooghorban
محسن قاسمی ورنامخواستی
دانشیار گروه فیزیک
03832324401-2022
ghasemi.mohsen@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~moghasemi
علی مختاری باغ ابریشمی
دانشیار گروه فیزیک
03832324401
mokhtari@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~alimokhtari
محمد مرادی
استادیار گروه فیزیک
08334424419
moradi@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mmoradi
محمد مردانی کرانی
استاد تمام گروه فیزیک
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~mardani
حمید مصدق
استادیار گروه فیزیک
038-32324401-2202
mosadegh@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mosadegh
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است