تشویق مقالات


١٤ آبان ٧٧٣ ساعت ١١:٤٣   
تعداد بازدید:    ٥٢٢٧    

دریافت تشویق چاپ مقالات، تا اسفند ماه 1394 بر اساس سیستم سابق انجام می شود. بر این اساس، مقالات چاپ شده تا پایان سال 2015 و 1394 به همراه فرم گزارش چاپ مقاله (که تاکنون مورد استفاده قرار می گرفته است) به همراه اصل مقاله به دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تحویل داده می شوند.

مقالات چاپ 1395 یا 2016 فعلا پذیرش نشده و روند ارسال آنها در سیستم SESS متعاقبا اعلام می شود.

جهت پرداخت تشویقی، پذیرش (Acceptance) مقالات مورد بررسی قرار نمی گیرد و مقاله، حتما باید در وضعیت چاپ نهایی با درج شماره صفحه باشد.

شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱