چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨

اخبار جدید
مدیر اداره امور رفاهی دانشگاه شهرکرد
علی اصغر نقی پور برج
استادیار گروه مهندسی طبیعت
03832324401-6
aa.naghipour@sku.ac.ir aa_naghipour@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~naghipour
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است