دوشنبه ٤ تیر ١٣٩٧


مهدی پژوهش

استادیار

مرتع و آبخیزداری

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 03832324401

drpajoohesh@gmail.com

برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   مدل سازی فرسایش آبی و بادی و رسوب، تغییر کاربری اراضی، ترسیب کربن: با توجه با اهمیت حفظ حیط زیست و دخالت های پی در پی انسان در محیط متاسفانه شاهد بروز پدیده فرسایش و هدر رفت خاک بوسیله آب و باد می باشیم که همه این عوامل در اثر تغییرات کاربری اراضی می باشدسوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است