شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩


افشین جعفری دهکردی

دانشیار

علوم درمانگاهی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401برای مشاهده صفحه خانگی کلیک کنید

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی بیماریهای عفونی در دامهای بزرگ
   بررسی بیماریهای متابوایک و تغذیه ای در دامهای بزرگ
   بررسی بیماریهای داخلی در دامهای بزرگ
   بررسی عوامل مسمومیت زا در دامهای بزرگ
   آریتمی های قلبی در دامهای بزرگسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨٥
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٨١

مقالات
International Journal
1. Jafari Dehkordi A, Hosseini F, Patent ductus arteriosus in a lamb: A case report ,
2. Jafari Dehkordi A, Evaluation of Nano selenium (Nano-Se) effect on hematological and serum biochemical parameters of rat in experimentally lead poisoning ,کتب و جزواتافتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است