دوشنبه ٧ اسفند ١٤٠٢


حمداله مشتاقی بروجنی

استاد تمام

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذائی

دانشکده دامپزشکی

تلفن: 03832324401دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   بررسی اپیدمیولوژیک آلودگی های شیمیایی مواد غذایی و باکتری های غذازاد به ویژه باکتری لیستریا
   مطالعه و بررسی بیماری زایی لیستریا مونوسیتوژنز جدا شده از منابع مختلف غذایی و غیر غذایی
   بررسی و مطالعه آلودگی های منابع مختلف آب های آشامیدنی استان چهارمحال و بختیاریسوابق تحصیلی
   دکتری، دامپزشکی، ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٧٩
   دکترای حرفه ای، دامپزشکی، دانشگاه شیراز، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١٣٦٨

مقالات
International Journal
1. Boniadian, M. and Moshtaghi, H., Bacteriocidal activity of some plants essential oils against Bacillus cereus, Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes and Yersinia entericolitica. , Research Journal of Microbiology, 2008, 3 (11): 648-653.
2. Moshtaghi, H, Antimicrobial Susceptibility of Listeria monocytogenes isolated from Food and Clinical Cases in Shahrekord, Iran. , Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 2009, 32: (l), 211- 212.
3. Moshtaghi, H., Garg, S.R., Mandokhot, Usha, Survivability of Listeria monocytogenes in agricultural field soil. , Indian Journal of Veterinary Research, 2009, 18 (2): 1-7.
4. Bagheri, T., Moshtaghi, H., Boniadian, M., Aflatoxin B1 in feed stuffs of dairy farms in Shahrekord, Iran, , Journal of Novel Applied Sciences, 2014, 3 (11), 1312-1316.
5. Bonyadian, M., Moshtaghi, H., Akhavan Taheri, M.,, Molecular characterization and antibiotic resistance of enterotoxigenic and entero-aggregative Escherichia coli isolated from raw milk and unpasteurized cheeses , Vet Res Forum,2014, 5 (1), 29-34.
6. Sharifi, A. and Moshtaghi, H, Heat Treatment of Listeria monocytogenes in liquid egg products with low temperature. , Carpathian Journal of Food Science and Technology ,2014, 6 (1), 83-88.
7. Abbasvali, M., Esmaeili Kutmehr, M., Moshtaghi, H., Eskandari, M.H, Effect of olive extracts on Salmonella tiphimurium. Online Journal of Veterinary Research , Online Journal of Veterinary Research,2015,19(9), 632-641.
8. Abbasvali, M., Esmaeili Kutmehr, M., Moshtaghi, H., Eskandari, M.H., Effect of leaf extract of olive(olea europaea) cultivars on Staphylococcus aureus , Online Journal of Veterinary Research,2015, 19(8), 519-529.
9. Shareghi, B., Farhadian, S., Zamani, N., Salavati-Niasari, M., Moshtaghi, H., Gholamrezaei, S., Investigation the activity and stability of lysozyme on presence of magnetic nanoparticles. , Journal of Industrial and Engineering Chemistry,2015, 21, 862–867.
Research Journal
١٠. Bonyadian M , Moshtaghi H, Nematollahi, A., Naghavi, Z., Determination of Lead, Tin, Cupper and Cadmium in Iranian caned fish. , Journal of Food Science and Technology. 2011, 8 (29) , 27-32 )in Persian)
١١. Bonyadian,M., Moshtaghi, H., Nematollahi, A., Rahimi, E., Akhavan Taheri, M., Karami, S., Isolation of enterotoxigenic and enteroaggregative strains of Escherichia coli from chicken carcasses. , Iranian Journal of Veterinary Research,12 (2)
١٢. Moshtaghi, H., Tahmasby, H., Gholamhosseini, M., Riyahi Cholicheh, H., Khosravi, Y., Molecular and biochemical evaluation of ovine carcasses contamination to Listeria monocytogenes in Shahrekord. , Jentashapir Journal of Health Research, 2012, 3(3), 391-398.
١٣. Moshtaghi, H., Abbasvali, M., Mohammadi, E., Safian, A.R., Adel, M.,, Investigation of antibacterial effects of ethanolic extract of Sumac (Rhus coriaria L.) against Escherichia coli in vitro. , Journal of Food Hygiene, 2013, 3(10), 69-78 )in Persian).
14. Shareghi, B., Hashemian, A., Farhadian, S., Salavati-Niasari, M., Saffar, B., Moshtaghi, H., Thermal Inactivation and Aggregation of Lysozyme in the Presence of Nano- TiO2 and Nano-SiO2 in Neutral pH. , Journal of Nanostructures, 2013 , 3(3), 281-288.
١٥. Khalili Borujeni F, Moshtaghi H, Bonyadian M., Study on contamination of sheep meat in Shahrekord area with Listeria ivanovii and determination its antibiotic resistance pattern , Iranian J Med Microbiol. 2013, 7 (1), 15-21 )in Persian)
16. Hosseininejad, M., Moshtaghi, H., Hosseini, F., Eshraghi Samani, N., Evaluation of Humoral Immune Response of Cats to the Experimental Infection with the different Clonal Types of Toxoplasma gondii by Measurement of IgG Antibodies. , Archives of Razi Institute,2014, 69 (2), 165-170.
17. Molavi Choobini, Z., Shadkhast, M., Moshtaghi, H., Habibian Dehkordi, S., Shahbazkia, H.R, Polymorphism of κ-Casein Gene in Iranian Holsteins, Iranian Journal of Biotechnology, , Iranian Journal of Biotechnology,2014, 12 (1), 56-60
١٨. Abbasvali, M., Esmaeili Kutmehr, M., Moshtaghi, H., Eskandari, M.H., Antibacterial activity of acetonic, ethanolic and methanolic olive leaf extracts of four Iranian cultivars against E. coli. Journal of Food Microbiology , Journal of Food Microbiology,2016, 5: 67-77.)in Persian)کتب و جزوات
١. حمدالله مشتاقی بروجنی، تکتم باقری، لعیا محمد تقی پور، افشین بارانی، کنترل باکتری سالمونلا در واحد های تولید و فرآوری طیور، دانشگاه شهرکرد، ترجمه، 1395
٢. حمدالله مشتاقی بروجنی، فرید رضایی، ترکیب، خواص درمانی و آنتی باکتریال عسل و ژله رویال، دانشگاه شهرکرد، تالیف، 1386افتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است