سه شنبه ٨ خرداد ١٤٠٣


پژمان طهماسبی کهیانی

دانشیار

مهندسی طبیعت

دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین

تلفن: 038332324401-4

pejman.tahmasebi@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   تنوع زیستی، عملکرد، پایداری و پویایی اکوسیستم های طبیعی: مطالعات نشان می‌دهند که وجود تنوع بالا پایداری اکوسیستم‌های طبیعی را تضمین می‌کند. در مطالعه حاضر با تاکبد بر جنبه های مختلف تنوع زیستی (تنوع، گروه‌های عملکرد، تنوع عملکرد و .. ) به بررسی ارتباط تنوع و عملکرد و پایداری اکوسیستم های مرتعی پرداخته می شود.
   روابط متقابل گیاهان و حیوانات: تاثیر حیوانات (بزرگ و کوچک) و حشرات در پراکنش و جوانه زنی بذور گیاهان و شکل‌دهی ترکیب و تنوع جوامع گیاهیاگرچه اهمیت پراکنش بذر مدت‌هاست به‌وسیله اکولوژیست‌ها در پویایی جوامع گیاهی شناخته شده است ولی تنها در طی دو ده اخیر است که تمرکز زیادی بر روی یافتن پاسخ سوالات مرتبط با آن شده است. برای مثال چه گیاهانی با چه ویژگی‌های پراکنش بذر زیادی از خود به نمایش می‌گذارد و آیا گیاهانی که این ویژگی‌ها را از خود نشان می‌دهند، می‌توانند سازگاری‌های بیشتری به شرایط متفاوت زیستگاهی داشته باشند؟ چه رابطه‌ای بین بانک بذر و پراکنش بذر وجود دارد، به این معنی که آیا گیاهانی که قادر به تشکیل بانک بذر پایدار هستند قادرند پراکنش مناسب‌تری از خود نشان دهند یا خیر؟ آیا پراکنش در مکان می‌تواند معرف فراوانی و ترکیب و همچنین غنای گونه‌ای در جوامع گیاهی باشد؟ آیا پراکنش می‌تواند به عنوان عامل محدودکننده فراوانی نسبی گونه‌ها در جامعه گیاهی باشد؟ آیا می‌توان ارتباطی بین فراوانی نسبی گونه‌های گیاهی موجود در یک جامعه و ویژگی‌های بذر آنها مشاهده نمود؟ مطالعه حاضر با هدف پاسخ به سوالات فوق پایه ریزی شده است و به طور خاص به نقش پراکنش بذر بوسیله حیوانات در شکل‌دهی و ساختار جمعیت‌ها و جوامع گیاهی می‌پردازد.
   تجزیه و تحلیل چند متغیره (رج بندی، خوشه بندی و ...): طی دو دهۀ گذشته استفاده از روش های رج بندی برای آشکار ساختن ساختار و ترکیب جوامع زنده گیاهی و حیوانی و بیان روابط علی بین آن ها و متغیرهای محیطی به طور چشم گیری افزایش یافته است. این روش ها بسیار متنوع بوده و اهداف، روش کار و انتخاب بهترین آن ها یکی از مشکلاتی است که اکثر محققان با آن روبرو هستند. در این زمینه دانشجویان و محققان می توانند به دو کتاب رج بندی (تجزیه و تحلیل های چند متغیره در علوم محیطی) و کتاب خوشه بندی داده های محیطی مراجعه کنند.سوابق تحصیلی

مقالاتکتب و جزواتافتخاراتپایان نامه ها
ردیف نام دانشجو عنوان تاریخ دفاع
١. محسن فعال فیض آبادی تغییرات عملکرد چندگانه اکوسیستمی درارتباط با تنوع گونه‌ای، تنوع عملکرد و افزونگی عملکرد در طول گرادیان قابلیت تولید در مناطق نیمه خشک چهارشنبه ٢٨ مهر ١٤٠٠


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است