تقی جاودانی گندمانی

استادیار

علوم کامپیوتر

دانشکده علوم ریاضی

تلفن: 03832324401

javdani@sku.ac.ir

دفتر کار مجازی

زمینه های تحقیقاتی
   متدولوژی های نرم افزار، توسعه نرم افزار چابک، بهبود فرایند نرم افزار، تکامل نرم افزار، تخمین نرم افزار، مهندسی نرم افزار تجربیسوابق تحصیلی
   دکتری، مهندسی کامپیوتر، ، مالزی ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه اصفهان ، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١
   کارشناسی ، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران ، تاريخ فارغ التحصيلی: ١

مقالات
International Journal
1. Taghi Javdani Gandomani, Zeinab Tavakoli, Hazura Zulzalil, Hadi Khosravi Farsani, The Role of Project Manager in Agile Software Teams: A Systematic Literature Review , IEEE Access (2020)
2. Taghi Javdani Gandomani, Mina Ziaei Nafchi, Agile transition and adoption human-related challenges and issues: A Grounded Theory approach , Computers in Human Behavior (2016)
3. Taghi Javdani Gandomani, Mina Ziaei Nafchi, An empirically-developed framework for Agile transition and adoption: A Grounded Theory approach , Journal of Systems and Software (2015)
International Conference
٤. فاطمه جلالی دهکردی، هادی خسروی فارسانی، تقی جاودانی گندمانی , رويکرد يادگيري ماشين درتشخيص تقلب آزمون‌هاي آنلاين ,
5. M. Dashti, T. Javdani Gandomani, A Taxonomy of Approaches and Methods for Software Effort Estimation ,
6. Taghi Javdani Gandomani, Hamidreza Faraji, Mahsa Radnejad, Planning Poker in cost estimation in Agile methods: Averaging Vs. Consensus ,
7. Taghi Javdani Gandomani, Zeinab Tavakoli, Mina Ziaei Nafchi, Mona Najafi Sarpiri, Adapting Scrum Process with 7C Knowledge Management Model ,کتب و جزوات
١. تقی جاودانی گندمانی، مهناز افشاری، چابکی برای همه،
٢. تقی جاودانی گندمانی، منا نجفی سرپیری، مدیریت پروژه چابک: مدیریت موفق،افتخارات

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است