سه شنبه ١ اسفند ١٣٩٦

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
عبدالرزاق دانش شهرکی
استادیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Danesh
اعضای هیئت علمی گروه
علی تدین
دانشیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~atadayyon
محمود رضا تدین
دانشیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~motadayyon
عبدالرزاق دانش شهرکی
استادیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Danesh
محمد رفیعی الحسینی
استادیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Rafieiolhossaini
پرتو روشندل
استادیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~roshandel
علی عباسی سورکی
استادیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Abasi
سیف اله فلاح
دانشیار گروه زراعت
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~sfallah
مجتبی کریمی
استادیار گروه زراعت
m.karimi@agr.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mkarimi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است