شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣


 

توانمندی های علمی و پژوهشی دانشکده کشاورزی

 

گروه زراعت

تخصص‌های موجود

زراعت و اگرواکولوژی

توانایی ساخت دستگاه یا تولید ماده

 

خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی قابل ارائه

  • مدل سازی  اگرواکوسیستم های پایدار
  • ارائه الگوهای کاربردی مبتنی بر اصول علمی در راستای  مدیریت عناصر عذایی در اگرواکوسیستمها
  • انجام مطالعات مربوط به بیولوژی و بررسیهای مولکولی میکروارگانیسم های مفید خاکزی و روشهای بررسی فلورمیکروبی خاک
  • شناسایی و بهبود اجزا تشکیل دهنده اگرواکوسیستم ها در مناطق مختلف ایران

 

پیاده سازی الگوها و ارائه راهکار

  • ارائه روشهای مناسب کاشت ، داشت و برداشت محصول و تعیین نیاز غذایی ارقام اصلاح شده 
  • انجام تحقیقات  در زمینه نیاز غذایی و آب مورد نیاز و همچنین مناسب ترین روش آبیاری زراعت 
  • بررسی عوامل موثر در توسعه کشت مکانیزه بمنظور افزایش راندمان و کاهش هزینه تولید درهکتار
  • ارائه روشهای نوین ومطالعات مربوط به اندامهای زیرزمینی و ریشه در گیاهان
  • ارائه الگوهای کاشت و تفاوت زراعی صحیح برای هر منطقه در جهت حفظ پایداری
  • معرفی روشهای نوین مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه اگرواکولوژی و کشاورزی ارگانیک
 
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است