شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
محمود رضا تدین استاد تمام03832324401mrtadayon@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
عبدالرزاق دانش شهرکی دانشیار03832324401-2379danesh-a@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
محمد رفیعی الحسینی دانشیار03832324401m_rafiee_1999@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
پرتو روشندل استادیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
علی عباسی سورکی دانشیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
پریسا علی زاده دهکردی استادیار   مشاهده صفحه خانگی
سینا فلاح استاد تمام03832324401falah1357@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
مجتبی کریمی استادیار m.karimi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است