چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
مهدی قاسمی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~meghasemi
اعضای هیئت علمی گروه
علیرضا انصاری
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
32324401-2222
alireza_1038@yahoo.com; ansari.alireza@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ansari
علی انصاری اردلی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
ali.ansariardali@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ansariardali
عباس پاک
استادیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~pak
رضا خوش سیر قاضیانی
استاد تمام گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~khoshseiar
غفار رئیسی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
g.raeisi@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ghRaeisi
مریم زنگی آبادی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
4424401
https://www.sku.ac.ir/~zangiabadi
جواد علیدوستی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
alidousti@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~alidousti
محمد غلامی بابادگانی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401-2318
gholami-m@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~gholami
مهدی قاسمی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~meghasemi
حسین منصوری
استاد تمام گروه ریاضی کاربردی
03832321622
https://www.sku.ac.ir/~mansouri
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است