یکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
رضا خوش سیر قاضیانی
استاد تمام گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~khoshseiar
معاون آموزشی
محمد رضا احمدی دارانی
استادیار گروه علوم کامپیوتر
03832324401
ahmadi.darani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~MAhmadi
معاون پژوهشی
علیرضا انصاری
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
32324401-2222
alireza_1038@yahoo.com; ansari.alireza@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ansari
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
ریاضی کاربردی٢٢٣٠٧
ریاضی محض٠٥٧٠١٢
علوم کامپیوتر ٠٠٣١٤
اعضای هیئت علمی دانشکده
ندا آهنجیده
دانشیار گروه ریاضی محض
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Ahanjideh
محمد رضا احمدی دارانی
استادیار گروه علوم کامپیوتر
03832324401
ahmadi.darani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~MAhmadi
نها افتخاری
دانشیار گروه ریاضی محض
o38-32321622
eftekharinoha@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~eftekhari
علیرضا انصاری
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
32324401-2222
alireza_1038@yahoo.com; ansari.alireza@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ansari
علی بیاتی اشکفتکی
استادیار گروه ریاضی محض
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~bayati
عباس پاک
استادیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~pak
خدابخش حسامی پیله رود
استادیار گروه ریاضی محض
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~khessami
تاتیانا حسامی پیله رود
استادیار گروه ریاضی محض
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~thessami
رضا خوش سیر قاضیانی
استاد تمام گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~khoshseiar
محمد شفیع دهاقین
استادیار گروه ریاضی محض
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Dehaghin
غلامرضا رضائی زاده
استادیار گروه ریاضی محض
038322
rezaeezadeh@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~rezaeezadeh
محمدرضا ریسمانچیان
دانشیار گروه ریاضی محض
03832321622
rismanchian133@gmail.com, rismanchian@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Rismanchian
غفار رئیسی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
g.raeisi@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ghRaeisi
مریم زنگی آبادی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
4424401
https://www.sku.ac.ir/~zangiabadi
مسعود سبزواری
استادیار گروه ریاضی محض
442 4401 (2263)
sabzevari@math.iut.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Sabzevari
حسن شاهقلیان
مربی گروه علوم کامپیوتر
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~shahgholian
حمید شایان پور
دانشیار گروه ریاضی محض
03832324401-7
h.shayanpour@sci.sku.ac.ir, h.shayanpour@gmail.com, h.shayanpour@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Shayanpour
مریم شمس
استادیار گروه ریاضی محض
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~maShams
مهدی قاسمی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~meghasemi
مهدی کدیور
استادیار گروه علوم کامپیوتر
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~MKadivar
زهرا کریمی
استادیار گروه علوم کامپیوتر
https://www.sku.ac.ir/~karimi
حسین منصوری
استاد تمام گروه ریاضی کاربردی
03832321622
https://www.sku.ac.ir/~mansouri
علیرضا نقی پور
دانشیار گروه ریاضی محض
03832320371
naghipourar@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~naghipoor
پیوندهای مفید
وزارت علوم




کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است