.

.
سه شنبه ١ خرداد ١٤٠٣
-

-
یکشنبه ١٢ شهريور ١٤٠٢
-

-
دوشنبه ١٦ مرداد ١٤٠٢
.

.
شنبه ١٧ تیر ١٤٠٢شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد
۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۱ تا ۰۳۸۳۲۳۲۴۴۰۷
۸۸۱۸۶۳۴۱۴۱