یکشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٨

مدیریت دانشکده
ریاست دانشکده
علیرضا انصاری
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
32324401-2222
alireza_1038@yahoo.com; ansari.alireza@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ansari
معاون آموزشی
غفار رئیسی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
g.raeisi@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ghRaeisi
معاون پژوهشی
محمد غلامی بابادگانی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401-2318
gholami-m@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~gholami
آمار اعضای هیات علمی
گروهاستاددانشیاراستادیارمربیجمع
ریاضی کاربردی٢٣٥٠١٠
ریاضی محض٠٦٤٠١٠
علوم کامپیوتر ٠٠٣١٤
اعضای هیئت علمی دانشکده
ندا آهنجیده
دانشیار گروه ریاضی محض
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Ahanjideh
محمد رضا احمدی دارانی
استادیار گروه علوم کامپیوتر
03832324401
ahmadi.darani@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~MAhmadi
نها افتخاری
دانشیار گروه ریاضی محض
o38-32321622
eftekharinoha@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~eftekhari
علیرضا انصاری
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
32324401-2222
alireza_1038@yahoo.com; ansari.alireza@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ansari
علی انصاری اردلی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
ali.ansariardali@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ansariardali
علی بیاتی اشکفتکی
استادیار گروه ریاضی محض
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~bayati
عباس پاک
استادیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~pak
رضا خوش سیر قاضیانی
استاد تمام گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~khoshseiar
محمد شفیع دهاقین
استادیار گروه ریاضی محض
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~Dehaghin
غلامرضا رضائی زاده
استادیار گروه ریاضی محض
038322
rezaeezadeh@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~rezaeezadeh
محمدرضا ریسمانچیان
دانشیار گروه ریاضی محض
03832321622
rismanchian133@gmail.com, rismanchian@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~Rismanchian
غفار رئیسی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
g.raeisi@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ghRaeisi
مریم زنگی آبادی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
4424401
https://www.sku.ac.ir/~zangiabadi
مسعود سبزواری
دانشیار گروه ریاضی محض
03832324401
sabzevari@ipm.ir
https://www.sku.ac.ir/~Sabzevari
حسن شاهقلیان
مربی گروه علوم کامپیوتر
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~shahgholian
حمید شایان پور
دانشیار گروه ریاضی محض
03832324401-7
h.shayanpour@sci.sku.ac.ir, h.shayanpour@gmail.com, h.shayanpour@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~Shayanpour
مریم شمس
استادیار گروه ریاضی محض
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~maShams
جواد علیدوستی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
alidousti@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~alidousti
محمد غلامی بابادگانی
دانشیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401-2318
gholami-m@sci.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~gholami
مهدی قاسمی
استادیار گروه ریاضی کاربردی
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~meghasemi
مهدی کدیور
استادیار گروه علوم کامپیوتر
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~MKadivar
زهرا کریمی
استادیار گروه علوم کامپیوتر
zahra.karimi@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~karimi
حسین منصوری
استاد تمام گروه ریاضی کاربردی
03832321622
https://www.sku.ac.ir/~mansouri
علیرضا نقی پور
دانشیار گروه ریاضی محض
03832320371
naghipourar@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~naghipoor
پیوندهای مفید
وزارت علوم
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است