اطلاعیه ها
مدیر گروه
غلامعلی کجوری
استاد تمام گروه علوم درمانگاهی
03832324427
kojouri@vet.sku.ac.ir;drgholam_alikojouri@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~kojouri
اعضای هیئت علمی گروه
محمد رضا اصلانی
استاد تمام گروه علوم درمانگاهی
03832324401
aslani@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Aslani
فرید براتی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
baratif@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~fbarati
شهاب بهادران
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
bahadoran-s@sku.ac.ir bahadoran4@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~bahadoran
سید ستار توحیدی فر
استادیار گروه علوم درمانگاهی
2029
sattartf@ymail.com sattar.tohidi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~tohidifar
موسی جاودانی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
m.javdani@sku.ac.ir; javdani59@gmail.com
https://sku.ac.ir/~Javdani
افشین جعفری دهکردی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
afshin1356@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~afjafari
فرزانه حسینی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
https://sku.ac.ir/~Hoseini
مرتضی حسینی نژاد
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
hosseininejad@gmail.com
https://sku.ac.ir/~hosseininejad
عبدالکریم زمانی مقدم
استاد تمام گروه علوم درمانگاهی
03832324401
azamani2@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~azamani
سیاوش شریفی
استادیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
drsharifisiavash94@gmail.com
https://sku.ac.ir/~ssharifi
ناصر شمس اسفند آبادی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
drn_shams@yahoo.c0m
https://sku.ac.ir/~naShams
ابوالفضل شیرازی
استاد تمام گروه علوم درمانگاهی
03832324401
shiraziabbas@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~shirazi
غلامعلی کجوری
استاد تمام گروه علوم درمانگاهی
03832324427
kojouri@vet.sku.ac.ir;drgholam_alikojouri@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~kojouri
علی کدیور
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324427
kadivar.ali@vet.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Kadivar
عبدالناصر محبی
دانشیار گروه علوم درمانگاهی
03832324401
mohebi-ab@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~mohebbi
حسن نظری
استادیار گروه علوم درمانگاهی
03832321626
hnazari@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~hnazari
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است