عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
محمد رضا اصلانی استاد تمام03832324401aslani@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
فرید براتی دانشیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
شهاب بهادران دانشیار03832324401bahadoran-s@sku.ac.ir bahadoran4@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
امین بیغم صادق استاد تمام03832324427dr.bigham@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
سید سنار توحیدفر استادیار2029sattartf@ymail.com sattar.tohidi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
موسی جاودانی دانشیار03832324401m.javdani@sku.ac.ir; javdani59@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
افشین جعفری دهکردی دانشیار03832324401afshin1356@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
فرزانه حسینی دانشیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
مرتضی حسینی نژاد دانشیار03832324401hosseininejad@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
عبدالکریم زمانی مقدم استاد تمام03832324401azamani2@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
سیاوش شریفی استادیار03832324401drsharifisiavash94@gmail.com مشاهده صفحه خانگی
ناصر شمس اسفند آبادی دانشیار03832324401drn_shams@yahoo.c0m مشاهده صفحه خانگی
ابوالفضل شیرازی استاد تمام03832324401shiraziabbas@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
غلامعلی کجوری استاد تمام03832324427kojouri@vet.sku.ac.ir;drgholam_alikojouri@yahoo.com مشاهده صفحه خانگی
علی کدیور دانشیار03832324427kadivar.ali@vet.sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
عبدالناصر محبی دانشیار03832324401mohebi-ab@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است