چهارشنبه ٦ مهر ١٤٠١

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
مهدی کدیور
استادیار گروه علوم کامپیوتر
03832324401
kadivar-m@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~MKadivar
اعضای هیئت علمی گروه
کامبیز احمدی
استادیار گروه علوم کامپیوتر
K.Ahmadi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~kambizahmadi
محمد رضا احمدی دارانی
استادیار گروه علوم کامپیوتر
03832324401
ahmadi.darani@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~MAhmadi
عباس پاک
استادیار گروه علوم کامپیوتر
03832324401
https://sku.ac.ir/~pak
تقی جاودانی گندمانی
استادیار گروه علوم کامپیوتر
03832324401
javdani@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~tjavdani
حسن شاهقلیان
مربی گروه علوم کامپیوتر
03832324401
https://sku.ac.ir/~shahgholian
خیام صالحی
استادیار گروه علوم کامپیوتر
03832324401
kh.salehi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~khayyam
مهدی کدیور
استادیار گروه علوم کامپیوتر
03832324401
kadivar-m@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~MKadivar
زهرا کریمی
استادیار گروه علوم کامپیوتر
zahra.karimi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~karimi
مریم کریمی
استادیار گروه علوم کامپیوتر
32324401-2051
ma.karimi@sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~makarimi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است