شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣عکسنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار ایمیلمشاهده صفحه خانگی
وحیده احراری استادیار Vahideh.ahrari@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
کامبیز احمدی استادیار K.Ahmadi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
محمد رضا احمدی دارانی استادیار03832324401ahmadi.darani@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
عباس پاک دانشیار03832324401  مشاهده صفحه خانگی
تقی جاودانی گندمانی استادیار03832324401javdani@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
حسن شاهقلیان مربی03832324401  مشاهده صفحه خانگی
خیام صالحی استادیار03832324401kh.salehi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مهدی کدیور استادیار03832324401kadivar-m@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
زهرا کریمی استادیار zahra.karimi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی
مریم کریمی استادیار32324401-2071ma.karimi@sku.ac.ir مشاهده صفحه خانگی


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است