سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
نسرین قرهی
استادیار گروه مهندسی محیط زیست
03832324423
nasrin.gharahi@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~gharahi
اعضای هیئت علمی گروه
محمدرضا اشرف زاده
دانشیار گروه مهندسی محیط زیست
03832324423
mrashrafzadeh@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ashrafzadeh
علی جعفری
دانشیار گروه مهندسی محیط زیست
32324423
jafari.ali@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~ajafari
رسول زمانی احمد محمودی
دانشیار گروه مهندسی محیط زیست
03832324401
zamani@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~rzamani
نسرین قرهی
استادیار گروه مهندسی محیط زیست
03832324423
nasrin.gharahi@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~gharahi
فاطمه محمدیاری
استادیار گروه مهندسی محیط زیست
mohammadyari.f@sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~mohammadyari
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است