سرپرست دبیرخانه مرکزی و مسئول اتوماسیون اداری : مراد چراغی
شماره داخلی2191
                                                                
 
- ایجاد کارتابل جهت کاربران جدید در سیستم اتوماسیون اداری
- ایجادتغییر امضاء جهت مدیران
- رسیدگی به مشکلات اتوماسیون همکاران
-  نظارت بر نحوه عملکرد همکاران دبیرخانه
اداره دبیرخانه مرکزی
دریافت، ثبت و توزیع مراسلات دانشگاه بر عهده این اداره می باشد.
کارشناس امور دفتری و بایگانی دبیرخانه مرکزی: مجید تاجی
 
tajei.jpg
متصدی امور دفتری و بایگانی دبیر خانه مرکزی: نوذر امیدی
omidi.jpg
شماره داخلی 2120

 

 
 
 
شماره فکس32324412

شرح وظایف اداره دبیرخانه مرکزی:

1-  نظارت بر ورود و خروج مراسلات داخلی و خارجی
2- ثبت وارسال نامه های  وارده –صادره در اتوماسیون اداری
3-  ثبت وارسال نامه های وارده –صادره در شبکه ERP (وزارت علوم)
4- ثبت وارسال نامه های وارده -صادره از طریق شبکه دولت
5- ثبت وتفکیک احکام پرسنل- صورت وضعیتها-ماموریت ها و... در دفاتر دستی
6-  تفکیک پاکتها و نامه ها جهت قرار دادن در باکس های مربوطه پس از تحویل از پست
7-  تشخیص نامه های ثبتی خارج از سازمان جهت حوزه مدیریتی
8-  حضور بموقع در محل کار بطور مستمر جهت تحویل مراسلات مربوط به پیک های خارج از سازمان
9-  ارسال و دریافت فاکس های داخلی و خارجی (اعم از خارج از دانشگاه و خارج از کشور) و بایگانی فاکس های انجام شده و ارسال تائیدیه فاکس ها
10-  ارجاع نامه های دارای ضمائم از طرف ریاست دانشگاه و معاونین به سایر واحدها و ارجاع نامه هائی با دستور مدیر امور اداری به کلیه واحدها
11-  ارسال نامه های دانشگاه به خارج از سازمان توسط پیک دبیرخانه
12-  تحویل و ارسال نامه های مربوط به حوزه مدیریت و قسمتهای مختلف دانشگاه در زمانهای معین
13-  پاسخگوئی به ارباب رجوع و پیگیری کارهای مربوطه
14-  بایگانی مکاتباتی که ازطریق اتوماسیون و دستی ثبت می شود و بعضاً با مرور زمان نیاز به رویت فیزیکی هم دارد
15- انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق
 
 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است