معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه

​​  

دکتر غلامرضا شمس
عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی
 
  وظایف:
- همکاری با رئیس دانشگاه در اجرای هرچه بهتر وظایف مربوط به واحدهای ستادی دانشگاه
- رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه و چگونگی گردش کارها و روش های کار در واحد های مختلف
- ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای مربوط به واحد های تحت پوشش و اظهارنظر در خصوص رفع مشکلات موجود
- نظارت بر حسن اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری، استخدامی ،مالی و معاملاتی و حقوقی دانشگاه
- ارائه گزارش های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحد های تحت نظر
- اتخاذ تصمیم در مورد برنامه کار واحدهای تابعه
- شرکت در شوراها، کمیسیون ها، جلسات و اظهارنظر در مورد مسائل مختلف اداری، استخدامی، مالی، معاملاتی و حقوقی در چارچوب مقررات و حفظ مصالح دانشگاه
- نظارت، همکاری و اظهارنظر در تهیه و تنظیم بودجه سالیانه دانشگاه و پیشنهاد آن به مقامات و مراجع ذیربط
 -  تهیه و اجرای طرحهای رفاهی کارکنان با توجه به امکانات دانشگاه
- انجام امور استخدامی و تامین نیاز نیروی انسانی دانشگاه طبق مقررات و ضوابط مربوط با هماهنگی
- بررسی و پیشنهاد مقررات مربوط به امور استخدامی اعضاء هیات علمی به مراجع ذیصلاح
- همکاری با دیگر معاونت ها و واحدهای مستقل دانشگاه در جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و دانشجویی آن
- نظارت بر انجام امور نگهبانی و انتظامی دانشگاه با همکاری واحد حراست دانشگاه

- ارائه آمارهای پرسنلی و مالی بر اساس شاخصهای مورد نظر 

 
محمود امیری- مسئول دفتر معاونت (داخلی 2115)
amiri.JPG
 
 
 
 
 
 
وظایف:
-انجام امور مربوط به ورود و صدور نامه های دفتر
-بازبینی ضمائم نامه های وارده و صادره
-مقابله پیشنویس نامه های تهیه شده با پاکنویس آنها
-تکمیل فرمهای ساده اداری مربوط به دفتر
-پاسخگوئی به ارباب رجوع و مراجعین به دفتر در حدود وظایف محوله
-اخذ کپی و زیراکس از نامه ها و فرمها در صورت لزوم
-انجام امور مربوط به ارسال، دریافت و ثبت تلفنگرامها و دورنویس های مالی
-تهیه برگ درخواست تامین ملزومات اداری دفتر و اخذ تائید از سرپرست
-اقدام در تهیه لوازم مورد نیاز از انبار توزیع ملزومات اداری
-انجام سایر وظایف در چارچوب وظایف مسئول امور دفتری طبق دستور مقام مافوق
-انجام هماهنگی امور مربوط به جلسات
 
"معاونین سابق اداری و مالی دانشگاه "
  
 
نام و نام خانوادگی
تعداد دوره
تاریخ
عکس
1
آقای مهندس ابوالحسن فتحیان
یک
از سال 1370 لغایت 1373
 Download_1.jpg
2
آقای دکتر جواد گیوی
یک
از سال 1373 لغایت 1373
 Givi_.jpg
3
آقای دکتر  سید اسکندر صیدایی
یک
از سال 1374 لغایت 1380
 
 
 
 
 
4
آقای دکتر غلامرضا بلالی
یک
از سال 1380 لغایت 1384
 
 
 
 
 
5
آقای دکتر اسماعیل اسدی
یک
از سال 1384 لغایت 1387
 asadi_es.jpg
 
6
 
آقای دکتر داود قنبریان
یک
از سال 1387 تا 93ون

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است