ناصر مولایی

مدیر امور مالی

 

 

 

1-آقای ناصر مولائی                              مدیر امور مالی
2-آقای محمد رضا مختاریان دهکردی           معاون مدیر امور مالی (انجام قسمتی از وظایف ومسئولیتهای مدیر امور مالی )
                                                       عامل مالی دانشکدهها –ثبت وصدور چک
3-آقای علیرضا مهدیان دهکردی                رسیدگی به اسناد مالی –عامل مالی مرکز رشد
4-آقای مراد چراغی                                تنظیم اسناد مالی –امین اموال
5-آقای علی حیدر پور                              دریافت وپرداخت اعتبارات هزینه ای وتملک دارائیهای سرمایه ای وکنترل
                                                       وصول درآمدهای دانشگاه وتهیه وارائه آمارواطلاعات حسابداری
6-آقای نیازعلی نظری چالشتری                 متصدی امور دفتری وبایگانی اسناد- ارسال ومراسلات –تحویل چک به ذینفع 
7-آقای محبتعلی گنجی                              انجام کلیه امور بانکی –خزانه –تامین اجتماعی
8-آقای قاسم موجودیان                              کارمند امین اموال 
9-خانم مهناز علی نژاد                             حقوق ودستمزدپرسنلی کارکنان وبازنشستگان –تنظیم سند حق التدریس  
10-خانم مینو ساسانپور                             حقوق ودستمزدپرسنلی کارکنان وبازنشستگان- تنظیم سند حق التدریس 
11- خانم اعظم خدابنده شهرکی                    تنظیم حساب و کنترل بودجه گروه هزینه ایی و گروه تملک دارایی های سرمایه ایی 
12-خانم مرضیه یوسف زاده بروجنی               تنظیم حساب وکنترل بودجه گروه تملک دارائیهای سرمایه ای
                                                         نگهداری ضمانت ناهه های بانکی

 


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است