چهارشنبه ٢٨ اردیبهشت ١٤٠١

اخبار جدید
مدیر مدیریت امور فناوری
سید مرتضی هاتفی
دانشیار گروه مهندسی عمران
03832324401
smhatefi@alumni.ut.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Hatefi
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است