دوشنبه ٦ خرداد ١٣٩٨


برنامه ارایه دروس دوره کارشناسی علوم باغبانی

 در هر ترم دانشجو به اختیار یک یا دو درس عمومی اخذ می‌کند

کلیه دانشجویان علوم باغبانی در دوره کارشناسی  موظفند 141 واحد درسی بگذرانند

 

نیمسال اول

کد درس

نام درس

واحدتئوری

واحد عملی

نوع درس

1254105

فیزیک عمومی نظری

1

0

پایه

1254151

آز-فیزیک عمومی

 

1

پایه

1299107

شیمی عمومی

3

 

پایه

1254120

میکروبیولوژی نظری

1

 

پایه

1254620

میکروبیولوژی عملی

 

1

پایه

1299503

گیاه شناسی 1 نظری

2

 

پایه

1299603

گیاه شناسی 1عملی

 

1

پایه

1299115

اکولوژی

3

 

پایه

1114806

زبان خارجی

3

 

عمومی

 

 

13

3

 

 

نیمسال دوم

کد درس

نام درس

واحدتئوری

واحد عملی

نوع درس

1254101

ریاضیات عمومی

3

0

پایه

1299509

شیمی آلی نظری

2

0

پایه

1299609

شیمی آلی عملی

0

1

پایه

1299514

گیاه شناسی 2 نظری

2

0

پایه

1299614

گیاه شناسی 2عملی

0

1

پایه

1299521

هواواقلیم نظری

2

0

تخصصی

1299621

هواواقلیم عملی

0

1

تخصصی

1254510

ژنتیک نظری

2

 

پایه

1254610

ژنتیک عملی

 

1

پایه

 

 

12

3

 

 

نیمسال سوم

کد درس

نام درس

واحدتئوری

واحد عملی

نوع درس

1254524

اصول باغبانی نظری

2

0

تخصصی

1254624

اصول باغبانی عملی

0

1

تخصصی

1254136

فیزیولوژی گیاهی

3

 

تخصصی

1299511

آمارواحتمالات نظری

2

0

پایه

1299611

آمارواحتمالات عملی

0

1

پایه

1299110

بیوشیمی

3

0

پایه

1254125

اصول اصلاح نباتات باغی

2

 

تخصصی

1254625

اصول اصلاح نباتات عملی

0

1

تخصصی

 

 

12

3

 

 

نیمسال چهارم

کد درس

نام درس

واحدتئوری

واحد عملی

نوع درس

1254526

ازدیادنباتات نظری

2

0

تخصصی

1254626

ازدیادنباتات عملی

0

1

تخصصی

1299524

خاکشناسی عمومی نظری

2

0

اصلی

1299624

خاکشناسی عمومی عملی

0

1

اصلی

1299520

حشره شناسی ودفع آفات نظری

2

0

تخصصی

1299620

حشره شناسی ودفع آفات عملی

0

1

اصلی

1254121

عملیات کشاورزی

0

3

اصلی

1299522

طرح آزمایشات کشاورزی نظری

2

0

اصلی

1299522

طرح آزمایشات کشاورزی عملی

0

1

اصلی

 

 

8

7

 

 

 

 

نیمسال پنجم

کد درس

نام درس

واحدتئوری

واحد عملی

نوع درس

1254127

سبزیکاری عمومی

2

0

تخصصی

1254539

چمن وگیاهان پوششی نظری

1

0

تخصصی

1254639

چمن وگیاهان پوششی عملی

0

1

اصلی

1254140

مبانی کشت بافت گیاهی

2

 

تخصصی

1299523

آبیاری عمومی نظری

2

0

تخصصی

1299623

آبیاری عمومی عملی

0

1

تخصصی

1299119

اقتصاد کشاورزی

3

0

تخصصی

1254519

بیماری های گیاهی نظری

2

0

اصلی

1254619

بیماری های گیاهی عملی

0

1

اصلی

1299530

ماشین های کشاورزی نظری

2

0

تخصصی

1299630

ماشین های کشاورزی عملی

 

1

تخصصی

 

 

14

4

 

 

نیمسال ششم

کد درس

نام درس

واحدتئوری

واحد عملی

نوع درس

1254528

سبزیکاری خصوصی نظری

3

 

تخصصی

1254628

سبزیکاری خصوصی عملی

 

1

تخصصی

1254531

گل کاری نظری

3

 

تخصصی

1254631

گل کاری عملی

 

1

تخصصی

1254529

میوه های مناطق معتدله نظری

3

 

تخصصی

1254629

میوه های مناطق معتدله عملی

 

1

تخصصی

1254545

درختان ودرختچه های زینتی نظری

2

 

اختیاری

1254133

درختان ودرختچه های زینتی عملی

 

1

اختیاری

1254133

پروژه

 

1

تخصصی

 

 

11

5

 

 

ترم تابستانه

کد درس

نام درس

واحدتئوری

واحد عملی

نوع درس

1254137

کارآموزی

0

2

تخصصی

 

نیمسال هفتم

کد درس

نام درس

واحدتئوری

واحد عملی

نوع درس

1254535

میوه های گرمسیری ونیمه گرمسیری نظری

3

0

تخصصی

1254635

میوه های گرمسیری ونیمه گرمسیری عملی

 

1

تخصصی

1254532

میوه های ریز نظری

2

0

تخصصی

1254632

میوه های ریزعملی

0

1

تخصصی

1254541

طراحی باغ و پارک (نظری

2

0

اختیاری

1254641

طراحی باغ و پارک عملی

0

1

اختیاری

1254130

فیزیولوژی بعد از برداشت نظری

2

0

تخصصی

1254630

فیزیولوژی بعد از برداشت عملی

0

1

تخصصی

1254122

آشنایی باقوانین خوداشتغالی

1

0

اصلی

 

 

10

4

 

 

نیمسال هشتم

کد درس

نام درس

واحدتئوری

واحد عملی

نوع درس

1254534

اصلاح وبذر گیری گل وسبزی نظری

2

0

تخصصی

1254634

اصلاح وبذر گیری گل وسبزی عملی

0

1

تخصصی

1254523

علف های هرز وکنترل آن نظری

2

0

اصلی

1254623

علف های هرز وکنترل آن عملی

0

1

اصلی

1299527

مساحی نقشه برداری نظری

2

0

اصلی

1299627

مساحی نقشه برداری عملی

0

1

اصلی

1254538

گیاهان دارویی نظری

2

0

تخصصی

1254638

گیاهان دارویی عملی

0

1

تخصصی

 

 

8

4

 

 

کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است