شنبه ٥ خرداد ١٤٠٣

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
مهرداد فتح اللهی
استادیار گروه شیلات
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~fatolahi
اعضای هیئت علمی گروه
اسماعیل پیرعلی خیرآبادی
دانشیار گروه شیلات
03832324401
pirali_esmaeil@yahoo.com
https://www.sku.ac.ir/~espirali
روح اله رحیمی
دانشیار گروه شیلات
03832324401
rrahimi@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~rorahimi
فردین شالویی
استادیار گروه شیلات
03832324401
fardin.shaluei@gmail.com
https://www.sku.ac.ir/~shalooei
مهرداد فتح اللهی
استادیار گروه شیلات
03832324401
https://www.sku.ac.ir/~fatolahi
ایرج هاشم زاده سقرلو
دانشیار گروه شیلات
32324423
ihashem@nres.sku.ac.ir
https://www.sku.ac.ir/~hashemzadeh
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است