چهارشنبه ٢ فروردين ١٤٠٢

اخبار گروه
اطلاعیه ها
مدیر گروه
فرزانه نیکوخواه
استادیار گروه شیلات
03832324401
f_nikookhah@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~nikokhah
اعضای هیئت علمی گروه
اسماعیل پیرعلی خیرآبادی
دانشیار گروه شیلات
03832324401
pirali_esmaeil@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~espirali
روح اله رحیمی
دانشیار گروه شیلات
03832324401
rrahimi@nres.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~rorahimi
فردین شالویی
استادیار گروه شیلات
03832324401
fardin.shaluei@gmail.com
https://sku.ac.ir/~shalooei
مهرداد فتح اللهی
استادیار گروه شیلات
03832324401
https://sku.ac.ir/~fatolahi
فرزانه نیکوخواه
استادیار گروه شیلات
03832324401
f_nikookhah@yahoo.com
https://sku.ac.ir/~nikokhah
ایرج هاشم زاده سقرلو
دانشیار گروه شیلات
32324423
ihashem@nres.sku.ac.ir
https://sku.ac.ir/~Hashemzadeh
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است