چهارشنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٨نام نام خانوادگیمرتبه دانشگاهی تلفن محل کار
محمدرضا اشرف زادهاستادیار03832324423
اسماعیلپیرعلی خیرآبادیاستادیار03832324401
علی جعفریاستادیار32324423
روح الهرحیمیاستادیار03832324401
رسولزمانی احمد محمودیاستادیار03832324401
فردین شالوییاستادیار03832324401
مهردادفتح اللهیاستادیار03832324401
نسرین قرهیاستادیار03832324423
فرزانه نیکو خواهاستادیار03832324401
ایرج هاشم زاده سقرلودانشیار32324423


کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است