پنج شنبه ٢ خرداد ١٣٩٨گرایشهای تحصیلی گروه
گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
شیلات و محیط زیست
بوم شناسی
بوم شناسی آبزیان شیلاتی- آموزش محور
بومشناسی آبزیان
پرورش آبزیان
تکثیر و پرورش آبزیان- آموزش محور
تکثیر و پرورش آبزیان پرورشی
شیلات و محیط زیست
علوم و مهندسی شیلات
مهندسی منابع طبیعی (شیلات)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است