سه شنبه ٢٨ فروردين ١٤٠٣


گروه گرايش مقطع
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
شیلات
بوم شناسی
بوم شناسی آبزیان شیلاتی- آموزش محور
بومشناسی آبزیان
پرورش آبزیان
تکثیر و پرورش آبزیان- آموزش محور
تکثیر و پرورش آبزیان پرورشی
علوم و مهندسی شیلات
علوم و مهندسی محیط زیست
مهندسی منابع طبیعی (شیلات)
--
--
--
--
--
--
--
--
--
کلیه حقوق سایت برای دانشگاه شهرکرد محفوظ است